Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-21184/07 , Stran 5512
ki bo v sredo, dne 1. 8. 2007, ob 9. uri, v prostorih DARS d.d., Avtocestna baza Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana, sejna soba. Razpis je razdeljen v pet sklopov 1. sklop: specialno vozilo MB Sprinter 308D, nabavljeno leta 1996, z močjo motorja 58 KW in prostornino 2298 ccm ter 277.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo v januarju 2007 odjavljeno iz prometa. 2. sklop: specialno vozilo MB Sprinter 312D CS-BL, nabavljeno leta 1996, z močjo motorja 90 KW in prostornino 2874 ccm ter 341.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo v aprilu 2007 odjavljeno iz prometa. 3. sklop: specialno vozilo MB Sprinter 312D CS-BL, nabavljeno leta 1999, z močjo motorja 90 KW in prostornino 2874 ccm ter 274.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo v aprilu 2007 odjavljeno iz prometa. 4. sklop: specialno vozilo MB Sprinter 312D CS-BL, nabavljeno leta 1997, z močjo motorja 90 KW in prostornino 2874 ccm ter 414.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo v avgustu 2006 odjavljeno iz prometa. 5. sklop: specialno vozilo MERCEDES 310D, nabavljeno leta 1994, z močjo motorja 70 KW in prostornino 2874 ccm ter 134.000 prevoženimi kilometri. Vozilo je bilo v decembru 2006 odjavljeno iz prometa. Izklicna cena je določena v znesku brez DDV in znaša 19.810,55 EUR za vse sklope skupaj oziroma po posameznih sklopih v naslednjih zneskih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene na posamezni sklop je 100,00 EUR. Ogled predmetov prodaje vozil je možen v ponedeljek 23. 7. 2007, sredo 25. 7. 2007 in ponedeljek 30. 7. 2007 med 10. in 13. uro, na lokaciji Avtocestne baze Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana, po predhodni najavi pri Jereb Dušanu, tel. 01/51-88-418. Prijava za sodelovanje na dražbi mora biti dana v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo zainteresirani dražitelji, na podlagi zahteve za posredovanje le-te, podane na elektronski naslov prodajalca: prodaja@dars.si ali na faks št. 01/300-98-75, pridobijo v elektronski obliki. Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno za posamezni sklop, ki je določena v tem razpisu za omenjene sklope. Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ponudba veže do sklenitve pogodbe in do takrat ni mogoče več odstopiti od ponudbe. Ugovori se podajajo do zaključka zapisnika o dražbi za posamezni sklop. Razpisni pogoji so naslednji 1. Dražitelj mora prijavo za sodelovanje na javni dražbi, s priloženim potrdilom o plačani kavciji, poslati priporočeno po pošti ali oddati osebno na naslov: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, 1. nadstropje, soba 107, označeno na naslednji način: »Sodelovanje na javni dražbi: »Prodaja 5 specialnih blindiranih vozil«. V levem zgornjem kotu dražitelji označijo svoj naziv in naslov. Prijava mora prispeti najkasneje do 31. 7. 2007 do 12. ure. V prijavi dražitelj navede, za kateri sklop bo sodeloval na dražbi. Sodeluje lahko na enem ali več sklopih, ki jih navede v prijavi. 2. Kavcija za posamezn-i/e sklop-/e mora biti plačana pred prijavo na javno dražbo na transakcijski račun DARS d.d. št. 06000-0112292446, celotno preostalo vrednost oziroma 90% pogodbenega zneska pa mora uspeli dražitelj plačati v roku 8 dni po izstavitvi računa, ki ga bo prodajalec izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe. Kavcija za posamezni sklop znaša 10% od vrednosti izklicne cene za posamezni sklop. Če bo dražitelj sodeloval v postopku dražbe za vse sklope, lahko poravna kavcijo z enim plačilom, pri čemer mora v prijavi to izrecno navesti. 3. Kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe. 4. Javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vsi predloženi dokumenti. 5. Pred začetkom javne dražbe je prijavljeni dražitelj dolžan izkazati svojo identiteto oziroma predložiti pisno pooblastilo, iz katerega izhaja, da je v imenu in za račun dražitelja, ki ga zastopa, pooblaščen za draženje. 6. Uspešni dražitelj mora kupo-prodajno pogodbo podpisati najkasneje v roku 8 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj iz razlogov na njegovi strani ne bo podpisal pogodbe v postavljenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa, kavcija pa mu zapade – zadržal jo bo prodajalec. 7. Dodatne informacije lahko zainteresirani dražitelji pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-11.