Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3581. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd, stran 9119.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 21/06) in 46. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06) je Nadzorni odbor Občine Dravograd na 4. seji dne 5. 6. 2007 sprejel
P O S L O V N I K
o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način dela Nadzornega odbora Občine Dravograd (v nadaljevanju: Nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z Zakonom o lokalni samoupravi in s Statutom Občine Dravograd, pošteno, strokovno in nepristransko.
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno.
Pri delu je vezan na Ustavo RS, zakone in občinske akte. Na slednjih temelji tudi razmerje do drugih občinskih organov, Občinskega sveta in župana/je.
3. člen
Delo Nadzornega odbora je javno. Po predhodni presoji lahko Nadzorni odbor javnost izključi.
Nadzorni odbor je dolžan pri svojem delu varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti Občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
4. člen
Člane Nadzornega odbora imenuje Občinski svet izmed občanov.
Kandidate za člane Nadzornega odbora občine predlaga Občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani Nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika Nadzornega odbora.
Člani Nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
5. člen
Predsednik Nadzornega odbora:
– predstavlja Nadzorni odbor,
– vodi in organizira delo Nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi njegove seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte Nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela odbora in predlog potrebnih sredstev,
– sodeluje z Občinskim svetom, županom/jo, delovnimi telesi sveta in občinsko upravo ter predstavniki uporabnikov proračunskih sredstev,
– sodeluje na sejah Občinskega sveta, v njegovi odsotnosti pa član Nadzornega odbora po njegovem pooblastilu.
II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
6. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda skladno s tem poslovnikom in predpisi, ki urejajo javne finance v občini. Stranka v postopku (nadzorovana stranka) je uporabnik občinskih sredstev oziroma premoženja.
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa drug član Nadzornega odbora, ki ga določi predsednik.
Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov Nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
7. člen
Seje vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa drug član Nadzornega odbora, ki ga določi predsednik.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, predloge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi člani Nadzornega odbora.
Nadzorni odbor sprejme letni program dela.
Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore. O izboru nadzorovane stranke se Nadzorni odbor odloča samostojno. Nadzorni odbor izda o tem ustrezen sklep, ki se vroči nadzorovani stranki in pooblaščenim članom Nadzornega odbora.
Redne nadzore si Nadzorni odbor določi z letnim programom tako, da so z nadzorom na daljši rok zajeti vsi uporabniki občinskih proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.
Občasne nadzore mora Nadzorni odbor določiti na pobudo:
– Občinskega sveta;
– župana/je;
– posameznega člana Nadzornega odbora in
– civilne iniciative in občanov, ki mora biti podana v pisni obliki.
V program lahko Nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom seznani Nadzorni odbor Občinski svet in župana/jo.
8. člen
Člani Nadzornega odbora imajo pravico do sejnine za opravljanje funkcije in povrnitev drugih stroškov skladno s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
9. člen
Predsednik Nadzornega odbora pošlje vabilo za sejo vsem članom Nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje. Ob soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih določi predsednik Nadzornega odbora, je lahko rok tudi krajši.
Vabilu je obvezno potrebno priložiti gradivo, ki je potrebno za obravnavo.
Predsednik lahko povabi na sejo pripravljavce gradiv, strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obravnavanih institucij.
10. člen
O seji Nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno število seje, kraj, datum, uro pričetka in trajanja seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlogom za odsotnost ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejeti dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim povzetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik Nadzornega odbora in zapisnikar.
11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda, predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasovanje. Nadzorni odbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov Nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dvigovanjem rok. Na zahtevo večine članov je lahko glasovanje tudi tajno.
12. člen
Zapisniki in ostalo gradivo za seje Nadzornega odbora se hranijo v prostorih občinske uprave.
Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo arhivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa deset let.
13. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo Nadzornega odbora zagotavljata župan/ja in občinska uprava.
Zapisnik seje Nadzornega odbora piše uslužbenec občinske uprave Občine Dravograd.
III. POSTOPEK NADZORA
14. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
15. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program dela, s katerim seznani Občinski svet in župana/jo.
Poleg zadev iz letnega programa dela mora Nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga Občinski svet ali župan/ja oziroma če kakršenkoli vzrok vzbudi Nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito razpolaganje z občinskim premoženjem oziroma za nenamensko razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna.
Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno obdobje in na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko relevantne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziroma poslovanje občine.
16. člen
Pri izvajanju nadzora ima Nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda, podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki so predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na porabo proračunskih sredstev,
– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in zakonitih predstavnikov nadzorovanih oseb,
– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah Nadzornega odbora.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članom Nadzornega odbora predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
17. člen
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog Nadzornega odbora imenuje Občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan/ja.
18. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti Nadzornega odbora lahko Nadzorni odbor zadolži posameznega člana Nadzornega odbora ali oblikuje delovno skupino.
19. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil pripravi član Nadzornega odbora, ki ga s sklepom za posamezno zadevo, v skladu z 18. členom tega pravilnika, zadolži Nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora ter navedbo nadzorovane stranke (organa ali organizacije z odgovornimi osebami).
O vsakem nadzoru se vodi evidenca, ki vsebuje vse beležke in druge veljavne listine, predhodno poročilo, morebitni ugovor in dokončno poročilo.
Predlog predhodnega poročila pooblaščencev obravnava Nadzorni odbor in ga posreduje nadzorovani stranki. Stranka lahko v roku petnajstih dni od dneva prejema predhodnega poročila pri Nadzornem odboru vloži pisni ugovor.
Nadzorni odbor mora o ugovoru odločati v petnajstih dneh po njegovem prejemu. Če je ugovor zavrnjen ali do ugovora ni prišlo, sprejme Nadzorni odbor dokončno poročilo, ki je identično predhodnemu poročilu. Če pa je ugovoru ugodeno delno ali v celoti, Nadzorni odbor v razveljavljenem delu ponovi postopek.
En izvod dokončnega poročila pošlje Nadzorni odbor nadzorovani osebi, Občinskemu svetu in županu/ji, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
Predsednik Nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.
Če Nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane stranke, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Za hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane stranke se šteje:
– če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v proračunu;
– če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača proračunska sredstva v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi Občinski svet;
– če uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvarnega premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo;
– druge kršitve predpisov, ki se po presoji Nadzornega odbora štejejo za hujše.
Če se nadzor nanaša na finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, Nadzorni odbor v poročilu o predmetu nadziranja poda mnenje, ki je lahko:
– pozitivno brez pridržkov,
– pozitivno s pridržkom ali
– negativno.
Mnenje s pridržkom in negativno mnenje morata biti obrazložena.
V primeru, da Nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
O prijavi je Nadzorni odbor dolžan obvestiti tudi Občinski svet in župana/jo.
V nujnih primerih lahko predsednik Nadzornega odbora skliče izredno sejo Nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za izredni sklic in praviloma priloženo gradivo, ki je predmet obravnave.
Predsednik Nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka, opravi korespondenčno sejo. O korespondenčni seji, opravljeni po telefonu, se napiše zapisnik, ki ga potrdijo člani na naslednji seji Nadzornega odbora.
20. člen
Član Nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave in odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo nadzorovane osebe v ožjem sorodstvu (vključno I. koleno), če je član upravljanja javnega zavoda ali podjetja nadzorovane osebe ali če je v obdobju enega leta, računano od datuma pregleda za nazaj, za nadzorovano osebo opravljal delo po pogodbi.
Predsednik Nadzornega odbora izloči člana Nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Izločitev člana Nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba.
O izločitvi odloči predsednik Nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika Nadzornega odbora odloči Nadzorni odbor.
Na seji Nadzornega odbora so lahko prisotne tudi druge osebe, na podlagi vabila predsednika ali z njegovim soglasjem.
21. člen
Nadzorni odbor je dolžan najmanj dvakrat letno poročati Občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
IV. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd.
23. člen
Nadzorni odbor sprejema spremembe poslovnika po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
Poslovnik o delu Nadzornega odbora sprejme Nadzorni odbor, o njem se obvesti Občinski svet Občine Dravograd.
24. člen
Poslovnik sprejme Nadzorni odbor z večino glasov vseh članov Nadzornega odbora, o njem se obvesti Občinski svet Občine Dravograd. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd z dne 26. 5. 2004.
Št. 0071-0013/2007
Dravograd, dne 5. junija 2007
Predsednik Nadzornega odbora
Občine Dravograd
Ivan Golob l.r.