Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 478-40/2007 Ob-21021/07 , Stran 5520
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18. 2. Predmet prodaje Predmet prodaje so stavbna zemljišča v k.o. Stari trg, ki so predvidena za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v razširjeni individualni zazidavi Podgorska cesta – Štibuh SC 7, z naslednjimi parcelnimi številkami: – GP 1: 419/16 v velikosti 1.035 m2, 419/17 v velikosti 215 m2, – GP 7: 419/6 v velikosti 66 m2, 419/7 v velikosti 641 m2, – GP 8: 419/8 v velikosti 760 m2, 418/8 v velikosti 36 m2, – GP 9: 419/9 v velikosti 747 m2, 418/9 v velikosti 111 m2, – GP 10: 419/10 v velikosti 728 m2, 418/10 v velikosti 152 m2, – GP 11: 419/11 v velikosti 685 m2, 418/11 v velikosti 148 m2, – GP 13: 419/13 v velikosti 858 m2. 3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za stavbno zemljišče znaša 22,90 EUR na m2 zemljišča. Stroški komunalnega opremljanja zemljišča znašajo 23,47 EUR na m2. V izhodiščni ceni za zemljišče ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic 478-40-2007. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. 5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru večjega števila enakovrednih ponudb za isto gradbeno parcelo se bo za to parcelo izvedla javna dražba. 6. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati naslednje sestavine: – naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega računa, EMŠO in davčno številko ter matično številko za samostojne podjetnike, – točno navedbo nepremičnine, – ponujena cena za m2 zemljišča, – potrdilo o državljanstvu, – priglasitveni list za samostojne podjetnike, – potrdilo pristojnega davčnega organa o plačanih davkih in prispevkih za samostojne podjetnike, – dokazilo o plačani varščini, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje. 7. Drugi pogoji Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. 8. Sklenitev pogodbe Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 9. Način in rok plačila kupnine Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. 10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine v individualni zazidavi Podgorska cesta-Štibuh – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Zadnji rok za oddajo ponudbe je petek, 3. avgust 2007, do 10. ure. V primeru, da s tem pozivom ne bodo prodane vse nepremičnine, je drugi rok za oddajo ponudbe za proste nepremičnine petek, dne 31. 8. 2007, do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenih terminov prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje in pregled ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb ni javno. 11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 12. Informacije: dodatne informacije interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba Peter Čarf, tel. 02/88-121-48 ali Silva Tomažič, tel. 02/88-121-55.