Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2769. Zakon o dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-B)
2770. Zakon o dopolnitvi Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-D)
2771. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2E)
2772. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A)
2773. Zakon o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS-B)

Sklepi

2774. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2775. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
2776. Sklep o izvolitvi članice Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
2777. Sklep o imenovanju dveh članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
2778. Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije
2779. Sklep o imenovanju člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje namestnice oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Drugi akti

2780. Akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma vpletenosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma, financiranje jedrske proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov Islamske republike Iran in z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti ter za domnevno neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija

MINISTRSTVA

2781. Pravilnik o pogojih za obratovanje smučišč
2782. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o policijskih pooblastilih
2783. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika
2784. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
2785. Odločba o izdaji soglasja k odločitvi uprave ustanove o prenehanju ustanove Fundacija Janez Vajkard Valvasor, ustanova za proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne dediščine

USTAVNO SODIŠČE

2786. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru
2787. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru in sklepa Okrožnega sodišča v Murski Soboti
2788. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
2789. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

2790. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2791. Odlok o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2792. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kopru
2793. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2017

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2794. Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 31. seji dne 10. 10. 2017

OBČINE

Ajdovščina

2795. Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu

Ankaran

2796. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2017
2797. Sklep o razglasitvi javnega dobra na dostopni poti do obale, t.i. območje »Gradis«

Braslovče

2798. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2017
2799. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Brezovica

2800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
2801. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica

Cerkno

2802. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017
2803. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno
2804. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Črenšovci

2805. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci

Dolenjske Toplice

2806. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini Dolenjske Toplice
2807. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – rebalans II.
2808. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
2809. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice
2810. Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Grosuplje

2811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017

Hrpelje-Kozina

2812. Odlok o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozine
2813. Pravilnik o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo, priznanja in darila Občine Hrpelje - Kozina

Idrija

2814. Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini Idrija
2815. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ilirska Bistrica

2816. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

Kobarid

2817. Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid

Kočevje

2818. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Kočevje
2819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje

Laško

2820. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško
2821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško
2822. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško

Ljubljana

2823. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017

Ljubno

2824. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2017

Mokronog-Trebelno

2825. Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno
2826. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mokronog - Trebelno

Moravske Toplice

2827. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Mozirje

2828. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje Loke vzhod – zahodni del
2829. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2017

Piran

2830. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož
2831. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran

Postojna

2832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Postojna
2833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektih in infrastrukturi Občine Postojna

Rogatec

2834. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec

Sevnica

2835. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
2836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV
2837. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
2838. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

2839. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana
2840. Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
2841. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

Slovenj Gradec

2842. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Katice«
2843. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.4)
2844. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.2)

Slovenske Konjice

2877. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
2878. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

Sodražica

2845. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017

Straža

2846. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2018

Sveti Tomaž

2847. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šentjur

2848. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu na območju Občine Šentjur
2849. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2017
2850. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Šentjur za leto 2018
2851. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2852. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Šentrupert

2853. Sklep o Oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Šentrupert za leto 2016
2854. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škocjan

2855. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega jedra Škocjana
2856. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017
2857. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan
2858. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
2859. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmartno pri Litiji

2860. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017
2861. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36
2862. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36
2863. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji
2864. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
2865. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji

Štore

2866. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2017
2867. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore

Tolmin

2868. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej
2869. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)
2870. Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Tolmin
2871. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin

Tržič

2872. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vrhnika

2873. Odlok o spremembi območja naselij Log pri Brezovici, Lesno Brdo in Drenov Grič ob občinski meji med Občino Vrhnika in Občino Log - Dragomer

Žalec

2874. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2017
2875. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
2876. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2017

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti