Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Ob-21183/07 , Stran 5511
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, tel. 04/50-50-700, faks: 04/51-05-444, e-pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si. 2. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: Predmet prodaje sta dve gradbeni parceli v okviru zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo Plastuhova grapa, ki se prodajata vsaka posebej: 2.1 Enota št. 2 v velikosti 316 m2 a) Enoto sestavljajo: – zemljišče s parc. št. 866/14, travnik, v izmeri 256 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh; – zemljišče s parc. št. 1270/7, travnik, v izmeri 45 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh; – zemljišče s parc. št. 861/3, travnik, v izmeri 15 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh. Zemljišča imajo status nezazidanega stavbnega zemljišča. Po ZN je na parcelni enoti št. 2 predvidena izgradnja dvostanovanjske hiše. Komunalni vodi elektrike, vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije so v neposredni bližini. Dostop je asfaltirana cesta. b) Izklicna cena za enoto je 18.328,00 EUR in vključuje pripadajoči davek na dodano vrednost. c) Varščina je 1.832,00 EUR. d) Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. e) Nepremičnina ni obremenjena. f) Izklicna cena vključuje komunalni prispevek. g) Prodajalec si na nepremičnini, ki je predmet ponudbe, zadrži trajno in brezplačno služnost za uporabo, pregledovanje in vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture, ki se nahajajo na teh nepremičninah. Služnostna pravica se vpiše v zemljiško knjigo. 2.2 Enota štev. 6 v velikosti 375 m2 a) Parcelo sestavljajo: – zemljišče s parc. št. 866/10, travnik, v izmeri 149 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh; – zemljišče s parc. št. 1270/15, travnik, v izmeri 36 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh – zemljišče s parc. št. 861/11, travnik, v izmeri 190 m2, vl. št. 556, k.o. Žirovski vrh. Zemljišča imajo status nezazidanega stavbnega zemljišča. Po ZN je na parcelni enoti štev. 6 predvidena izgradnja vrstne hiše. Komunalni vodi elektrike, vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije so v neposredni bližini. Dostop je asfaltirana cesta. b) Izklicna cena za enoto je 21.750,00 EUR in vključuje pripadajoči davek na dodano vrednost. c) Varščina je 2.175,00 EUR. d) Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. e) Nepremičnina ni obremenjena. f) Izklicna cena vključuje komunalni prispevek. g) Prodajalec si na nepremičnini, ki je predmet ponudbe, zadrži trajno in brezplačno služnost za uporabo, pregledovanje in vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture, ki se nahajajo na teh nepremičninah. Služnostna pravica se vpiše v zemljiško knjigo. 3. Vplačilo varščine: Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino iz točke 2.1c) oziroma 2.2c) na transakcijski račun Občine Žiri št. 01347-0100007346. Uspelemu dražitelju se bo vplačana kavcija vračunala v kupnino, neuspelemu dražitelju pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva dražbe. 4. Vrsta pravnega posla: Občina Žiri bo z uspelim dražiteljem v 10 dneh po javni dražbi sklenila prodajno in služnostno pogodbo. V primeru, da bo kateri od dražiteljev vložil ugovor na potek javne dražbe in bo ugovor pravnomočno zavrnjen, bo Občina Žiri pogodbo sklenila v 10 dneh po pravnomočnosti odločbe o zavrnitvi ugovora. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa, ponudnik pa zadrži njegovo varščino. Sklenitev služnostne pogodbe je bistvena sestavina prodajnega posla. 5. Način in rok plačila kupnine: Kupec mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Žiri štev. 01347-0100007346. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov, povezanih s prodajnim poslom, vključno s stroški overitve prodajalčevega podpisa na pogodbi. Če kupec ne poravna kupnine in stroškov v navedenem roku, se šteje pogodba za razdrto, ponudnik pa zadrži njegovo varščino. 6. Vknjižba lastninske pravice na ime kupca bo možna šele po plačilu celotne kupnine. 7. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1 v Žireh, v sejni sobi v I. nadstropju, v ponedeljek, 6. avgusta 2007, in sicer ob 11. uri za nepremičnino pod točko 2.1 in ob 12. uri za nepremičnino pod točko 2.2. 8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja fizična ali pravna oseba, ki se izkaže, da ima sedež na območju EU in ki predloži potrdilo o plačilu varščine. Pred pričetkom javne dražbe morajo dražitelji predložiti: – potrdilo o plačani varščini z navedbo gradbene parcele, ki jo bodo dražili; – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji (osebni dokument za fizične ali izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, za pravne osebe); – davčno številko za fizične osebe ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe; – notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik; – celotno številko računa in ime banke za primer vračila kavcije. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno. Vse stroške in dajatve v zvezi s prodajnim poslom nosi kupec. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. Dražba je končana, ko je dražitelj trikrat izklical najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. 10. Ustavitev postopka: Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine lahko s soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi, uspeli dražitelj pa nima pravice do odškodnine. 11. Informacije: Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na Občini Žiri, tel. 04/50-50-700 pri Idi Filipič-Pečelin, ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.