Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3610. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič, stran 9180.

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, uradno prečiščeno besedilo, ZJC-UPB1, v nadaljevanju Zakon o javnih cestah), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1, 21/06, 14/07) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 7. seji dne 11. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
1. člen
V Odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedni zvezi »pristojni občinski upravni organ za ceste« in »pristojni občinski organ za ceste« nadomestita z besedno zvezo »pristojna notranja organizacijska enota občinske uprave«.
2. člen
V Odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 6/01, 49/01, 6/02, 91/02, 52/06 v nadaljevanju: Odlok) se besedilo 4. člena Odloka nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Občinske ceste na območju Občine Tržič so vse javne ceste, ki so kategorizirane z odlokom, ki ureja kategorizacijo občinskih cest.«.
3. člen
Besedilo 5. člena Odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»1. Občinske ceste razvrščamo po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa.
2. Kategorizirajo se na:
– lokalne ceste (s krajšo oznako LC) in javne poti (s krajšo oznako JP), ki so namenjene uporabi vsem ali samo določenim vrstam prometa,
– lokalne ceste, ki se v Občini Tržič v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v podkategoriji zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s krajšo oznako LZ) ter mestne in krajevne ceste (s krajšo oznako LK).
4. člen
V drugem odstavku 7. člena Odloka se beseda »cestišča« nadomesti z besedo »cest«.
5. člen
Besedilo prvega odstavka 12. člena Odloka se nadomesti z besedilom:
»1. Z občinskimi cestami na območju Občine Tržič upravlja Občina Tržič.«.
6. člen
V tretjem odstavku 13. člena Odloka se beseda »sestavi« nadomesti z besedo »sestavni«.
7. člen
V 14. alineji prvega odstavka 14. člena Odloka se pred besedo »vseh« doda beseda »na«.
8. člen
Besedilo četrtega odstavka 15. člena Odloka se nadomesti z besedilom:
»4. Sofinanciranje se uredi s posebno pogodbo, ki jo skleneta Občina Tržič in zainteresirana gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.«.
9. člen
V drugem odstavku 17. člena Odloka se beseda »navezna« nadomesti z besedama »naveza na«.
10. člen
V drugem odstavku 21. člena Odloka se za besedo »zakonom« doda še besedilo »in drugimi predpisi«.
11. člen
V prvem odstavku 25. člena Odloka se besedna zveza »naprav ali obcestnem« nadomesti z besedno zvezo »naprav v ali ob cestnem«.
V tretjem odstavku 25. člena Odloka se beseda »obcestnem« nadomesti z besedno zvezo »ob cestnem«.
12. člen
Besedilo 27. člena Odloka se nadomesti z besedilom:
»Javne parkirne površine so tiste, ki so označene z ustrezno prometno signalizacijo in se delijo na:
– površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno,
– površine, kjer je parkiranje časovno omejeno (omejitev ne velja za vozila iz 3. točke 30. člena tega odloka),
– površine, kjer je parkiranje nadzorovano.«.
13. člen
Za 27. členom se doda novi 27.a člen, ki se glasi:
27.a člen
(parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju)
1. Parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju, so označene s prometnim znakom, ki označuje modro cono, podrobnejši režim parkiranja pa je razviden iz dopolnilne table prometnega znaka.
2. Parkiranje na površinah, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, je omejeno na največ dve uri, kar je razvidno iz dopolnilne table prometnega znaka.
3. Časovna omejitev parkiranja lahko velja preko celega dneva ali v določenih urah dneva, vse dni v tednu ali samo določene dneve, kar je razvidno iz dopolnilne table prometnega znaka.
4. Voznik, ki parkira na območju kratkotrajnega parkiranja, mora uro svojega prihoda na vidnem mestu označiti v skladu s prometno signalizacijo (parkirna ura, parkirni listek, drugo). Po preteku časa, za katerega je dovoljeno parkiranje, mora voznik z vozilom zapustiti parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju.
5. Parkiranje na površinah, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, je lahko brezplačno ali plačljivo, kar je razvidno iz prometne signalizacije.
6. Parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju (modre cone), s sklepom določi Občinski svet Občine Tržič na predlog pristojne notranje organizacijske enote občinske uprave. Občinski svet s sklepom odloči tudi o podrobnejšem režimu parkiranja na območju kratkotrajnega parkiranja.
7. Omejitve, ki veljajo za območja, namenjena kratkotrajnemu parkiranju, ne veljajo za parkiranje vozil iz tretjega odstavka 30. člena tega Odloka.
14. člen
Besedilo drugega odstavka 28. člena Odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Med rezervirane parkirne površine sodijo:
– rezervirana parkirna mesta, namenjena invalidom,
– površine, namenjene dostavnim vozilom,
– površine, namenjene parkiranju tovornih vozil in turističnih avtobusov,
– površine, namenjene parkiranju taksijev,
– površine, namenjene parkiranju za potrebe opravljanja gospodarske dejavnosti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov,
– površine, namenjene parkiranju stanovalcev,
– površine, namenjene parkiranju oseb, ki uporabljajo parkirno karto,
– druge parkirne površine.«.
V tretjem odstavku 28. člena se besedna zveza »v pravilniku za oddajanje parkirnih prostorov« nadomesti z besedno zvezo »v predpisih o pridobivanju, upravljanju in razpolaganju z občinskim premoženjem«.
15. člen
Za 31. členom se doda novi 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
(prepoved ustavitve in parkiranja vozil)
Ustavitev in parkiranje vozil je poleg primerov, določenih z drugimi predpisi, prepovedano tudi:
– na javnih zelenicah, parkih, otroških in drugih igriščih,
– v naravnem okolju v pasu več kot 5 m od utrjenega vozišča,
– za tovorna vozila, priklopnike in avtobuse na parkiriščih, ki niso posebej označena za parkiranje le-teh.«.
16. člen
V tretjem odstavku 42. člena Odloka se v besedilu v zadnjem stavku »krije stroške teh z ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa« črta beseda »z«.
17. člen
V tretjem odstavku 45. člena Odloka se doda nov stavek:
»Pri tem je minimalni odmik objekta ali naprave od roba vozišča 1 meter, za ograje pa znaša minimalni odmik od roba vozišča toliko, kot bo ograja visoka.«.
V 45. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»6. Kdor izvaja dela v varovalnem pasu občinske ceste, mora poskrbeti za proti hrupne in proti prašne ukrepe na objektih in zunanji ureditvi.«.
18. člen
V 46. členu Odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»2. Investitor je dolžan pristojni notranji organizacijski enoti občinske uprave v roku 30. dni po zaključku del posredovati geodetski posnetek z vrisano traso vodov ali naprav.«
Sedanji drugi in tretji odstavek se spremenita v tretji in četrti odstavek.
19. člen
V tretjem odstavku 47. člena Odloka se v zadnjem stavku za besedno zvezo »vzpostaviti v prvotno stanje« doda besedilo »(ureditev asfaltne površine, talnih označb in drugo)«.
V 47. členu se doda nov sedmi odstavek ki se glasi:
»Investitor mora pred pričetkom izvajanja del od lastnika zemljišča v skladu s prepisi pridobiti služnostno ali drugo pravico za izvajanje del na zemljišču.«.
20. člen
V drugem odstavku 50. člena se pred besedo »in« doda beseda »prevoz«.
21. člen
V prvem odstavku 51. člena Odloka se besedna zveza »ta pravni organ« nadomesti z besedno zvezo »upravni organ«.
22. člen
V petem odstavku 52. člena se za besedno zvezo »občinski inšpektor za ceste« doda »ali predstojnik pristojne notranje organizacijske enote občinske uprave«.
V 52. členu Odloka se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»6. Priključek na občinsko cesto mora biti izveden:
– v širini vsaj 3 m,
– čim bolj pravokotno na cesto, na katero se priključuje,
– tako, da je višinski potek priključka na dolžini merodajnega vozila ustrezen,
– tako, da se z njim ne ovira odtekanje vode z občinske ceste,
– tako, da meteorne in druge odpadne vode s priključka in zemljišča ne tečejo na občinsko cesto in niso speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega sveta,
– tako, da je zagotovljena zadostna preglednost priključka.«.
23. člen
V prvem odstavek 54. člena Odloka se za besedno zvezo »občinski inšpektor« doda besedna zveza »ali pristojna notranja organizacijska enota občinske uprave«.
24. člen
Prvo alinejo tretjega odstavka 59. člena Odloka se nadomesti z novo, ki se glasi:
»– odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine ter speljevati meteorne in druge odpadne vode s parcele v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega sveta,«.
Črta se sedma alineja tretjega odstavka 59. člena Odloka. V 59. členu Odloka se doda nov četrti odstavek z besedilom:
»Kolikor je možno preglednost kljub nasadu ali drugi oviri zagotoviti s postavitvijo prometnega ogledala, lahko občinski inšpektor za ceste ali pristojna notranja organizacijska enota občinske uprave odredi postavitev prometnega ogledala na stroške lastnika nasada ali ovire, ki zakriva preglednost, ter dopusti postavitev ovire ali nasada.«.
Sedanji četrti odstavek postane peti.
25. člen
V 61. členu Odloka se doda nov četrti odstavek z naslednjo vsebino:
»4. Sosedi ob občinski cesti morajo skrbeti, da veje njihovih rastlin ne segajo v zračni prostor ceste. Kolikor veje segajo v zračni prostor ceste tako, da je s tem ogrožena varnost udeležencev prometa, so jih lastniki dolžni odstraniti na poziv vzdrževalca ceste. Kolikor lastnik kljub pozivu vej ne odstrani, jih odstrani vzdrževalec ceste na stroške lastnika rastline.«.
26. člen
V drugem odstavku 67. člena Odloka se črta besedilo »ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi«.
27. člen
V prvem odstavku 68. člena Odloka se črta tretji stavek.
V drugem odstavku 68. člena se drugi stavek nadomesti z besedilom:
»Obvestilu mora biti predložen elaborat začasne prometne ureditve.«.
V tretjem odstavku 68. člena se doda stavek:
»Zapora ceste mora biti izvedena v skladu z izdanim soglasjem in Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/06) oziroma drugim veljavnim predpisom.«.
28. člen
Besedilo 70. člena odloka se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»1. Prometno signalizacijo na občinskih cestah postavlja, zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje vzdrževalec cest na predlog pristojne notranje organizacijske enote občinske uprave ali občinskega inšpektorja za ceste, razen v primerih iz 44. člena Odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za notranje zadeve ali minister, pristojen za okolje in prostor.
2. Ob občinskih cestah se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje, naselje ali podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu z veljavnimi predpisi. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge signalizacije odloči pristojna notranja organizacijska enota občinske uprave z odločbo. Stroške postavitve, vzdrževanja, dopolnjevanja in odstranitve signalizacije krije njen predlagatelj.
3. Vzdrževalec ceste je dolžan o postavitvi neprometne signalizacije obvestiti pristojno notranjo organizacijsko enoto občinske uprave in občinsko redarstvo. V primeru, da je neprometna signalizacija postavljena brez ustreznih dovoljenj, občinsko redarstvo izda odločbo o njeni odstranitvi, ki jo izvrši vzdrževalec cest.«.
29. člen
Besedilo 3. stavka prvega odstavka 71. člena Odloka se nadomesti s stavkom, ki se glasi:
»Pristojna notranja organizacijska enota občinske uprave lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj varovalnega pasu ceste le, če se s tem ne zmanjšuje prometna varnost udeležencev v prometu.«
V drugem, tretjem in četrtem odstavku 71. člena Odloka se besedna zveza »odloka o plakatiranju in reklamiranju« nadomesti z besedno zvezo »Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Tržič«.
Besedna zveza »odloku o plakatiranju in reklamiranju« v tretjem in četrtem odstavku 71. člena Odloka se nadomesti z besedno zvezo »odloku o plakatiranju in oglaševanju v Občini Tržič«.
30. člen
73. člen Odloka se črta.
31. člen
V prvem odstavku 77. člena Odloka se beseda »prepisih« nadomesti z besedo »predpisih«.
Besedilo druge alineje prvega odstavka 77. člena Odloka se nadomesti z novo, ki se glasi:
»– nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela izvajajo brez ustreznih dovoljenj ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del,«
Besedilo drugega odstavka 77. člena Odloka se nadomesti z besedilom:
»2. V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena občinski inšpektor izda odločbo. Rok za pritožbo zoper odločbo je 8 dni od vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje in osme alineje prejšnjega odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve.«.
V zadnji alineji četrtega odstavka 77. člena Odloka se pred besedo »od« doda beseda »zahtevati«.
32. člen
V prvem odstavku 78. člena Odloka se besedna zveza »150.000 tolarjev« nadomesti z besedno zvezo »625 evrov«.
V 1. točki prvega odstavka 78. člena Odloka se črta beseda »če«.
Besedilo 5. točke prvega odstavka 78. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»5. brez soglasja postavi ali napelje telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod in druge podobne naprave v območje občinske ceste in njenega varovalnega pasu (prvi odstavek 46. člena);«.
V 8. točki prvega odstavka 78. člena Odloka se številka »50« nadomesti s številko »49«.
V 10. točki prvega odstavka 78. člena Odloka se besedna zveza »prvi odstavek 54. člena« nadomesti z besedno zvezo »52. člen«.
Besedilo 17. točke prvega odstavka 78. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»17. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami, ki preprečujejo poškodbe vozišča (drugi odstavek 60. člena);«.
V 18. točki prvega odstavka 78. člena se pred besedo »katerih« doda predlog »s«.
V drugem odstavku 78. člena Odloka se besedna zveza »30.000 tolarjev« nadomesti z besedno zvezo »125 evrov«.
V 78. členu Odloka se doda nov tretji odstavek z naslednjo vsebino:
» S kaznijo 40 evrov se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju z določili 31.a člena.«.
33. člen
V 79. členu Odloka se besedna zveza »15.000 tolarjev« nadomesti z besedno zvezo »65 evrov«.
34. člen
V prvem odstavku 80. člena Odloka se besedna zveza »150.000 tolarjev« nadomesti z besedno zvezo »625 evrov«.
V 1. točki prvega odstavka 80. člena Odloka se številka »35« nadomesti s številko »36«.
V drugem odstavku 80. člena Odloka se besedna zveza »20.000 tolarjev« nadomesti z besedno zvezo »85 evrov«.
35. člen
V 81. členu Odloka se besedna zveza »150.000 tolarjev« nadomesti z besedno zvezo »625 evrov«, besedna zveza »30.000 tolarjev« pa z besedno zvezo »125 evrov«.
36. člen
V 82. členu Odloka se pred besedo »vse« doda beseda »za«.
37. člen
87. člen Odloka se črta.
38. člen
Prvi odstavek 89. člena Odloka se nadomesti z besedilom:
»Pristojna notranja organizacijska enota občinske uprave Občine Tržič po uveljavitvi tega odloka:
– pripravi predloge za vpis cest v zemljiško knjigo, ki še niso vpisane kot javno dobro,
– izdela osnutek odloka o plakatiranju in reklamiranju,
– izdela odlok o neprometnih znakih,
– pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 13. člena,
– vzdržuje podatke o javnih cestah na podlagi predpisov o javnih cestah in predpisov o katastru gospodarske javne infrastrukture.«.
39. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-01/99-34
Tržič, dne 11. julija 2007
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost