Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

Št. 030-4/2007 Ob-21032/07 , Stran 5521
1. Predloge lahko posredujejo: – občani Občine Postojna, – društva, zveze društev oziroma njihovih organizacij, – druge organizacije civilne družbe. 2. V uredniški odbor so lahko imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na kulturnem, izobraževalnem ali kateremkoli drugem področju družbenega življenja lahko pripomorejo k dobrem delovanju in krepitvi ugleda Občine Postojna in imajo stalno prebivališče v Občini Postojna. V uredniški odbor ne morejo biti imenovane osebe, ki so: – člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma so zaposleni oziroma so sodelavci pri medijih, ki delujejo na lokalni ravni v Občini Postojna, ali imajo v teh medijih lastniške deleže; – ožji družinski člani župana, podžupana oziroma podžupanje Občine Postojna. Ožji družinski člani so zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. 3. Predlagatelji morajo: 3.1. predložiti dokazilo, da so upravičeni predlagatelji, in sicer: – občani Občine Postojna: ime in priimek ter naslov predlagatelja (če jih je več, navedejo podatke za vse, ki ga predlagajo); – društva, zveze društev oziroma njihove organizacije ter organizacije civilne družbe: dokument o registraciji ter sklep organa, ki je, v skladu s statutarnimi pristojnostmi, sprejel odločitev o predlaganju kandidata; posebej navedejo, na katerem področju delujejo (umetnost, kultura, znanost, novinarstvo itd.). S tem dokazujejo, da so upravičeni predlagatelji. 3.2. za predlagane kandidate posredovati naslednje podatke: – ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva; – dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe; – navedba poklica, za katerega je usposobljen; – naziv organizacije, kjer je zaposlen, in delo, ki ga opravlja; – kratko utemeljitev; – izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; – vizijo programske zasnove časopisa; – dokazilo o morebitnih referencah s področja novinarskega dela. Na podlagi posredovanih predlogov bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Postojna oblikovala predlog 7 kandidatov in ga posredovala v odločitev Občinskemu svetu Občine Postojna. Predloge z dokazili in podatki navedenimi v točki 3. tega poziva posredujte na naslov: Občina Postojna, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, do vključno petka, 27. julija 2007, z oznako: »Javni poziv – Uredniški odbor – ne odpiraj«. Nepopolnih in nepravočasnih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po sprejeti odločitvi.