Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3580. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah., stran 9118.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPnačrt), sprejetega dne 30. 3. 2007 (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Dolenjske Toplice sprejel
S K L E P
o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah.
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Dolenjske Toplice začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah (v nadaljnjem besedilu: OPPN Na Kamenju).
(2) Priprava OPPN Na Kamenju je nadaljevanje postopka priprave OLN »Na Kamenju«, ki ga je Občina Dolenjske Toplice vodila na podlagi Zakona o urejanju prostora (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1).
(3) Pravna podlaga za pripravo OPPN Na Kamenju so Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu; ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(4) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja na področju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah)
(1) Občina Dolenjske Toplice je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave OLN »Na Kamenju« na podlagi ZUreP-1 in podzakonskih predpisov k temu zakonu. Zaključene so naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
– sprejet in pripravljen je bil program priprave,
– pridobila se je Odločba št. 35409-186/2005, z dne 15. 2. 2006, s katero je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da presoja vplivov na okolje ni potrebna,
– izvedla se je 1. prostorska konferenca,
– pridobljene so bile smernice in izdelana analiza smernic,
– izdelane so bile variantne strokovne rešitve.
(2) Predloga OLN »Na Kamenju« še ni bil javno razgrnjen, zato se po uveljavitvi ZPNačrt nadaljuje postopek priprave novega OPPN Na Kamenju, na podlagi določil tega zakona.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN Na Kamenju)
OPPN Na Kamenju vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v digitalni in analogni obliki v skladu z ZPNačrt.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Po izvedeni 1. prostorski konferenci so bile pridobljene smernice, ki se upoštevajo pri pripravi dopolnjenega osnutka OPPN. Nosilci urejanja prostora, ki se zaprosijo za posredovanje mnenj k predlogu OPPN, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska c. 47, Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ul. 2, Novo mesto,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska 7, Novo mesto,
– Komunala Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto,
– TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo mesto,
– Občina Dolenjske Toplice, Trg 8, Dolenjske Toplice.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
5. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN Na Kamenju)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– izdela se dopolnjen osnutek, ki se obravnava na organih občine in javno razgrne za 30 dni (september, oktober, november 2007),
– na podlagi stališča, ki se zavzame do pripomb in predlogov, se pripravi predlog OPPN in se ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje (november, december, januar 2008)
– usklajen predlog OPPN sprejme občinski svet z odlokom in se ga objavi v uradnem glasilu (januar 2008).
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelavo OPPN Na Kamenju, financira Občina Dolenjske Toplice.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Dolenjske Toplice pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35005-0002/2005-01/05-1343
Dolenjske Toplice, dne 11. julija 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.