Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3567. Pravila o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«, stran 9031.

Za izvrševanje 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06) v povezavi s tretjim odstavkom 15. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in določbami Zakona o visokem šolstvu (ZviS-UPB3, Uradni list RS, št. 119/06) izdaja direktor javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« v soglasju z ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo naslednja
P R A V I L A
o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravila urejajo upravljanje garsonjer, apartmajev, hišniškega stanovanja, poslovnih prostorov, skupnih prostorov, parkirnih mest v parkirni hiši in zunanjih parkirnih prostorov v “Domu podiplomcev Ljubljana” (v nadaljevanju: Dom podiplomcev).
II. UPORABA ZMOGLJIVOSTI DOMA PODIPLOMCEV
2. člen
Zmogljivosti Doma podiplomcev so:
– 140 garsonjer s pripadajočimi pomožnimi prostori,
– 30 apartmajev s pripadajočimi pomožnimi prostori,
– hišniško stanovanje,
– poslovni prostori,
– skupni prostori stavbe,
– 200 parkirnih mest v parkirni hiši v kleti stavbe,
– 10 parkirnih prostorov pred vhodom v stavbo.
3. člen
Praviloma so garsonjere namenjene neprofitni nastanitvi mladih raziskovalcev ter drugih študentov podiplomskega študija (v nadaljnjem besedilu: študenti), apartmaji pa gostujočim raziskovalcem, gostujočim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem v okviru uradnih izmenjav (v nadaljnjem besedilu: drugi uporabniki).
Razmerje med bivalnimi zmogljivostmi za študente in druge uporabnike se določi z letnim razdelitvenim načrtom.
Nastanitev študentov, ki prvič začnejo bivati v Domu podiplomcev, poteka na podlagi javnega razpisa. Pri sklepanju pogodb s študenti, ki prvič začnejo bivati v Domu podiplomcev, se mora upoštevati število točk iz odločb oziroma prednostni seznam.
Nastanitev študentov, ki že bivajo v Domu podiplomcev in drugih uporabnikov poteka na podlagi letnega razdelitvenega načrta. Pogodbe o nastanitvi študentov se sklenejo praviloma za eno študijsko leto.
Pogodbe z visokošolskimi zavodi, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oziroma Javno agencijo RS za raziskovalno dejavnost, raziskovalnimi organizacijami ter drugimi državnimi organi se sklenejo praviloma za eno študijsko leto.
4. člen
Svet zavoda najkasneje do konca meseca junija za naslednje študijsko leto na predlog direktorja zavoda z letnim razdelitvenim načrtom določi število bivalnih zmogljivosti za študente, posebej za sprejem in posebej za podaljšanje bivanja, in druge uporabnike.
Direktor zavoda pri oblikovanju predloga za druge uporabnike sodeluje z naslednjimi institucijami s sedežem v Ljubljani:
– visokošolskimi zavodi;
– Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oziroma Javno agencijo RS za raziskovalno dejavnost;
– raziskovalnimi organizacijami;
– drugimi državnimi organi.
5. člen
Dom podiplomcev ima pravico, da v nezasedene prostore, ki so predmet sklenjenih pogodb iz 3. člena teh pravil, po potrebi za krajši čas (t.j. manj kot 60 dni) nastani študente in druge uporabnike.
6. člen
Uporaba hišniškega stanovanja v Domu podiplomcev se uredi s pogodbo med hišnikom in Domom podiplomcev.
7. člen
Poslovne prostore Dom podiplomcev lahko oddaja pravnim in fizičnim osebam.
Pogodbe o najemu poslovnega prostora se praviloma sklenejo za eno študijsko leto.
8. člen
Parkirna mesta v parkirni hiši se študentom in drugim uporabnikom oddajajo v najem na njihovo prošnjo ob nastanitvi. V primeru prostih zmogljivosti se parkirna mesta lahko oddajajo v najem tudi drugim pravnim in fizičnim osebam.
Pogodbe o najemu parkirnih mest v parkirni hiši se praviloma sklenejo za eno študijsko leto.
9. člen
Parkirne prostore pred vhodom v Dom podiplomcev uporabljajo zaposleni v zavodu, njihovi obiskovalci in najemniki poslovnih prostorov.
III. POGOJI IN MERILA ZA BIVANJE V DOMU PODIPLOMCEV
10. člen
Študentje morajo za bivanje v Domu podiplomcev izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
– da so pri dosedanjem študiju dosegli 220 ali več kreditnih točk po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju ECTS),
– državljani Republike Slovenije morajo imeti prebivališče, iz katerega prihajajo v kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
– da se študij izvaja v Ljubljani oziroma največ 25 km oddaljenem kraju od Ljubljane.
Pogoj iz prejšnjega odstavka tega člena o nezaposlenosti ne velja za študente s statusom mladega raziskovalca in asistenta stažista.
Izjemoma lahko v Domu podiplomcev biva študent, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če
– ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
– nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali
– živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.
Pogoj za bivanje drugih uporabnikov v Domu podiplomcev je potrdilo visokošolskega zavoda, raziskovalne organizacije, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost ali drugega državnega organa o sodelovanju v pedagoškem procesu, pri raziskovalnem projektu in podobno.
11. člen
Vrednost meril za nastanitev študentov je 100%.
Vrednost posameznega merila je:
1. študijska uspešnost 60%,
2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti 8%,
3. oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija 15%,
4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo 10%,
5. dodatna razvrstitvena merila 7%.
12. člen
Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne ocene izračuna po naslednji formuli:
Število točk = (povprečna ocena – 6) * 15
Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija se povprečna ocena, zaokrožena na dve decimalni mesti, izračuna kot srednja vrednost ocen vseh opravljenih izpitov zadnjega letnika dodiplomskega študija, ki so se ocenjevali z ocenami od 1 do 10. Pri računanju se ne upošteva ocena diplomske naloge oziroma diplomskega izpita.
Pri študentih višjih letnikov podiplomskega študija se povprečna ocena, zaokrožena na dve decimalni mesti, izračuna kot srednja vrednost ocen pri vseh opravljenih obveznostih v preteklih letih podiplomskega študija, ki so se ocenjevale z ocenami od 1 do 10.
13. člen
Za izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti se lahko dodeli največ 8 točk, in sicer:
– za državno, univerzitetno ali tujo nagrado – 5 točk,
– avtorstvo in objava članka, razprave oziroma drugega prispevka v domači ali tuji strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku – 5 točk,
– udeležba s samostojnim prispevkom oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo, stvaritvijo na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih oziroma konferencah na državni ali mednarodni ravni – 5 točk,
– fakultetna ali regijska nagrada, nagrada iz gospodarstva, udeležba na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 3 točke.
Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ 8 točk.
14. člen
Oddaljenost prebivališča, iz katerega študenti, državljani Republike Slovenije prihajajo v kraj študija, od kraja študija se točkuje tako, da je mogoče zbrati največ 15 točk, in se izračuna po naslednji formuli:
Število točk, zaokroženo na dve decimalni mesti = oddaljenost v km /13
Za oddaljenost prebivališča študenta od kraja študija v km se upoštevajo podatki s spletne strani www.sledenje.com.
15. člen
Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 10 točk.
Če študent predloži dokazila pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (npr. najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere) in niso starejša od treh mesecev, se mu po individualni obravnavi dodeli 5 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, se prišteje 5 točk. Otrok mora biti mlajši od šestih let ali šoloobvezen.
16. člen
Dodatna razvrstitvena merila se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 7 točk.
Študentom, Slovencem brez slovenskega državljanstva in študentom, tujim državljanom, se dodeli 7 točk.
Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za sprejem v Dom podiplomcev, se dodeli 7 točk.
17. člen
Študentom se bivanje v Domu podiplomcev podaljša, če izpolnjujejo pogoj iz prve alinee prvega odstavka 10. člena teh pravil (pogoj o nezaposlenosti ne velja za študente s statusom mladega raziskovalca in asistenta stažista).
Bivanje študentov, ki so vpisani v podiplomske študijske programe pred uvedbo novih študijskih programov, sprejetih po 11. 6. 2004, lahko traja največ:
– dve leti in pol za študente, vpisane v študijski program za pridobitev specializacije ali magisterija,
– pet let za študente, vpisane v študijski program za pridobitev doktorata znanosti brez poprejšnjega magisterija,
– dve leti in pol za študente, vpisane v študijski program za pridobitev doktorata znanosti po poprejšnjem magisteriju.
Skupna dolžina bivanja za študente, ki začnejo bivanje v Domu podiplomcev v prvem letniku študija, je omejena na največ pet let. Za ostale se bivanje sorazmerno skrajša glede na to, v katerem letniku so začeli bivanje v njem.
Bivanje študentov, ki so vpisani v nove podiplomske študijske programe, sprejete po 11. 6. 2004, lahko traja največ:
– eno leto in pol za študente, ki so vpisani v študijski program za pridobitev magisterija,
– tri leta in pol za študente, ki so vpisani v študijski program za pridobitev doktorata, če so začeli bivanje v Domu podiplomcev v prvem letu študija; za ostale se bivanje sorazmerno skrajša glede na to, v katerem letniku so začeli bivanje v njem.
Skupna dolžina bivanja za študente, ki so vpisani v nove podiplomske študijske programe, sprejete po 11. 6. 2004, je omejena na največ 4 leta in pol.
IV. JAVNI RAZPIS ZA SPREJEM ŠTUDENTOV V DOM PODIPLOMCEV
18. člen
Javni razpis za sprejem študentov v Dom podiplomcev svet zavoda objavi v sredstvih javnega obveščanja najkasneje do konca julija za prihodnje študijsko leto. V njem morajo biti navedeni zlasti pogoji in merila za sprejem v Dom podiplomcev ter vsi drugi potrebni podatki (npr. razpisane bivalne zmogljivosti, cena bivanja, čas bivanja, podatki in dokazila, ki jih mora skladno s 66., 139., 173. in 175. členom Zakona o splošnem upravnem postopku po uradni dolžnosti pridobiti organ, pristojen za odločanje oziroma navesti in predložiti vlagatelj sam, rok in naslov za oddajo vlog, organ pristojen za odločanje, rok za odločitev o izbiri, način obveščanja sprejetih študentov).
19. člen
O sprejemu študentov v Dom podiplomcev odloča Komisija za sprejem v Dom podiplomcev.
Komisija za sprejem v Dom podiplomcev je sestavljena iz petih članov, in sicer iz dveh predstavnikov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, enega predstavnika visokošolskih zavodov, enega predstavnika raziskovalnih organizacij in enega predstavnika stanovalcev Doma podiplomcev. Predsednika in člane komisije za sprejem v Dom podiplomcev imenuje svet zavoda, in sicer za vsak javni razpis za sprejem študentov v Dom podiplomcev posebej.
O pritožbah zoper odločitve Komisije za sprejem odloča Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
20. člen
Na podlagi popolnih vlog, prispelih na javni razpis, Komisija za sprejem ugotovi, ali študent izpolnjuje pogoje iz 10. člena teh pravil in na podlagi meril, določenih v 11., 12., 13., 14., 15. in 16. členu teh pravil, z odločbo določi število točk za posameznega študenta.
Komisija za sprejem ob upoštevanju doseženega števila točk določi prednostni seznam študentov, upravičenih do bivanja v Domu podiplomcev. Študenti z enakim številom točk se razvrstijo na prednostni seznam tako, da se po vrstnem redu upoštevajo merila iz 14., 15. in 12. člena. Če več študentov še vedno doseže enako število točk, se pri razvrstitvi po vrsti dodatno upošteva oddaljenost prebivališča, s katerega prihajajo v kraj študija, od kraja študija iz 14. člena in povprečna ocena iz 12. člena teh pravil.
Komisija prednostni seznam pošlje direktorju zavoda.
Zoper odločbo Komisije za sprejem se lahko študent pritoži v 15 dneh po njenem prejemu na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
V. NASTANITEV DRUGIH UPORABNIKOV
21. člen
Druge uporabnike napotujejo v Dom podiplomcev organizacije iz 4. člena teh pravil skladno z letnim razdelitvenim načrtom in sklenjenimi pogodbami.
VI. CENA BIVANJA IN NAJEMNINA
22. člen
Cena bivanja za garsonjere in apartmaje ter najemnina za parkirna mesta v parkirni hiši v kleti stavbe in poslovne prostore (v nadaljevanju: cenik) se enkrat letno revalorizira z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od začetka septembra predhodnega leta do konca avgusta tekočega leta po objavljenih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Cenik se objavi na spletnih straneh in oglasni deski Doma podiplomcev.
VII. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 71/03, 89/03 in 77/04).
Ljubljana, dne 2. julija 2007
EVA 2007-3211-0030
Goran Pavlič l.r.
Direktor »Doma podiplomcev Ljubljana«
 
Soglašam!
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo