Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3621. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Košenina na Izlakah, stran 9195.

Na podlagi 46., 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Obstoječi Zazidalni načrt Košenina na Izlakah, odlok št. 352-6/94, je bil sprejet 25. 4. 1996 in objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 7/96.
Območje zazidalnega načrta obsega individualno stanovanjsko pozidavo na pobočju Košenina na robu ureditvenega območja naselja Izlake, ki se organsko in funkcionalno navezuje na obstoječo individualno stanovanjsko gradnjo. Velikost območja zazidalnega načrta je cca 1,4 ha.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je pobuda Gradbenega biroja Jure Repovž s.p., Obrtniška ulica 14, 1420 Trbovlje, ki jo daje v imenu in po pooblastilu investitorjev Mateje Dolanc in Uroša Cenclja, stanujoča Zagorje ob Savi, Kidričeva 15.
Pobuda za spremembe in dopolnitve se nanaša na prostorsko ureditev na parc. št. 130 k.o. Izlake, ki je v zazidalnem načrtu opredeljena pod št. 8. Na obravnavani parceli je po obstoječem zazidalnem načrtu načrtovana klasična stanovanjska hiša z dvokapno streho in zatrepi, tlorisnih dimenzij 16 x 14 m, načrtovani višinski gabarit je klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje s kolenčnim zidom maks. 1,20 m in naklonom strešine 30–35°.
Načrtovane oblikovalske rešitve so izraz in odsev časa v katerem je bil zazidalni načrt izdelan, investitor pa želi izgraditi modernejši in oblikovno avantgardni objekt polkrožne oblike tlorisnih dimenzij 24 x 11 m, višinskega gabarita 8 m z enokapno strešino naklona 15%, ki bo položen in vklopljen v relativno strmo pobočje na rob obstoječe individualne pozidave.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je umestitev željenega modernejšega in oblikovno avantgardnega objekta polkrožne oblike tlorisnih dimenzij 24 x 11 m, višinskega gabarita 8 m z enokapno strešino naklona 15% na parc. št. 130 k.o. Izlake, ki je v zazidalnem načrtu opredeljena pod št. 8 z vso pripadajočo komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo.
Programska izhodišča zazidalnega načrta se ne spreminjajo in obsegajo individualno stanovanjsko pozidavo.
Velikost območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je cca 0,15 ha.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analizo ustvarjenih razmer: namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, motnje v okolju (opredelitev obstoječega stanja);
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti, ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbral investitor.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta morajo biti izdelane v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu in obvestilo MOP
– Priprava osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – 30 dni
– Izdelava okoljskega poročila na osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – na podlagi obvestila MOP o izvedbi CPVO kolikor bo potreba – 30 dni
– Poziv MOP, službe za varstvo okolja, za presojo kakovosti in skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta kolikor bo potreba – 15 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in okoljskega poročila (kolikor bo izdelava potrebna) z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na podlagi stališč do pripomb – 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in opredelitev MOP o sprejemljivosti, kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje – 30 dni
– Pridobitev sklepa ministrstva pristojno za okolje o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora; ki morajo podati smernice na osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje
– Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Trg revolucije 27, Trbovlje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi
– Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec
– MOP, Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
MOP, Službe za varstvo okolja, Dunajska cesta 48, Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Gradbeni biro Jure Repovž s.p., Obrtniška ulica 14, 1420 Trbovlje.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in strokovnih podlag krijeta investitorja Mateja Dolanc in Uroš Cencelj, Kidričeva 15, Zagorje ob Savi.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/94
Zagorje ob Savi, dne 5. julija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.