Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-21031/07 , Stran 5508
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. 2. Predmet koncesije: izvajanje javne službe Pomoč na domu (gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov). 3. Obseg razpisane koncesije: vodenje in izvajanje pomoči na domu na celotnem območju Občine Kamnik, 1 koncesija za celotno območje, za trenutno 41 oskrbovancev. 4. Predviden začetek in čas trajanja koncesije: koncesionar mora pričeti z izvajanjem storitve pomoči na domu s prvim dnem naslednjega meseca po podpisu koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se sklene za dobo 10 let, z možnostjo enkratnega podaljšanja za isto obdobje, kot je bila razpisana koncesija. 5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: za celotno območje Občine Kamnik. 6. Uporabniki storitev, za katero se razpisuje koncesija: neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ do 4 ure dnevno oziroma največ do 20 ur tedensko (v skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev), 7. Delovna razmerja zaposlenih: se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. Koncesionar se zavezuje, da bo zaposlil vse dosedanje oskrbovalke javne službe pomoč na domu, ki so zaposlene pri dosedanjem izvajalcu javne službe, Centru za socialno delo Kamnik. 8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: so določeni v 7. členu Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, 48. členu Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in 4. členu Odloka o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje službe pomoči na domu v Občini Kamnik. 9. Dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev: so opredeljena v razpisni dokumentaciji. 10. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: – orientacijska cena – urna postavka (efektivna ura) – največ 45 točk; – organizacija izvajanja javne službe – največ 30 točk; – izobrazbena struktura delavcev – največ 3 točke; – program dela za 5 let – največ 8 točk; – reference o dosedanjem delu s populacijo – največ 5 točk; – ocena tehničnih sredstev in opreme – največ 5 točk; – oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja, za katerega bo podeljena koncesija – največ 4 točke; – druge morebitne ugodnosti in storitve, ki jih koncesionar nudi uporabnikom odločajo v primeru, ko dva ponudnika dosežeta enako število točk. 11. Rok in način prijave na javni razpis: rok za prijavo na javni razpis je 14. 9. 2007 do 10. ure. Prijave na javni razpis se pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom: »Prijava na javni razpis Koncesija pomoč na domu – Ne odpiraj.« Na hrbtni strani pošiljke mora biti napisan naslov ponudnika. 12. Rok za izbiro med ponudbami: odpiranje bo dne 14. 9. 2007 ob 11. uri, v sejni sobi št. 17, pritličje, Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Odpiranje bo javno. Na podlagi mnenja Socialne zbornice komisija v roku 10 dni po prejemu mnenja pregleda in oceni ponudbe. Občinska uprava nato izda odločbo o izbiri koncesionarja. 13. Organ, ki bo odločil o koncesiji in organ, ki je pooblaščen za sklenitev pogodbe Na predlog komisije za koncesije občinska uprava izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Kamnik. 14. Dodatne informacije: Marjeta Benkovič, tel. 83-18-111 in Katja Vegel, tel. 83-18-142. Razpisna dokumentacija in podrobnejša navodila za izpolnjevanje so na voljo na spletnih straneh Občine Kamnik (www.kamnik.si).