Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 001/2007 Ob-20832/07 , Stran 5514
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) ter v skladu s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka 08/2006-SA z dne 3. 2. 2006 in Spremembe ter dopolnitve z dne 14. 6. 2007 ter številka 010/2006-SA z dne 2. 7. 2007) Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta podsekretar v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za pospeševanje tujih neposrednih investicij. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma z magisterijem družboslovne smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Delovno področje: – samostojno izvajanje projektov s področja tujih neposrednih investicij (v nadaljevanju TNI); – sodelovanje pri pripravi programov, poročil in analiz s področja TNI; – vodenje in izvajanje projekta za izboljšanje podobe Slovenije kot lokacije za TNI; – samostojno opravljanje storitve za tuje investitorje; – strokovna pomoč PSG na področju TNI; – pripravljanje in koordiniranje izdelave analiz, poročil, informacij in drugih gradiv na delovnem področju; – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah; – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto podsekretar«, na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: japti@japti ali info@japti, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Dolanc Borisov na tel. 01/58-91-893.