Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 330-1/2007 Ob-20868/07 , Stran 5506
1. Razpisana sredstva – znesek javnega razpisa: v proračunu Občine Litija za leto 2007, so v okviru postavke »1123 Programi razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v višini do 16.000 EUR za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta subjektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so registrirani in opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju Občine Litija. Občina Litija sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem, pogodbo o pokrivanju operativnih stroškov tovornega transporta. Upravičenci so upravičeni do pomoči za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 12. 2007. 3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni razpis se lahko prijavi subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju Občine Litija. 4. Potrebna dokumentacija Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, odgovorno osebo, telefon, davčno in matično številko, številko računa in ime banke, imena, priimke in naslove upravičencev transporta z navedbo območij (kraji), kjer bo opravljal transport in višino mesečnih stroškov. Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: – odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega registra, – dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, – seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno, – izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport. 5. Način obravnave vlog Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim subjektom transporta bo Občina Litija sklenila pogodbo za pokrivanje operativnih stroškov transporta. Občina Litija ima od posameznega subjekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih sredstev. Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev. 6. Način in rok za dostavo vlog Rok za dostavo vlog je do 6. 8. 2007. Prijavitelji lahko vlogo oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta v letu 2007«, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in v roku iz 6. točke tega razpisa, se ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.