Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3579. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2007–2013, stran 9113.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 5. 7. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste državnih pomoči za kmetijska gospodarstva v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) – za primarno kmetijsko proizvodnjo in v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) – za investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05).
(2) Za mala in srednja velika podjetja se po tem pravilniku štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami).
(3) Prav tako se s tem pravilnikom določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ukrepe, ki ne predstavljajo državno pomoč.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Okvirna letna višina sredstev znaša 33.000 EUR. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe,
(2) »kmetijski proizvod« pomeni: proizvode iz seznama v Prilogi I pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87,
(3) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,
(4) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,
(5) »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa,
(6) »kakovosten proizvod« je proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005,
(7) »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko sektorskih pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije (ES), navedenih v tč. 1 tega pravilnika.
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.
7. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Glasilu Občine Dolenjske Toplice, skladno s pogoji in po postopkih, določenih v tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
8. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet pomoči (vrsta ukrepa),
– namene, za katere se dodeljuje pomoč,
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– upravičene stroške,
– morebitne omejitve,
– finančne določbe,
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– merila za ocenjevanje vlog,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov,
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,
– način reševanja vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
(2) Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in prilog, ki so opredeljene v javnem razpisu.
(3) Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov sredstev.
9. člen
(dodelitev sredstev)
(1) Vloge, prispele na javni razpis obravnava komisija iz 8. člena. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v primernem roku dopolni. Če prosilec vloge v določenem roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
(2) Na podlagi predloga komisije o upravičenosti zahtevkov, pristojna strokovna služba občinske uprave pripravi predlog za razdelitev sredstev. Predlog se posreduje v dokončno potrditev direktorju občinske uprave, ki upravičencem izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli namen in opravičljive stroške za katere so bila sredstva odobrena.
(3) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(4) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
10. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.
II. UKREPI
a) Skupinske izjeme za kmetijstvo
11. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti (gre za novo uvedeni standard za dobro počutje živali),
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– nakup materiala, opreme in stroški izgradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (razen za gnojne jame in gnojišča za namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive),
– nakup nove kmetijske mehanizacije,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– naložbe v postavitev pašnikov (stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški izdelave načrta za ureditev pašnika),
– agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor in ureditev poljskih poti,
– stroški postavitve večletnih nasadov, kot so: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
– nakup kmetijskih zemljišč do višine 10% upravičenih stroškov investicije, če je nakup zemljišča sestavni del celotne investicije.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna tudi površina pašnika in stalež živine),
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru agromelioracijskih del pa tudi kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40% upravičenih stroškov investicije (do 50% upravičenih stroškov investicije na območjih z omejenimi dejavniki),
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let, oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki v obdobju treh proračunskih let.
12. člen
Varstvo tradicionalne krajine in stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe skupnega pomena ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
– ureditev skupnih površin in objektov za različne namene.
Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih stavb skupnega pomena, zaščitenih z občinskim Odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno za kulturo. Pomoč se odobri:
– za investicije namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti),
– za investicije za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
– stroški nakupa materiala in izvedbe del.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Upravičenci do sredstev
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– naložba mora biti na območju Občine Dolenjske Toplice,
– predložen mora biti načrt obnove,
– predložena morajo biti vsa potrebna dovoljenja,
– predloženi morajo biti predračuni.
Finančne določbe:
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma do 75% na OMD (kmetijska poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah,
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
13. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.
Cilj ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov in domačih živali.
Upravičeni stroški
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša najvišji delež pomoči razliko do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
14. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine.
Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež na območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% nastalih upravičenih stroškov.
15. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.
Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode,
– utrjevanje tržnega položaja kmetov,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti.
Upravičeni stroški
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda,
– stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– za stroške, ki nastanejo ob izvajanju investicij,
– za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.
Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičeni:
– izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, do 100% nastalih stroškov oziroma dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih.
16. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja.
Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Cilji ukrepa:
– povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje oziroma strokovno usposabljanje njihovih nosilcev.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
b) Splošna pravila za gospodarstvo (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
17. člen
Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so: sadje, zelenjava, žita, mleko,
– predelavo kmetijskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– kompostiranje organskih snovi.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci do sredstev
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
18. člen
Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje naložb v:
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah in izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano z gozdarstvom in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.
Cilji ukrepa:
– utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme in naprav za prodajo in predelavo kmetijskih proizvodov,
– promocija,
– ostali splošni stroški, kot so upravni in pravni,
– stroški tečaja za pridobitev certifikata – nacionalne poklicne kvalifikacije.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– račun za stroške tečaja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
c) Ostali ukrepi občine
19. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje lokalne razvojne strategije programa Leader in za delovanje Lokalne akcijske skupine.
Upravičenci do sredstev:
– lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
20. člen
Sofinanciranje dejavnosti stanovskih in interesnih združenj ter zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane
Sredstva se dodeljujejo za izvedene aktivnosti stanovskih in interesnih združenj ter zvez, ki delujejo na območju občine in v interesu Občine Dolenjske Toplice. Sofinancira se organizacija razstav in sodelovanje na prireditvah v skladu s pogoji razpisa.
21. člen
Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih programih in so predvideni za naslednike kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Upravičenci do sredstev:
– udeleženci izobraževanja iz območja občine, vpisani v kmetijske srednješolske izobraževalne programe in predvideni za naslednike kmetij.
Finančna določba:
– do 300 EUR/učenca v tekočem letu.
III. NADZOR IN SANKCIJE
22. člen
(Nadzor in sankcije)
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
(kumulacija) (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih 11–16 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pod odstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004, glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 74/02).
25. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 331/1305/2007-01/06
Dolenjske Toplice, dne 5. julija 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.