Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 478-14/2006-8 Ob-21198/07 , Stran 5521
1. Namen poziva, navedba prodajalca. Namen poziva za javno zbiranje ponudb je prodaja zasedenega najemnega stanovanja št. 5, v stavbi na parc. št. 319/4, k.o. Semič, pripisano pri vložni številki 3215, podvložek 3215/6, na naslovu Metliška cesta 9, Semič. Prodajalec navedenega stanovanja je Občina Semič, Štefanov TRG 9, 8333 Semič. Cilj prodaje predlaganega stvarnega premoženja je maksimizirati denarne prejemke proračuna in uresničevanje nalog občine po Stanovanjskem zakonu, tj. spodbujanje različnih oblik zagotavljanja lastnih stanovanj. 2. Zakonska podlaga za prodajo: prodaja se vrši na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter 89. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06, 112/06). 3. Opis predmeta prodaje Prodaja se zasedeno najemno stanovanje št. 5, v stavbi na parc. št. 319/4, k.o. Semič, pripisano pri vložni številki 3215, podvložek 3215/6. Stanovanje obsega ložo v izmeri 4,96 m2, dnevni prostor s kuhinjsko nišo v izmeri 12,60 m2, hodnik v izmeri 2,83 m2, kopalnico v izmeri 4,28 m2 in sobo v izmeri 16,51 m2. Stanovanje ima pripadajočo kletno stavbo v izmeri 2,21m2. Stanovanje skupaj s kletjo meri 43,39 m2. Nepremičnine se prodajajo kot celota po izklicni ceni, ki znaša 26.400,00 €. Interesenti si lahko ogledajo navedeno nepremičnino na lokaciji sami, po predhodni najavi na Občini Semič. 4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup. Zainteresirani kupci lahko pridobijo vse informacije in pojasnila o nepremičninah za oblikovanje ponudbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure osebno na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ali prek tel. 07/356-53-60. 5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec predloži ponudbo Prijava na javno zbiranje ponudb mora vsebovati: – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra za pravne osebe, – EMŠO in davčno številko za fizične osebe oziroma matično in davčno številko za pravne osebe, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, – potrdilo o plačani varščini v višini 10% navedene izklicne cene, – namen nakupa. Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale. Varščino je potrebno poravnati na podračun Občine Semič 01309-0100015998 sklic 00 72000101-47814-2007, najkasneje do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom varščina. Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti po naslednjem vrstnem redu: – kupec ni lastnik ali solastnik drugega stanovanja, stanovanjske stavbe ali počitniškega objekta, – kdor ponudi višjo ceno, – ob enaki ceni načelo vrstnega reda prispelosti ponudbe. Dosedanji najemnik, ki uporablja stanovanje, ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Rok za vlaganje prijav je vključno 30. 7. 2007, do 10. ure. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Prijava na javno zbiranje ponudb – stanovanje Metliška cesta 9, Semič«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem zbiranju ponudb in bodo pravilno označene. Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodelitvi nepremičnine skleniti pogodbo. Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom v zemljiško knjigo plača kupec. Varščina bo kupcu vračunana kot delno plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se varščina vrne v roku 15 dni po prejemu obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo izbran, pa bo odstopil od pogodbe oziroma javnega zbiranja ponudb, se varščina ne vrača. Rok za plačilo kupnine je največ osem dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kupnino je možno poravnati tudi v daljšem obdobju v več obrokih, vendar mora kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.