Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 330-1/2007 Ob-20870/07 , Stran 5507
1. Razpisana sredstva – znesek javnega razpisa: v proračunu Občine Litija za leto 2007 so, v okviru postavke »1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva«, zagotovljena sredstva v višini 14.650 EUR. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2007. Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v Občini Litija, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2007. 3. Pogoj za pridobitev sredstev Na javni razpis se prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev: – sedež na območju Občine Litija – sedež izven Občine Litija, če je več kot polovica registriranih članov društva iz območja Občine Litija – sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje Občine Litija in je v interesu Občine Litija. 4. Potrebna dokumentacija Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. V vlogi, ki mora biti opremljena z datumom, podpisana in žigosana, prijavitelj navede: naziv oziroma ime društva, sedež, funkcijo – ime in priimek odgovorne osebe, telefonsko številko in/ali številko mobitela, davčno številko, navesti – zavezanec za DDV (da/ne), številko transakcijskega računa in naziv banke. Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: – dokazilo o registraciji društva, – seznam članov društva iz Občine Litija, – poročilo o delu v preteklem letu, – letni finančno ovrednoten program dela, – izjava o točnosti navedenih podatkov, – izjava, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino sredstev. 5. Način obravnave vlog: prispele vloge bo obravnavala komisija. O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev. 6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je do 16. 8. 2007. Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2007«, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. 7. Rok o obvestitvi izida javnega razpisa: potencialni prejemniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v času razpisa dvignejo na Občini Litija, Jerebova 14, soba 39, kontaktna oseba: Peter Repovš oziroma je na voljo na občinski spletni strani: www.litija.si.