Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 3312-14/2007-15 Ob-21038/07 , Stran 5503
I. Predmet javnega razpisa. Predmet javnega razpisa je: namen A): sofinanciranje delovanja nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah in združenjih, povezanih s kmetijstvom, ki nudijo pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na celotnem območju Republike Slovenije; namen B): sofinanciranje delovanja različnih nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, ki nudijo pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na ožjem območju Republike Slovenije; namen C): sofinanciranje izvedbe programa, predvidenega v Periodičnem načrtu za izvajanje Nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških za obdobje 2006-2007, in sicer: 1. Aktivnosti ozaveščanja in izobraževanja o varovanju in krepitvi zdravja za podeželske in kmečke ženske; 2. Ozaveščanje o različnih oblikah nasilja in izobraževanje o pravicah za podeželske in kmečke ženske. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju, za leto 2007 znaša: – za namen A): do višine 104.323 EUR; – za namen B): do višine 79.286 EUR; – za namen C): do višine 4.172 EUR. II. Upravičenci. Upravičenci do podpor iz I. poglavja tega javnega razpisa so: – za namen A): zveze in združenja, ki so registrirani na podlagi predpisa, ki ureja društva (razen Zveze slovenske podeželske mladine in Zveze kmetic Slovenije) in imajo v svojem temeljnem aktu opredeljeno, da delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti na celotnem območju Republike Slovenije, v skladu s 15. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358, z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljevanju: Uredba 1857/2006/ES); – za namen B): nevladne in neprofitne oblike sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, ki so registrirani na podlagi predpisa, ki ureja društva, in imajo v svojem temeljnem aktu opredeljeno, da delujejo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti na ožjem območju Republike Slovenije, v skladu s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES; – za namen C): nevladne in neprofitne oblike sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, ki so registrirani na podlagi predpisa, ki ureja društva in imajo v svojem temeljnem aktu opredeljeno, da delujejo na celotnem območju Republike Slovenije in zastopajo interese podeželskih žena, skladno s Periodičnim načrtom za izvajanje Nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških za obdobje 2006-2007. III. Pogoji za dodelitev sredstev. 1. Vlagatelj mora vložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni; 2. Vlagatelj mora predložiti dokazila o zastopanosti aktivnega članstva; 3. Vlagatelj mora predložiti dokazila o zagotavljanju predstavitve dejavnosti kmetijskim uporabnikom in javnosti; 4. Vlagatelj mora predložiti dokazila o izvajanju izobraževanja na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti; 5. Vlagatelj mora predložiti dokazila o delovanju na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti; 6. Obravnavane bodo vloge, katerih višina opravičljivih stroškov bo višja od 1.300,00 EUR; 7. Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva pridobitve sredstev. IV. Omejitve 1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije, tako da skupna višina dodeljenih javnih sredstev ne presega višine dovoljene državne pomoči za posamezen ukrep. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namene tega ukrepa znaša do 100 odstotkov upravičljivih stroškov; 2. Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s programom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Tak upravičenec ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitev vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zamudnimi obrestmi; 3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev. Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva se upravičencem dodelijo: – za namena A) in B) iz točke I. tega javnega razpisa: do 50% upravičljivih stroškov; – za namen C) iz točke I. tega javnega razpisa: do 100% upravičljivih stroškov; Upravičljivi stroški za upravičence za namene A), B) in C) točke II. tega javnega razpisa so: – stroški, povezani z izobraževanjem in usposabljanjem (najemnine prostorov, honorarji predavateljev, materialni stroški, povezani z izvedbo izobraževanja); – stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih (stroški udeležbe, publikacij, potni stroški, najemnine razstavnih prostorov); – predstavitve, katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda, morajo biti nevtralni in zagotavljati, da imajo v njih proizvajalci enake možnosti predstavitve. DDV je upravičen strošek v primeru, ko ga upravičenec ne more izterjati na podlagi nacionalnih predpisov. Upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo odobrenega programa. Sredstva se bodo upravičencem izplačala v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007), na podlagi zahtevka za izplačilo, poročila o izvajanju programa ter kopij računov in dokazil o plačilu računov. VI. Poraba sredstev. Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika porabe sredstev bo določena s pogodbo. Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in dokazili o plačilu računov, ter poročilom o izvedenem programu, morajo upravičenci predložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) najkasneje do 20. 11. 2007. Kot osnova za izplačilo se upoštevajo računi, ki se nanašajo na predloženi letni program dela in so datirani od 1. 1. 2007 do vložitve zahtevka, razen za namen C od 1. 1. 2006 do vložitve zahtevka. VII. Merila za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji. Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 200 točk. Sredstva bodo razdeljena na osnovi deleža doseženih točk od možnega števila točk, v sorazmerju razpoložljivih sredstev in skupne vrednosti zaprošenih sredstev glede na delež doseženih točk. VIII. Razpisna dokumentacija in informacije. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na internetni strani http: //www.arsktrp.gov.si/ ali na ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 15.30, ob petkih pa med 9. in 14.30 v sprejemni pisarni. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, klicni center, tel. 01/580-77-92, ki je dosegljiva vsak delavnik od 9. do 15.30, ob petkih pa od 9. do 14.30. IX. Rok in način prijave. Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do 27. 8. 2007 (velja poštni žig). Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – Društva 2007«. X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve. Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 29. 8. 2007 ob 10. uri na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje direktor ARSKTRP v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če vloga ni popolna, se vlagatelja pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev je 5 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Prepozno prispele vloge in vloge, ki po dopolnitvi niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa se zavrne. O vlogah odloči direktor ARSKTRP z odločbo oziroma sklepom. Odločba o odobritvi sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju. V tej pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. ARSKTRP bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri upravičencu.