Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3563. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike – Ustanova za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem«, stran 9021.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na podlagi 3., 12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike – Ustanova za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem«, s sedežem na naslovu Slovenski trg 1, 4000 Kranj, naslednjo
O D L O Č B O
S to odločbo se daje soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike – Ustanova za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem«, sestavljenim v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 152/2007 z dne 1. 6. 2007, na podlagi katerega je:
1. Na položaj soustanovitelja ustanove vstopil Vincenc Draksler, roj. 2. 1. 1930, s stalnim prebivališčem Hauptstrasse 11c, 8280 Kreuzlingen, Švica.
2. Namen ustanove je:
– pomoč in spodbujanje delovanja programov s temeljnim ciljem pomoči, obravnave odvisnih in njihovih družinskih članov;
– vzpodbujanje aktivnosti in podpora vsem oblikam dejavnosti, katerih cilj je zdrav način življenja in vzgoje, ki posameznika ali skupine vzpodbujajo za življenje brez psihoaktivnih substanc;
– vzpodbujanje povezovanja programov, strokovnih ljudi in širše skupnosti, pri zagotavljanju pogojev za delo z odvisnimi od drog;
– pridobivanje sredstev za obnovo obstoječih programov, pridobitev novih postopkov, ki so potrebni za izvajanje celovite obravnave odvisnih, na področjih svetovanja, njihovega zdravljenja, rehabilitacije ter reintegracije;
– pomoč in vzpodbujanje programov za izobraževanje strokovnih delavcev, prostovoljcev, laičnih delavcev ter pomoč pri financiranju dopolnilnega izobraževanja tistih, ki delajo z odvisnimi;
– podpora in pomoč pri zagotavljanju pogojev organizacije in delovanja samoorganiziranih aktivnosti s strani bivših odvisnikov, v smislu organizacije skupin za samopomoč ter
– materialna pomoč družinam pri sofinanciranju vključevanja v zdravljenje odvisnikov v komunah, projektih, če to družina zaradi socialnega položaja ne more;
– spodbujanje vzpostavitve pravnih in drugih pogojev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela;
– financiranje splošno koristne nepridobitne dejavnosti, to je projektov in dejavnosti, ki spodbujajo razvoj filantropije, prostovoljno delo in dobrodelnost pri posameznikih, gospodarskih družbah, lokalnih skupnostih in, ki predstavljajo reševanje socialnih, gmotnih in drugih družbenih problemov, ki jih ustanova ugotovi na področju Mestne občine Kranj/Gorenjski regiji kot so:
– preventivni programi zdravstvenega in socialnega varstva:
• aktivno preživljanje prostega časa (razvijanje programov za aktivno preživljanje prostega časa z namenom preprečevanja izključenosti iz družbenega življenja, kar posledično pripelje do identifikacije z marginalnimi skupinami. Ciljne skupine: mladi od 15 do 26 let);
• zdrav način življenja;
• ostali programi, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nastanka novih stisk in težav, tako pri posameznikih kot širših družbenih skupinah;
– kurativni programi zdravstvenega in socialnega varstva:
• razvijanje novih programov, ki sledijo potrebam marginalnih skupin (odvisniki od drog, alkohola, brezdomci, osebe s težavami z duševnim zdravjem, invalidi, mladostniki z težavami v odraščanju …);
– kulturni programi – programi manjših kulturnih skupin, ki bi lahko bistveno poživili kulturno dogajanje v bolj oddaljenih zaselkih regije in v mestnih središčih;
– varstvo okolja – v povezavi z zdravstvenim in socialnim varstvom, osveščanje in edukacija širše javnosti o pomenu varstva okolja in zaščite le tega ter možnosti podpore manjših okoljskih projektov;
– ekonomski razvoj – odpravljanje problemov, ki so vezani na delovanje, razvoj podjetij – predvsem tistih, ki so šibki in niso sposobni preživeti na trgu, hkrati pa se bo odprla niša za pomoč pri razvoju socialnega podjetništva.
3. Člani uprave so: Beno Fekonja, Nada Bogataj, Mile Hodnik, Biljana Djakovič in Melita Žontar. Oseba, pooblaščena za zastopanje ustanove je predsednik uprave, ki ga izmed sebe izvolijo člani uprave.
Št. 01704-28/2005-03
Ljubljana, dne 7. junija 2007
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve