Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3615. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velika Polana, stran 9184.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 7. redni seji dne 3. 7. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velika Polana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa področje uporabe, namen, cilje, vrste pomoči in drugih ukrepov Občine Velika Polana (v nadaljevanju občina) na področju izvajanja razvoja kmetijstva in podeželja.
2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom krepitve konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanja poseljenosti.
Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja se sredstva po tem pravilniku razdeljujejo za:
– pomoči, usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči,
– pomoči de minimis,
– ukrepe, ki ne sodijo na področje državnih pomoči in pomoči de minimis.
3. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz 87. člena (1) Pogodbe;
»kmetijski proizvod« pomeni proizvode, navedene v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvodi, ki se uvrščajo v pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki); proizvodi, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe Sveta EGS št. 1898/87;
»predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
»trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih za to namenjenih prostorih;
»bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je upravičenec upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
»kakovosten proizvod« je proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;
»slabe vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami« pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež ali suša, ki uničijo več kot 30% običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, brez najvišjih in najnižjih vnosov;
»območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
»podjetja v težavah« pomeni kmetijsko gospodarstvo ali malo in srednje veliko podjetje v smislu Smernic Skupnosti o državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02);
»družinski člani« so člani družine, ki imajo isti naslov stalnega prebivališča, kot sedež kmetijskega gospodarstva v okviru katerega kandidirajo na sredstva po tem pravilniku;
»kmetijsko gospodarstvo« pomeni kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje merila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 70/2001 in ki velja za opredelitev tudi v primeru malih in srednjih podjetij.
4. člen
Vrste pomoči in ukrepov
Državne pomoči usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči obsegajo pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se dodeljujejo za naslednje namene:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– varstvo tradicionalne krajine stavb,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za arondacijo,
– pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
Pomoč na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1860/2004 z dne 6. oktobra 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za de minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju, Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, ki se dodeljuje za namene:
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost,
– promocija in trženje proizvodov in storitev,
– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja.
– Drugi ukrepi, ki ne sodijo na področje državnih pomoči de minimis, so namenjeni za različne projekte in programe razvoja podeželja.
5. člen
Pomoči ni mogoče odobriti za:
– stroške tekoče proizvodnje,
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin,
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, za preproste naložbe za nadomestitev, za stroške nadzora, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec,
– kritje stroškov analiz zemlje, krme, kmetijskih izdelkov,
– kritje stroškov testiranja kmetijske mehanizacije,
– kritje dela stroškov zbiranja mleka,
– podporo za preprečevanje zaraščanja,
– umetno osemenjevanje,
– stroške veterinarskih storitev,
– plačilo stroškov invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– razne pomoči pri klanju živali,
– regresiranje nakupa semena,
– plačilo v obliki premij (na žival),
– plačilo stroškov reje plemenjakov.
6. člen
Sredstva po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu Občine Velika Polana v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto. Sredstva se lahko pridobivajo tudi iz drugih virov.
7. člen
Državne pomoči in pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že pridobil.
Upravičenec mora prejeta sredstva iz državnih pomoči in pomoči de minimis voditi ločeno.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah.
II. DRŽAVNE POMOČI
8. člen
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omenjenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
9. člen
Državna pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti.
10. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
1. Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
2. Bruto intenzivne pomoči:
– do 50% upravičenih naložb na območjih z omenjenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih,
– do 50% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva.
3. Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
4. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
4.1 posodabljanje kmetij,
4.2 urejanje pašnikov,
4.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
4.1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča oziroma nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitev mrež proti toči,
– stroški ureditve trajnega nasada, stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak, ali vinograd), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje / projektna dokumentacija za izvedbo naložbe/,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katero se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
4.2 Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
4.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški aglomeracij: stroški investicijskega programa in izvedbe aglomeracijskih del (kolikor je ureditev zemljišča potrebna tudi analiza tal in apnenje so stroški teh storitev vključeni).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
11. člen
Varstvo tradicionalne krajine stavb
Pomoč se lahko dodeli za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahaja na kmetijskem gospodarstvu (npr. arheološke ali zgodovinske znamenitosti), za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijskem gospodarstvu, če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetijskega gospodarstva.
Cilj pomoči je obnavljanje in ohranjanje značilnosti kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih (kmetijska poslopja),
– do 50% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 50% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
Upravičenci do pomoči:
– lastniki proizvodnih sredstev in objektov na območju občine, ki so vpisani v register kulturne dediščine in imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– proizvodna sredstva ali objekt (tradicionalna stavba) morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
12. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub posevkov in plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer in zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni živali in rastlin ter napadov škodljivcev.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročijo bolezni ali napadi škodljivcev.
Bruto intenzivnost pomoči:
– skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države, pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev,
– zavarovalnice, pri katerih so sklenjena zavarovanja za kmetijska gospodarstva,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
13. člen
Pomoč za arondacijo
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih površin.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
14. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Cilj pomoči je izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb, označb in porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrdite sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– pravne fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov in so za to ustrezno registrirani in zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
15. člen
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev ter boljši dostop do informacij s področja kmetijstva.
V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
15.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
15.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravljajo tretje osebe,
15.3 na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
15.4 za publikacije, kataloge spletišča.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila / dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
III. POMOČI de minimis
16. člen
Upravičenci do dodelitve pomoči po pravilu de minimis so fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju občine. Upravičenci so lahko tudi pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja.
17. člen
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Pomoč de minimis se ne more dodeliti za iste upravičene stroške kot državna pomoč.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t. j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
18. člen
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in kmetijsko dejavnost
Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini oziroma njihovi družinski člani,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
19. člen
Promocija in trženje proizvodov in storitev
Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo stalno prebivališče na območju občine,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnosti za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
20. člen
Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.
IV. DRUGI UKREPI
21. člen
Projekti in programi za razvoj podeželja
Občina lahko za potrebe razvoja podeželja izvaja aktivnosti:
– sodelovanje v občinskih, regijskih, nacionalnih ali mednarodnih projektih kot nosilec ali partner v projektu,
– sodelovanje v občinskih, regijskih, nacionalnih ali mednarodnih aktivnostih za razvoj podeželja,
– naročila strateških in drugih projektov ter programov razvoja podeželja in
– podpora informiranja javnosti o pomenu kmetijstva zdrave prehrane.
V. NAČIN DODELJEVANJA
22. člen
Državne pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
Drugi ukrepi iz 21. člena se izvajajo kot materialne oziroma nematerialne oblike sodelovanja občine.
23. člen
Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji in po postopku določenem v veljavnih predpisih, za vse druge ukrepe pa v primeru, če tako določa poseben predpis.
24. člen
Postopek za dodelitev državnih pomoči in pomoči de minimis vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni občinski upravni organ.
25. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
26. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski upravni organ.
27. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
VI. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Velika Polana, (Uradni list RS, št. 102/05).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4-7/07 OS
Velika Polana, dne 3. julija 2007
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.