Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3618. Odlok o spremembah Odloka o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 9193.

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – prečiščeno besedilo, 31/07) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03, Uradni list RS, št. 62/04, 31/07), je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. redni seji dne 9. 7. 2007 po skrajšanem postopku sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen
Spremeni se 3. člen Odloka o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/98) (v nadaljevanju: Odlok) tako, da se glasi:
»(1) Lepljenje plakatov in nameščanje objektov z volilno propagandnimi sporočili, je dovoljeno na obstoječih plakatnih mestih ter na javnih površinah, zemljiščih, stavbah in drugih objektih v lasti občine, ki jih vnaprej določi Občinska uprava oziroma Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.
Pri določanju posameznih lokacij za nameščanje objektov z volilno propagandnimi sporočili se upošteva omejitev, da ima posamezni organizator volilne kampanje lahko na območju občine postavljenih največ:
– po 6 prostostoječih panojev v Zagorju in po 2 v ostalih naseljih občine,
– 1 stojnico v posameznem naselju,
– 1 transparent v posameznem naselju.
Ne glede na zgoraj navedeno, se pri določanju posameznih lokacij upoštevajo tudi dejanske možnosti prostora in morebitne omejitve, ki glede postavljanja tovrstnih objektov izhajajo iz zakonodaje.
(2) Konkretne lokacije že obstoječih plakatnih mest in lokacije za postavitev drugih objektov z volilno propagandnimi sporočili, je potrebno določiti najkasneje 60 dni pred dnevom glasovanja in javno objaviti tudi pogoje za pridobitev pravice do uporabe vnaprej določenih lokacij. Uporaba teh lokacij je brezplačna.
Postavitev in odstranitev objektov volilne kampanje, razen že obstoječih plakatnih mest, izvede organizator volilne kampanje na lastne stroške.
(3) Na obstoječih plakatnih mestih izvaja plakatiranje za posameznega organizatorja volilne kampanje pooblaščeni izvajalec javnega oglaševanja v občini. Občina in pooblaščeni izvajalec javnega oglaševanja v občini morata brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh obstoječih plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu. Na vsakem obstoječem plakatnem mestu se lahko nalepi en plakat enega organizatorja posamezne volilne kampanje v velikosti maks. 50 x 70 cm. V delih občine, kjer ni obstoječih plakatnih mest, se plakatira na krajevno običajen način.
(4) Lepljenje plakatov in nameščanje objektov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno tudi izven določenih lokacij iz prvega odstavka tega člena, pod pogojem pridobitve soglasja lastnika oziroma upravljalca stavb, drugih objektov ali zemljišč, pri čemer se ne sme zaračunavati nobenih občinskih taks ali drugih pristojbin.«.
2. člen
Spremeni se 4. člen Odloka tako, da se glasi:
»(1) Za uporabo vnaprej določenih lokacij za postavitev objektov z volilno propagandnimi sporočili iz prvega odstavka prejšnjega člena, morajo organizatorji volilne kampanje pridobiti dovoljenje občinske uprave. Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati želeno lokacijo izmed vnaprej določenih lokacij, opis objekta za oglaševanje in število objektov.
Pri izbiri lokacije ima prednost tisti, ki prej odda popolno vlogo.
(2) Za lepljenje plakatov na že obstoječih plakatnih mestih posebno dovoljenje občinske uprave ni potrebno in organizator volilne kampanje plakate namešča v skladu z določili tretjega odstavka prejšnjega člena preko pooblaščenega izvajalca javnega oglaševanja v občini.
(3) Za lepljenje plakatov in nameščanje objektov z volilno propagandnimi sporočili izven že obstoječih plakatnih mest ali izven določenih lokacij iz prvega odstavka 3. člena, mora organizator volilne kampanje pridobiti soglasje lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.«.
3. člen
Spremeni se 5. člen Odloka tako, da se glasi:
»(1) Vsi plakati ali objekti z volilno propagandnimi sporočili, ki so nameščeni ali postavljeni v nasprotju z določili 4. člena tega odloka, se odstranijo na stroške organizatorja volilne kampanje, ki jih je namestil oziroma postavil.
(2) Prelepljanje ali uničevanje plakatov oziroma objektov z volilno propagandnimi sporočili drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
(3) V času volilnega molka ni dovoljeno dodatno plakatiranje, postavljanje transparentov, panojev in stojnic.
(4) Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in objekte z volilno propagandnimi sporočili, sicer to opravi pooblaščena organizacija na njihove stroške.«.
4. člen
Ta Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-13/98
Zagorje ob Savi, dne 9. julija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.