Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007, stran 9177.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05, 23/07) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 9. seji dne 3. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007 (Uradni list RS, št. 17/07) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------------+------------------+
|A    |BILANCA PRIHODKOV         |      v evrih|
|    |IN ODHODKOV            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |KONTO NAZIV KONTA         |     PLAN 2007|
+--------+----------------------------------+------------------+
|1    |2                 |         3|
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |   14.391.034,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   12.263.477,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70   | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)  |   9.653.229,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK       |   7.558.266,00|
|    |IN DOBIČEK            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE      |   1.398.344,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO     |    696.619,00|
|    |IN STORITVE            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   2.610.248,00|
|    |(710+711+712+713+714)       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU      |   1.589.948,00|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE     |       0,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |712 DENARNE KAZNI         |     60.382,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN |     34.635,00|
|    |STORITEV             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |    925.283,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)   |   1.768.202,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |720 PRODAJA OSNOVNIH       |   1.209.030,00|
|    |SREDSTEV             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |722 PRODAJA ZEMLJIŠČ       |    559.172,00|
|    |IN NEMATERIAL. PREMOŽENJA     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)    |     75.680,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE       |     75.680,00|
|    |IZ DOMAČIH VIROV         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |    283.675,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI      |    283.675,00|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.  |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)     |   15.716.264,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |   3.686.817,00|
|    |(400+401+402+403+409)       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |    839.085,00|
|    |ZAPOSLENIM            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV    |    137.086,00|
|    |ZA SOC. VARNOST          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |   2.649.714,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |     54.673,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |     6.259,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)|   4.444.909,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |410 SUBVENCIJE          |     17.944,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM,    |   2.096.170,00|
|    |GOSPODINJSTVOM          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ.|    693.756,00|
|    |IN USTANOVAM           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI      |   1.637.039,00|
|    |TRANSFERI             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |   7.584.538,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |   7.584.538,00|
|    |SREDSTEV             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/     |   –1.325.230,00|
|    |PRESEŽEK (I – II)         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |                 |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|B    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV     |         |
|    |IN NALOŽB             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH     |    104.323,00|
|    |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |         |
|    |DELEŽEV (750)           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH     |    104.323,00|
|    |POSOJIL              |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |    104.323,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440)     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |440 DANA POSOJILA         |    104.323,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |       0,00|
|    |IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV   |         |
|    |(IV.- V)             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.  |SKUPNI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK   |   –1.325.230,00|
|    |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO |         |
|    |PREJETIH IN DANIH         |         |
|    |POSOJIL (I + IV) – (II + V)    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |                 |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|C    |RAČUN FINANCIRANJA        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|50   |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)     |   1.930.900,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE      |   1.930.900,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|55   |IX. ODPLAČILO DOLGA (550)     |     7.163,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   |     7.163,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII – IX)   |   1.923.737,00|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.   |POVEČANJE /ZMANJŠANJE       |    598.507,00|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH (VII – X)   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
.
2. člen
V 11. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 1.930.900,00 evrov in sicer za naslednje investicije:
5156 – Večstanovanjski objekt Pameče v višini do 625.939,00 EUR;
A383 – Športna hala Slovenj Gradec – adaptacija v višini do 350.000,00 EUR;
432S – Raziskovalno – kaptažna vrtina – Terme Slovenj Gradec v višini do 312.969,45 EUR;
A381 – Adaptacija Osnovne šole Šmartno v višini do 188.724,75 EUR;
433I – Industrijska cona Ozare v višini do 229.511,00 EUR;
A440 – Prva faza realizacije obvoznice – LN Ozare v višini do 200.000,00 EUR;
A450 – Rekonstrukcija ceste Colatio–Anžič v višini do 23.755,80 EUR.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-122/2007
Slovenj Gradec, julija 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.