Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 430-0026/2007 Ob-20845/07 , Stran 5505
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti. II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 4.000 EUR. III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota. IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu – registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva; – delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi; – realno izvedljiv program dela za leto 2007; – pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge, navedene v razpisni dokumentaciji. V. Osnovna merila – pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva, – aktivnost delovanja društva oziroma zveze, – delež izvedenega programa od celotne vrednosti programa, – zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti, – aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota, – povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami, – vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa. VI. Upravičeni stroški – stroški izvedbe aktivnosti, planiranih v letnem programu dela, – stroški mednarodnih aktivnosti, – drugi stroški, povezani z delovanjem društva oziroma zveze. VII. Višina sofinanciranja: – do 50% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze. Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 31. 12. 2006. Dodeljena sredstva se morajo porabiti v letu 2007. VIII. Vsebina vloge Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, soba št. 8 (Silvija Kouter). Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktni osebi sta Silvija Kouter in Štefan Cigan. IX. Rok in način vložitve vloge Rok za vložitev vloge je do vključno 30. 8. 2007. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja in na sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«. X. Obravnava vlog Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija in bo 31. 8. 2007. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom. O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajstih dni po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osmih dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže. XI. Nenamenska poraba sredstev V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer: – če so bila sredstva nenamensko uporabljena, – če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.