Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-20828/07 , Stran 5505
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo so naslednje nepremičnine: a) Poslovni prostor na naslovu Center 111, par. št. 257/3, k.o. Črna, 36,99 m2, Izhodiščna cena je 12.925,64 EUR. b) Stanovanje na naslovu Center 111, par. št. 257/3, k.o. Črna, 78,99 m2 Izhodiščna cena je 30.272,46 EUR. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Predpisane davčne dajatve prometa na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu videno kupljeno. 2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. 3. Oblike in pogoji, pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo za: a) Poslovni prostor na naslovu Center 111, par. št. 257/3, k.o. Črna, 36,99 m2; – naziv kupca in njegov naslov; – ponujeno ceno; – program dejavnosti, katere so predvidene na omenjeni parceli; – način in rok plačila kupnine; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši kot 6 mesecev. b) Stanovanje na naslovu Center 111, par. št. 257/3, k.o. Črna, 78,99 m2; – naziv kupca in njegov naslov; – ponujeno ceno; – program dejavnosti, katere so predvidene na omenjeni parceli; – način in rok plačila kupnine; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši kot 6 mesecev. V primeru, da je kupec iz katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu. Za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% izklicne cene najnižje ponudbene vrednosti na transakcijski račun št. 01216-0100010176. Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po izbiri ponudnika. 4. Rok za oddajo ponudbe: Rok za predložitev ponudbe pod točko a) in b) je 6. avgust 2007, do 10. ure. Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za poslovni prostor ali Ponudba za stanovanje«. Ponudba se odda na sedež Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. Pisne ponudbe bo pregledala komisija za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku 15 dni od zaključka dneva za predložitev ponudb. Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija brez kakršne koli odškodninske odgovornosti kadarkoli v okviru razpisnega roka prekine postopek prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla razloge. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali kateremu koli ponudniku, je izključena. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.