Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-21182/07 , Stran 5522
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) odprodaja skladišč, b) kraj: Koper, Vojkovo nabrežje 38, območje PCC v Luki Koper, c) vrsta nepremičnin: podno skladišče št. 3, parc. št. 107, dvorišče 214 m2, stavba 4723m2, vl. št. 1192, k.o. Koper, podno skladišče št. 14, parc. št. 1594/1, stavba 3890 m2, vl. št. 1192, k.o. Koper, podno skladišče št. 15, parc.št. 1593, poslovna stavba 1318 m2, vl. št. 935, k.o. Koper. Skupne skladiščne zmogljivosti znašajo 28.335 m2. Izhodiščna cena je 5.750.000,00 EUR. d) nepremičnine se odprodaja po sistemu videno - kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. 3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcije ne vrača. 5. Način in rok plačila: Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v osmih dneh po notarski overitvi prodajne pogodbe na transakcijski račun pri BACA št. 9000-0055148819. Položena kavcija se všteje v kupnino. 6. Višina kavcije: Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri BACA št. 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku osem dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel. 01/589-73-17. 8. Predložitev ponudb: a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 20. 8. 2007 do 14. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup skladišč v Luki Koper – ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani kavciji, – izjavo, da so plačani vsi davki in prispevki, – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa, – pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe in – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 21. 8. 2007 ob 11. uri na: Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.