Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3620. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Pavličeve vile« v Zagorju ob Savi, stran 9194.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Pavličeve vile« v Zagorju ob Savi
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Prostorski akt, ki veljajo na območju obravnave, je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Zagorje ob Savi v letu 1994, letu 1997 in letu 2002, št. 300-9/86 (Uradni vestnik Zasavja št. 2/96, 15/98, 17/03) z Urbanističnimi zasnovami naselja Zagorje.
V Urbanistični zasnovi naselja Zagorje je del območja, ki se bo urejalo z OPPN, v območju za proizvodne ter servisne dejavnosti, del pa v območju za stanovanja.
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta je pobuda investitorja AS trgovina d.o.o., Naselje na šahtu 12, Kisovec, da se za obravnavano območje izdela OPPN kot temeljni prostorski dokument za pridobitev nadaljnjih dokumentov in dovoljenj.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Območje se nahaja znotraj ureditvenega območja naselja Zagorje. Na severu ga omejuje individualna stanovanjska pozidava ob Vrtni ulici, na jugu območje za proizvodne in servisne dejavnosti z objektoma družbe Obrč in Komunale Zagorje, na vzhodu Ulica talcev in na zahodu Cesta zmage. Območje je delno že pozidano. Ob Cesti zmage stoji starejši poslovno stanovanjski objekt »Pavličeva vila«, za njo že zgrajen večstanovanjskih objektov ter transformatorska in plinska merilno regulacijska postaja.
Ker gre za vmesno delno še nepozidano območje med individualno stanovanjsko gradnjo ter območjem za proizvodne ter servisne dejavnosti, ga je smiselno nameniti za stanovanjsko pozidavo. Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je umestitev v prostor dveh večstanovanjskih objektov s celotno infrastrukturo ter prometno in zunanjo ureditev območja.
Ureditveno območje vključuje zemljišča parc. št. 1693/1, 1693/2, 1694/1, 1694/2, 1694/3, 1694/4, 1694/5 in 1695, vse k.o. Zagorje – mesto.
Površina ureditvenega območja je 0,3 ha.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
Pred izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analizo naravnih danosti: geomorfološke, hidrološke, seizmične in vegetacijske razmere, biotopi, klima, naravna dediščina, krajinske značilnosti odprtega prostora ter druge naravne značilnosti prostora;
– analizo ustvarjenih razmer: namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, motnje v okolju (opredelitev obstoječega stanja), lastništvo zemljišč;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in sta ga izbrala investitor in pripravljavec.
OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
– Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu in obvestilo MOP
– Priprava osnutka OPPN – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni
– Izdelava okoljskega poročila na osnutek OPPN – na podlagi obvestila MOP o izvedbi CPVO v kolikor bo potreba – 30 dni
– Poziv MOP, službe za varstvo okolja, za presojo kakovosti in skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPPN v kolikor bo potreba – 15 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava OPPN in okoljskega poročila (kolikor bo izdelava potrebna) z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb – 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN in opredelitev MOP o sprejemljivosti OPPN, kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje – 30 dni
– Pridobitev sklepa ministrstva pristojno za okolje o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OOPN
– Priprava usklajenega predloga OPPN
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora; ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje
– Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Trg revolucije 27, Trbovlje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Zagorje ob Savi
– Adriaplin, Dunajska cesta 7, Ljubljana
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana,, Tržaška 4, Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Kerstnikova 3, Ljubljana.
MOP, Službe za varstvo okolja, Dunajska cesta 48, Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta je AKA d.o.o. Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krijeta investitor AS trgovina d.o.o., Naselje na Šahtu 12, Kisovec in Občina Zagorje ob Savi.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2007
Zagorje ob Savi, dne 5. julija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.