Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3573. Odlok o lokacijskem načrtu za pešpot in kolesarsko stezo od cerkve sv. Duha do Šmartinskega jezera, stran 9101.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZP Načrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) na seji 10. 7. 2007 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za pešpot in kolesarsko stezo od cerkve sv. Duha do Šmartinskega jezera
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se sprejme Lokacijski načrt za pešpot in kolesarsko stezo od cerkve sv. Duha do Šmartinskega jezera. Sestavni del odloka sta tekstualni in grafični del projekta št. 673/02 z mnenji nosilcev urejanja prostora, ki ga je pod št. 673/02 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.
2. člen
Lokacijski načrt za pešpot in kolesarsko stezo od cerkve sv. Duha do Šmartinskega jezera se nanaša na zvezno prostorsko povezavo mestnega središča in Šmartinskega jezera, kot enega izmed glavnih rekreativnih območij mesta. Podlaga za izdelavo lokacijskega načrta so Strokovne podlage za pešpot in kolesarsko stezo od cerkve Sv. Duha do Šmartinskega jezera, ki jih je izdelal RC Planiranje d.o.o. Celje, št. proj. 445/01.
II. MEJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA S PARCELAMI
3. člen
Opis meje topografsko
Od cerkve do podvoza ob avtocesti teče predvidena pot v izgrajenem urbanem okolju ob lokalni cesti proti Dobrovi. Od podvoza do kozolca poteka po območju ruralnega značaja, od kozolca do pregrade pa prehaja v povsem krajinsko območje. Teren je raven, z minimalnim vzponom le na območju gozda in umetno ustvarjenim pobočjem pri pregradi. Po dolini potekata v smeri sever jug cesta, ki pelje v Šmartno v Rožni dolini, in potok Koprivnica, ki ga na več mestih prečka omenjena lokalna cesta. Območje je opremljeno s komunalno in energetsko infrastrukturo.
Trasa pešpoti in kolesarske steze po parcelah:
Odsek A: od cerkve do kozolca
K.o. Ostrožno:
375/28, 379/1, 380/1, 381, 382/1, 382/3, 383, 386, 389, 390, 392/1, 396/1, 401/1, 401/2, 401/3, 402/1, 404, 406/2, 406/4, 406/6, 406/7, 434/2, 437/1, 437/4, 438, 444/4, 538/3, 547/21, 835/2, 1140/23, 1140/29, 1140/3, 1140/5, 1140/15, 1143, 1146/3, 1146/5, 1148/7, 1150/8, 1180/1, 1180/5, 1180/6, 1181, 1201, 1457, 1458.
Odsek B: od kozolca do pregrade
K.o. Ostrožno:
162/9, 281/2, 287/1, 287/4, 310 312/1, 312/2, 312/8, 312/11, 320/1, 321/3, 321/4, 321/5, 323/1, 351, 353, 358/1, 358, 359, 363/1, 364, 365, 369, 370, 372, 377/1, 377/2, 1140/6, 1164, 1165, 1457, 1458, 363/2, 362, 361, 354, 281/5.
K.o. Arclin:
525, 526/1, 526/4, 526/7, 846/6.
K.o. Brezova:
1093/3, 1094/9.
Dolžina trase je 2997 m.
III. NAMEMBNOST
4. člen
Lokacijski načrt določa traso kolesarske in pešpoti od cerkve Sv. Duha do Šmartinskega jezera, opredeljuje pogoje umestitve objekta na obravnavane parcele ter gradnjo za to potrebnega infrastrukturnega omrežja. Določa krajinsko ureditev ter oblikovanje objektov in opreme.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO ZASNOVO OBJEKTA
5. člen
Potek poti je zasnovan v dveh odsekih.
Odsek A: od cerkve do kozolca
Od cerkve do prečne ceste v Lokrovcu kolesarska steza poteka ob zahodnem robu lokalne ceste z ločilno zelenico z drevoredom med cesto in kolesarsko stezo.
Od cerkve do AC je pešpot urejena ob vzhodnem robu lokalne ceste z vmesnim varovalnim pasom med cesto in pešpotjo.
Od AC do prečne ceste v Lokrovcu pešpot poteka ob vzhodnem robu lokalne ceste z zelenico med cesto in pešpotjo.
Odsek B: od kozolca do brane
Od križišča prečne ceste v Lokrovcu pešpot s kolesarsko stezo potekata skupaj po že izhojeni poti ob potoku do prečne ceste v smeri vzhod zahod v Zg. Dobrovi, kjer je predvideno urejeno parkirišče za osebna vozila. Od te ceste nadaljuje po obstoječi poti skozi gozd do pregrade. Na celotnem odseku od kozolca do pregrade so ob poti urejena počivališča.
6. člen
Smernice za zasnovo pešpoti in kolesarske steze odsek A: od cerkve do kozolca
Dolžina kolesarske steze = 1155 m.
Širina kolesarskega telesa z bankino in zelenico/varovalnim pasom = od 2,86 do 3,25 m.
Dolžina pešpoti = 1176 m.
Širina pešpoti z bankino in zelenico/varovalnim pasom = od 1,75 do 2,80 m.
(1) Vrsta in pomen ceste
Lokalna cesta 03803, predstavlja prometnico z opredeljenim peš in kolesarskim prometom, za kar pa nima namenjenih površin. Umestitev le-teh je predmet lokacijskega načrta iz 1. člena tega odloka.
(2) Trasirni elementi
Zasnova dodatnih pasov za pešce in kolesarje v največji možni meri ohranja obstoječo traso lokalne ceste 03803. Deviacija trase lokalne ceste je – zaradi zagotavljanja ustreznega prečnega profila ob približevanju vodotoka – predvidena na križišču, v katerem se na lokalno cesto 03803 priključuje lokalna cesta 03207 iz naselja Lokrovec in sicer v dolžini cca 250 m.
(3) Prečni prerez
Ob predvideni širini vozišča lokalne ceste 03803 5,50 m (2 x 2,75 m) in omejitvi hitrosti 50 km/h ter nivojski ločitvi vozišča od površin kolesarske steze in pešpoti z betonskim robnikom in zelenico širine 1,0 m (min. 0.75 m) velja:
(3.1) Prečni profil predvidene dograditve lokalne ceste 03803 z dvosmerno kolesarsko stezo in hodnikom za pešce (odsek 1: od navezave na krožišče severne vezne ceste/Grev. Ulice do odcepa ul. M. Jerina):
Bankina                        0,25 m
Dvosmerna steza za kolesarje            2 x 1,00 m
Zelenica – varovalni pas                0,75 m
Vozišče lokalne ceste                 5,50 m
Zelenica – varovalni pas                0,75 m
Hodnika za pešce                    0,80 m
Bankina                        0,20 m
NPP                          10,25 m
(3.2) Prečni profil predvidene dograditve lokalne ceste 03803 z dvosmerno kolesarsko stezo in hodnikom za pešce (odsek 2: do odcepa ul. M. Jerina do zožitve ob vodotoku):
Bankina                        0,25 m
Dvosmerna steza za kolesarje            2 x 1,00 m
Zelenica – varovalni pas                1,00 m
Vozišče lokalne ceste                 5,50 m
Zelenica – varovalni pas                1,00 m
Hodnika za pešce                  2 x 0,80 m
Bankina                        0,20 m
NPP                          11,25 m
(3.3) Prečni profil predvidene dograditve lokalne ceste 03803 z dvosmerno kolesarsko stezo in hodnikom za pešce ob zožitvi ob vodotoku.
oporni zid z leseno ograjo ob vodotoku       ca. 0,40 m
Bankina                        0,25 m
Dvosmerna steza za kolesarje            2 x 1,00 m
jeklena vodilna ograja JVO              0,50 cm
Vozišče lokalne ceste                 5,00 m
Zelenica – varovalni pas                1,00 m
Hodnika za pešce                  2 x 0,80 m
Bankina                        0,20 m
NPP                          10,65 m
Posebni pogoji
Na omenjenem odseku je potrebno med kolesarsko stezo in cestiščem urediti ustrezno varovalno ograjo, jekleno vodilno ograjo, JVO. Prav tako je potrebno, ne glede na predvideno rekonstrukcijo, z ustrezno prometno signalizacijo omejiti hitrost in prepovedati prehitevanje na obravnavanem odseku. Med vodotokom in kolesarsko stezo pa urediti AB oporni zid, nanj pa namestiti varovalno leseno ograjo.
Smernice za zasnovo pešpoti in kolesarske steze odsek B: Od kozolca do pregrade
Dolžina pešpoti s kolesarsko stezo = 1821 m.
Širina utrjene peščene pešpoti s kolesarsko stezo je min 1,80 m–2,40 m.
Širina poti z bankinami je do 3,50 m.
Pešpot in kolesarska steza potekata skupaj, po izhojenih peš poteh. Prečni profil pešpoti in kolesarske steze je 3.5 m. Širina utrjene peščene površine je med 1,80–2,40, ostali del širine so bankine oziroma ozelenjeni, krajinsko urejeni del. Pešpot in kolesarska steza bosta razmejeni z ločilno črto (barvna oznaka).
7. člen
Smernice za krajinsko urejanje
Pešpot s kolesarsko stezo je oblikovana skladno s tipologijo območja po katerem poteka. Višinsko je predvidena v nivoju terena. Bankine bodo minimalne, tako da trasa pešpoti in kolesarske steze ne bo vidno izstopala iz okolja.
Odsek A: Od cerkve do kozolca
Pešpot in kolesarska steza se asfaltirana in od roba cestišča ločita z zelenico. Zelenica med kolesarsko stezo in cestiščem lokalne ceste je zasajena z drevoredom. Drevesa s kroglasto krošnjo (jesen, javor) so zasajena na medsebojni razdalji 6 m.
Odsek B: Od kozolca do pregrade
Pešpot in kolesarska steza potekata skupaj po obstoječih pešpoteh ob potoku, njivah, travnikih in skozi gozd. Območje je poraslo z avtohtono vegetacijo, (ob potoku, gozd) zato dodatna ozelenitev poti ni potrebna.
Ob poti so razporejena 4 počivališča. Tu so predvidene klopi, mogoče so tudi naprave za rekreacijo (drog za obešanje, koli za preskakovanje) in otroška igrala. Počivališča so načrtovana na mestih, ki omogočajo lep razgled po okolici in so hkrati skrita oziroma čim manj opazna v okolju. Območja predvidenih počivališč je mogoče obsaditi z avtohtonimi grmovnicami, predvsem zato, da se ustvari meja med območjem poti in zasebno lastnino.
8. člen
Oprema
(1) Obvestilne table bodo postavljene na treh mestih, v križiščih pešpoti in kolesarske steze z lokalno cesto, in sicer:
1. v križišču pri cerkvi Sv. Duha
2. v križišču lokalne ceste in ceste v Lokrovec
3. v območju predvidenega parkirišča za osebna vozila.
Na tablah bodo podatki o: poteku poti, lokaciji parkirišč, okrepčevalnicah, jezeru, vrednotah okolja, dovoljenih in prepovedanih aktivnostih. Reklamnih panojev na območju pešpoti in kolesarske steze ni dovoljeno postavljati.
(2) Mostovi preko potoka po katerih bo potekala pešpot in kolesarska steza se obnovijo ali postavijo na novo, v obliki loka, v leseni izvedbi z leseno ograjo. Na trasi pešpoti in kolesarske steze sta predvidena dva lesena mostova (zamenjava obstoječih) in razširitev obstoječega cestnega. Obstoječi most za osebna vozila pri predvidenem parkirišču je potrebno razširiti za širino pešpoti s kolesarsko stezo.
(3) Svetilke javne razsvetljave bodo postavljene vzdolž ceste od cerkve do kozolca. Svetilke morajo biti izbrane iz okvira katalogov urbano parkovne opreme, vendar sodobno oblikovane in nemoteče za okolje.
(4) Koši za smeti bodo razporejeni ob pešpoti. Obvezno je postaviti koše v območju počivališč. Koši so lahko iz kataloga mestne opreme, vendar v rumeni ali oranžni – opozorilni barvi.
(5) Nadstrešnice. V območje počivališč je možno postaviti nadstrešnice (dež, sonce), ki morajo biti lahkotno oblikovane, brez zaprtih sten.
(6) Sanitarije. Kolikor se glede na frekvenco uporabnikov po realizaciji pešpoti s kolesarsko stezo pokaže potreba po postavitvi sanitarij bo le-te možno postaviti izven vidnega polja poti v območju odseka B. V primeru uporabe tipskih sanitarij je potrebno le-te ustrezno vklopiti v krajino in jih »zamaskirati« z lesenimi stenami in zelenjem.
(7) Na poteku trase pešpoti in kolesarske steze se zagotovi oprema, ki zagotavlja primeren red in čistočo vsem uporabnikom.
VI. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
9. člen
Izgradnja pešpoti s kolesarsko stezo ne posega v obstoječo komunalno, energetsko in teleprenosno infrastrukturo razen tam, kjer so prečkanja z obstoječimi vodi.
(1) Promet
Na mestih, kjer pešpot in kolesarska steza potekata ob lokalni cesti bo urejen varovali pas oziroma zelenica.
Na mestih, kjer bosta pešpot in kolesarska steza prečkali cesto, bo urejen prehod za pešce in kolesarje.
Novo parkirišče za 5 do maks. 10 parkirišč je predvideno ob prečni lokalni cesti, pred mostom čez potok Ložnica, v območju B.
Ločitev pešcev in kolesarjev na predvideni poti bo urejeno z ločilno črto. V projektu za izvedbo je potrebno upoštevati Odloku o kategorizaciji cest v Mestni občini Celje.
Upoštevati je potrebno pogoje VOC Celje.
(2) Vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Za območje, kjer je predvidena trasa pešpoti in kolesarske steze, je potrebno pred pričetkom gradbenih del naročiti zakoličbo vodovodnega omrežja in nadzor nad gradnjo. Vertikalni odmik vgrajevanja materiala od osi obstoječega vodovoda znaša 1.00 m.
V primeru ureditve sanitarij ob pešpoti in kolesarski stezi je potrebno urediti odvajanje odpadnih voda skladno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07).
Padavinske vode na makadamskih površinah bodo odvodnjavane v podtalje, padavinske vode na asfaltnem cestišču pa v kanalizacijo ceste.
(3) Elektro omrežje
Pešpot s kolesarsko stezo križa DV 110 kV Podlog Celje Lipa. Pešpot v križni razpetini ne sme posegati v neposredno bližino stebrov daljnovoda. Pri izdelavi PGD; PZI je potrebno v posnetek vnesti potek trase DV.
V primeru, da izgradnjo poti ovira obstoječi DV kV Lokrovec, nadzemni NN elektroenergetski vod in javna razsvetljava, je treba le-te pred pričetkom gradnje ustrezno preurediti v skladu z veljavnimi tehničnimi normativi in pravilniki.
Na odseku od cerkve do kozolca je predvidena postavitev javne razsvetljave skladno s pogoji upravljavca.
(4) TK omrežje
Pri posegih v območje TK omrežja je potrebno upoštevati pogoje upravljavca.
(5) Plinovod
Predvidena trasa pešpoti s kolesarsko stezo prečka plinovod M2, MMRP Rogatec–RMRP Vodice v stacionaži 38327 Občina Celje. Pred projektiranjem je potrebno z detektorjem preveriti položaj in globino plinovoda. Za projektiranje je potrebno upoštevati pogoje upravljavca.
(6) Odpadki
Ob pešpoti s kolesarsko stezo so na več mestih in obvezno v območju počivališč predvideni koši za smeti. Praznjenje košev in odvoz odpadkov bo urejen skladno z občinskim odlokom.
(7) Trasa pešpoti in kolesarske steze je hkrati koridor komunalne in energetske infrastrukture.
VII. UPRAVLJANJE Z VODAMI
10. člen
Območje predmetnega lokacijskega načrta je ob visokih vodah Koprivnice in Lahovnice v večjem delu lahko poplavljeno, zato je potrebno načrtovati vse potrebne ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje in načrtovane objekte.
Niveleta pešpoti in kolesarske steze ter predvidenih parkirišč bo na nivoju obstoječega terena in ne bo nadvišana nad obstoječ teren oziroma nad koto sosednjih zemljišč.
V večji meri je zagotovljen minimalen odmik trase pešpoti in kolesarske steze od zgornjega roba brežin Koprivnice in Lahomnice 5 m za potrebe izvajanja vzdrževalnih del javne službe za upravljanje z vodami.
Odmik ceste od vodotoka je na odseku od cerkve Sv. Duha do območja podvoza in na odseku A ob že obstoječem zidu in mostu zaradi ožine prostora posega v priobalni pas. V območju odseka B je pešpot odmaknjena 5 metrov od vodotoka.
Posegi v vodno in priobalno zemljišče morajo biti načrtovani v skladu z 84. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02), in sicer tako, da ne bo ogrožena stabilnost vodnega in priobalnega zemljišča, da bo zagotovljena varnost pred škodljivim delovanjem voda, da ne bo oviran normalen pretok vode, plavin in plavja, ter da ne bo onemogočen obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. V primeru posegov v brežine ali strugo vodotoka, je potrebno poškodovane površine urediti in ustrezno zavarovati pred vodno erozijo.
Premostitve preko vodotokov so skladno s 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) dopustne kot objekti javne infrastrukture. Načrtovane in kasneje izvedene pa morajo biti tako, da ne bodo ovirale pretoka visokih voda, plavin in prodnih nanosov, da ne bodo poslabševale poplavne varnosti okolnih površin, oziroma , da ne bodo imele negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda na sploh.
V primeru ureditve izpustov odpadnih padavinskih voda v vode mora biti izpustna glava iztoka oblikovana pod naklonom brežine vodotoka in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.
Izgradnja pešpoti in kolesarske steze po kroni, ali kjer koli po telesu pregrade Šmartinskega jezera, ni predvidena.
V skladu s 150. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, izvede samo na podlagi vodnega soglasja.
VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
11. člen
(1) Varstvo narave
V območju trase pešpoti s kolesarsko stezo (območje B) se varuje naravna vrednota, plansko opredeljena in označena z NV 16. Predvidena trasa pešpoti s kolesarsko stezo v območje naravne vrednote ne sme posegati. Pešpot prečka tudi območje vlažnih travnikov, ki v naravovarstvenih smernicah niso zavarovani. Trasa predvidene pešpoti mora potekati samo po že obstoječih poljskih in peš poteh.
Zaradi racionalnejše rabe prostora in predvsem čim manjšega posega v prostor je pri določanju širine pešpoti s kolesarsko stezo upoštevati minimalno širino od 1.80–2.40 m utrjene peščene površine.
(2) Hrup, tla in voda, odpadki
Predvidena izgradnja pešpoti s kolesarsko stezo ne bo vplivala na poslabšanje že obstoječega stanja okolja v smislu povečanja hrupa, ali onesnaženja zraka ter voda, kjer se upoštevajo pogoji urejenega odvodnjavanja s prometnih površin.
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred nasipavanjem in gradnjo objektov in izvedbo prometnih površin in zunanjih ureditev, je potrebno uporabiti za ureditev zelenic in nasipov.
Za odpadke bodo na več lokacijah postavljeni koši za smeti.
(3) Varstvo pred požarom
Lokacijski načrt upošteva določila in pogoje s področja varstva pred požari. Zasnova omogoča dovoz intervencijskih vozil in ne poslabšuje obstoječih razmer.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je potrebno Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara.
Zaradi eventualne možnosti požara zaradi odmetavanja cigaretnih ogorkov v določenih vremenskih pogojih (suša) je potrebno na obvestilne table vnesti opozorilo o požarni varnosti.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
12. člen
Lokacijski načrt je mogoče izvajati etapno glede na odkupe oziroma pridobitev zemljišč ter glede na izvedeno komunalno in prometno infrastrukturo, vendar največ v dveh etapah (odsek A in B).
Posamezni etapi izgradnje se morata izvesti kot celota z vso potrebno infrastrukturo ter opremo in zagotavljati normalno funkcioniranje celotne poti ne glede na obseg posamezne faze.
X. ZAČASNI UKREPI
13. člen
Sprejmejo se začasni ukrepi za zavarovanje prostora trase lokacijskega načrta zaradi načrtovanja prostorskih ureditev do realizacije gradnje po lokacijskem načrtu v celotni dolžini, vendar ne več kot štiri leta. Za to območje Mestna občina Celje uveljavlja predkupno pravico.
XI. TOLERANCE
14. člen
Kot tolerance so dovoljene spremembe poteka trase glede ob pogoju, da le-te ne bodo ovirale realizacije poti v celoti, sprememba lege in števila počivališč ob pešpoti in tiste spremembe prometne in druge ureditve, ki ne spreminjajo osnovnega koncepta pešpoti in kolesarske steze.
Sprememba trase in/ali lokacija počivališč mora biti skladna s pogoji navedenimi v tem LN, hkrati pa se ne smejo poslabšati pogoji varstva in kvaliteta okolja ter požarne varnosti.
XII. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega lokacijskega načrta preneha veljavnost določil:
– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje (objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/01)
– Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja–Lahovna, Uradni list SRS, št. 36/88, proj. št. 81/86 in 82/86 RC – Planiranje, Uradni list RS, št. 21/02
– Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Sp. Dobrova, Uradni list SRS, št. 36/88, proj. št. 83/86 RC – Planiranje
– Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Ostrožno (projekt izdelal RC Planiranje Celje, št. projekta 088/88-94, Uradni list RS, št. 18/94)
– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Krajinska zasnova Šmartinsko jezero (Uradni list RS, št. 70/06) na parcelah, ki so predmet tega lokacijske načrta in njegovih toleranc.
16. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni v lokacijskem načrtu iz 1. člena tega odloka. Do pričetka gradnje in ureditev ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.
17. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vsa mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka oziroma tekstualnega dela izvedbenega prostorskega akta.
Pri izdelavi izvedbenih projektov je potrebno upoštevati zasnovo, ki mora temeljiti na izhodiščih iz projekta iz 1. člena tega odloka.
18. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00018/2002
Celje, dne 10. julija 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.