Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3606. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Semič, stran 9171.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in popr. 112/06) je Občinski svet Občine Semič na 5. redni seji dne 21. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Semič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste državnih pomoči za kmetijska gospodarstva v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/01 (UL L št. 358, z dne 16. 12. 2006, str. 3–22) – za primarno kmetijsko proizvodnjo in v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5–10) – za investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (Uradni list RS, št. 61/05).
Za mala in srednje velika podjetja se po tem pravilniku štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) 70/01 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33 z vsemi spremembami).
Prav tako se s tem pravilnikom določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ukrepe, ki ne predstavljajo državno pomoč.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine Semič za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi « pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3 (2) Uredbe EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
– »mikropodjetje« pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 98/05.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Semič se finančna sredstva usmerjajo preko sektorskih pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije (ES), navedenih v prvem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
+------------------------+-------------------------------------+
|Pravna podlaga     |Ukrep                |
+------------------------+-------------------------------------+
|Uredba za skupinske   |1: Naložbe v kmetijska gospodarstva |
|izjeme za kmetijstvo  |za primarno proizvodnjo (4. člen)  |
|            |2: Varstvo tradicionalnih krajin in |
|            |stavb (5. člen)           |
|            |3: Premestitev kmetijskih poslopij v |
|            |javnem interesu (6. člen)      |
|            |4: Pomoč za plačilo zavarovalnih   |
|            |premij (12. člen)          |
|            |5: Pomoč za arondacijo (zaokrožitev |
|            |zemljišč) (13. člen)         |
|            |6: Pomoč za spodbujanje kakovostnih |
|            |kmetijskih proizvodov (14. člen)   |
|            |7: Zagotavljanje tehnične podpore v |
|            |kmetijstvu (15. člen)        |
+------------------------+-------------------------------------+
|De minimis pomoči    |8: Naložbe za opravljanje dopolnilne |
|            |dejavnosti na kmetijah (2. člen)   |
|            |9: Naložbe v opravljanje storitev in |
|            |trženje proizvodov in storitev s   |
|            |kmetij (2. člen)           |
+------------------------+-------------------------------------+
|Ostali ukrepi občine (na|10: Izvajanje projektov lokalne   |
|podlagi Uredbe komisije |razvojne strategije (Leader) s    |
|(ES) št. 1698/2005 z dne|področja zgoraj navedenih ukrepov  |
|20. 9. 2005)      |(63. člen)              |
+------------------------+-------------------------------------+
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva;
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.
7. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v glasilu Občine Belokranjec ali Uradnem listu RS, skladno s pogoji in po postopkih, določenih v tem pravilniku in javnem razpisu.
V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
8. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet pomoči (vrsta ukrepa),
– namene, za katere se dodeljuje pomoč,
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– upravičene stroške,
– morebitne omejitve,
– finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči),
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– merila za ocenjevanje vlog,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov,
– naslov za vložitev zahtevkov,
– pridobitev razpisne dokumentacije,
– način reševanja vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in prilog, ki so opredeljene v javnem razpisu.
Zahtevki morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge (predračuni, računi, strokovna mnenja …).
9. člen
(dodelitev sredstev)
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča na predlog Komisije za kmetijstvo župan ali druga od župana pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli namen in upravičeni stroški, za katere so sredstva namenjena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
10. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati dokumentacijo, ki jo bo določal javni razpis.
II. UKREPI UREDBA ZA SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
11. člen
1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen uredbe za skupinske izjeme za kmetijstvo)
Namen ukrepa:
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi. Pomoč ne sme biti dodeljena za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Med podpore v naložbe v kmetijska gospodarstva se štejejo:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov.
Upravičenci do sredstev:
– Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali),
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi (na OMD) ter 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
– pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je podjetje na območju z omejenimi dejavniki.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na zakonodaji Skupnosti,
– stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev izpustov,
– nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi …), sofinanciranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni mogoče,
– nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči.
Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– predložiti morajo potreben načrt ureditve s popisom del, opreme in tehnologije.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov
Sredstva se dodelijo za:
– naložbe v postavitev pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih gospodarstev,
– naložbe v dostope in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji).
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; stroški materiala in strojnih storitev,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, zasajevanja trave,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev.
12. člen
2: Varstvo tradicionalnih krajin in stavb (5. člen uredbe za skupinske izjeme za kmetijstvo)
Namen ukrepa
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe skupnega pomena ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
– ureditev skupnih površin in objektov za različne namene,
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pomoč se odobri:
– za investicije, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih,
– za investicije za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci do sredstev
Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
– stroški za nabavo materiala za obnovo.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture,
– obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.
Finančne določbe:
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na območjih z omejenimi možnostmi (na OMD) pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
13. člen
3: Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu (6. člen uredbe za skupinske izjeme za kmetijstvo)
Namen in cilj ukrepa:
Namen in cilj ukrepa je sofinanciranje premestitve poslopij, ki izhaja iz javnega interesa na podlagi pravne podlage (prostorskega akta občine).
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju Občine Semič.
Pogoji upravičenosti:
Premestitev na podlagi javnega interesa, izraženega s pravnim aktom.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– izgradnja nadomestnega modernejšega poslopja.
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na OMD, na ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti poslopja po premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55% na ostalih območjih ali 45% na območju OMD,
– če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%, na OMD pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55% na ostalih območjih ali 45% na območju OMD.
14. člen
4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen uredbe za skupinske izjeme za kmetijstvo)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni domačih živali.
Cilj ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov in domačih živali.
Upravičeni stroški
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije in izplača Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.
15. člen
5: Pomoč za arondacijo (zaokrožitev zemljišč) (13. člen uredbe za skupinske izjeme za kmetijstvo)
Namen ukrepa
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju občine.
Cilj ukrepa:
S sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč. Namen ukrepa je spodbuditi združevanje kmetijskih zemljišč v večje zaokrožene enote za lažjo in učinkovitejšo rabo za kmetijske namene.
Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov.
16. člen
6: Spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen uredbe za skupinske izjeme za kmetijstvo)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.
Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode,
– utrjevanje tržnega položaja kmetov,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti.
Upravičeni stroški
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti (ISO 9000, ISO 14000), sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU,
– za stroške, ki nastanejo ob izvajanju investicij,
– za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami.
Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, do 100% nastalih stroškov oziroma dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih,
– vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
17. člen
7: Zagotavljanje tehnične podpore (15. člen uredbe za skupinske izjeme za kmetijstvo)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.
Cilji ukrepa:
Povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje oziroma strokovno usposabljanje njihovih nosilcev.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja,
– stroški storitev nadomeščanja mikropodjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev, skladno s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013: dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom:
– stroški strojnih storitev,
– stroški najete delovne sile,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
18. člen
Kumulacija (19. člen uredbe za skupinske izjeme za kmetijstvo)
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih v 11. do 17. členu tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
19. člen
DE MINIMIS POMOČI
UKREP 8: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (2. člen uredbe de minimis pomoči)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– kompostiranje organskih snovi.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci do sredstev
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
20. člen
9: Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij (2. člen uredbe de minimis pomoči)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje investicij v:
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah,
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddajo le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano z gozdarstvom in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.
Cilji ukrepa:
– utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo storitve in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– ostali splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Finančne določbe:
– najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
OSTALI UKREPI OBČINE
(Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1698/2005)
21. člen
10: Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije (Leader) (63. člen uredbe)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zagotavljanje sredstev za izvajanje projektov lokalne razvojne strategije Leader in za delovanje Lokalne akcijske skupine.
Predmet podpore so naslednji nameni:
– delovanje lokalne akcijske skupine, pridobivanje strokovnih znanj in animacija območja,
– izvajanja lokalne razvojne strategije, zlasti izvajanje prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji in so skladni z cilji opredeljeni v razvojnem programu podeželja 2007–2013,
– spodbujanje med regijskega in čezmejnega sodelovanja med posameznimi območji LAS znotraj Slovenije in čezmejnega sodelovanja z LAS območji drugih držav članic Evropske unije in tretjih držav.
Upravičenci do sredstev:
Lokalna akcijska skupina, priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
Finančne določbe:
Bruto intenzivnost pomoči – do 1 EUR na prebivalca.
III. NADZOR IN SANKCIJE
22. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja Komisija za kmetijstvo, ki jo imenuje župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič (Uradni list RS, št. 74/02).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 441-01/2007-6
Semič, dne 22. junija 2007
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.