Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2840. Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana, stran 7974.

  
Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 10. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) Za ureditev plač občinskih funkcionarjev se uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, plač funkcionarjev in delovanje lokalne samouprave.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, in članom nadzornega odbora pripada plačilo za opravljanje dela – sejnina, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena. Članom občinske volilne komisije pripada ob vsakih splošnih volitvah enkratno nadomestilo v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
(4) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(1) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
(2) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 
3. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom v skladu z zakonom.
4. člen 
(1) Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plačila za opravljanje funkcije ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije v zvezi z opravljanjem funkcije. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi tega pravilnika in ima značaj prejemka iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi.
(2) Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33 % plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE OZIROMA DELA 
5. člen
(1) Plačni razred župana je določen s predpisi, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.
(2) Vrednost plačnih razredov se usklajuje praviloma enkrat letno, višina uskladitve pa se dogovori s Kolektivno pogodbo za javni sektor.
(3) Funkcija župana Občine Sežana je uvrščena v 51. plačni razred.
(4) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 odstotkov plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
(5) Funkcionarju ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije.
6. člen 
(1) Plačni razred podžupana v razponu od 36. do 43. plačnega razreda določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini največ 50 odstotkov plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
(3) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada plačilo, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma delovnega telesa.
7. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije – sejnina za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 7,5 % plače župana brez njegovega dodatka za delovno dobo in ne sme letno preseči tega zneska. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije – sejnina za posamezen mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
1. udeležbo na seji občinskega sveta: 246,46 EUR bruto
2. udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega predsednik je: 70,41 EUR bruto
3. udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega podpredsednik je: 52,81 EUR bruto
4. udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je: 35,21 EUR bruto
5. za nadomeščanje župana oziroma podžupana v času njune odsotnosti oziroma zadržanosti: 5,43 EUR bruto na uro na dan.
8. člen 
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo za opravljanje dela – sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji v znesku 46,45 EUR bruto, podpredsednikom delovnih teles občinskega sveta pa sejnina v višini 67,10 EUR bruto.
(2) V primeru, da se seje občinskega sveta, na kateri so obravnavana mnenja oziroma drugi akti posameznega delovnega telesa, po pooblastilu predsednika delovnega telesa, udeleži podpredsednik oziroma član le-tega, ki ni član občinskega sveta, mu za udeležbo na seji občinskega sveta pripada sejnina v višini 35,21 EUR bruto.
(3) Skupni znesek iz prvega in drugega odstavka tega člena ne sme letno preseči 7,5 % plače župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.
(4) Do sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta, določene v drugem odstavku tega člena, so upravičeni tudi poveljnik in člani štaba za civilno zaščito, člani uredniškega odbora in člani drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, in sicer takrat, ko so vabljeni na sejo, na kateri občinski svet obravnava akte iz njihovega delovnega področja.
9. člen 
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila za opravljanje dela v višini največ 7,5 % plače župana brez njegovega dodatka za delovno dobo. Plačila za opravljanje dela ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.
(2) Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
1. predsedniku za udeležbo na seji nadzornega odbora: 70,42 EUR bruto
2. članu za udeležbo na seji nadzornega odbora: 35,21 EUR bruto
3. kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 140,83 EUR bruto
4. predsedniku oziroma od njega pooblaščenemu članu nadzornega odbora za udeležbo na seji občinskega sveta, na kateri se obravnavajo zadeve, h katerim je nadzorni odbor vabljen, 35,21 EUR bruto.
10. člen 
(1) Do sejnine so upravičeni tudi člani svetov krajevnih skupnosti. Sejnina se izplača iz sredstev krajevnih skupnosti. Sejnina se članu sveta krajevne skupnosti izplača enkrat letno.
(2) Višina sejnine se določi glede na udeležbo na seji ter glede na velikost oziroma število prebivalcev posamezne krajevne skupnosti.
(3) Član sveta krajevne skupnosti je upravičen do sejnine pod pogojem, da se udeleži več kot polovice sej sveta v posameznem koledarskem letu.
(4) Višina sejnine se določi v naslednjih zneskih:
1. predsednikom svetov krajevnih skupnosti Sežana, Dutovlje, Lokev, Povir in Tomaj pripada 700 EUR neto na leto,
2. predsednikom svetov krajevnih skupnosti Avber, Dane pri Sežani, Kazlje, Pliskovica, Štorje, Štjak in Vrabče pripada 500 EUR neto na leto,
3. članom svetov krajevnih skupnosti pripada 20 % zneska, ki se izplača predsednikom v posamezni krajevni skupnosti.
(5) Za evidenco prisotnosti članov svetov krajevnih skupnosti skrbi predsednik sveta posamezne krajevne skupnosti. Do konca decembra tekočega leta dostavi evidenco v občinsko upravo, ki na tej osnovi v januarju naslednjega leta izvrši izplačilo sejnine za prejšnje koledarsko leto.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
11. člen
(1) Občinski funkcionarji in druge osebe, ki so vključene v ta pravilnik, imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Osebe, ki prejemajo plačo, plačilo za opravljanje funkcije oziroma dela na podlagi tega pravilnika, imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja) v skladu z zneski drugih osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo veljavni predpisi.
(3) Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena, razen poklicnih funkcionarjev, imajo pravico do povračila stroškov prihoda na sejo od kraja bivanja do kraja seje, če znaša razdalja od kraja bivanja do kraja seje več kot dva kilometra, in sicer se jim prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek pravice do povračila stroškov prihoda na sejo nimajo osebe, ki bivajo v mestu Sežana.
(6) Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo poklicno, pripada tudi regres za prehrano ter povračilo stroškov za prevoz na delo in drugi prejemki v skladu s predpisi.
12. člen 
Predsedniki in člani volilnih organov, ki izvajajo volilna opravila, ki jih zakon posebej ne opredeljuje, imajo pravico do nadomestila v skladu z zakonom, ki določa nadomestila volilnih organov na lokalnih volitvah.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA 
13. člen
(1) V primeru, ko se posamezna seja določenega organa oziroma telesa, kakor tudi posamičen nadzor, ki ga izvaja nadzorni odbor, opravi v več kot enem delu, so člani le-tega upravičeni do izplačila sejnine samo enkrat. Povračilo stroškov za prevoz na sejo v skladu s četrtim odstavkom 11. člena tega pravilnika pa se opravi za vsak prihod na sejo.
(2) Plačilo za opravljanje funkcije – sejnina se izplača za udeležbo na redni in izredni seji, ne izplačuje pa se za udeležbo na slavnostni in žalni seji. Za udeležbo na dopisni seji se izplača 50 odstotkov sejnine redne oziroma izredne seje.
14. člen 
(1) Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije oziroma dela in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
(2) Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo poklicno, izda odločbo o plači komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(3) Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora, se sredstva izplačajo na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma sklepa o imenovanju.
(4) Plačila za opravljanje funkcije oziroma dela se izplačajo na podlagi mesečne evidence o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
15. člen 
(1) Plačila za opravljanje funkcije oziroma dela se izplačujejo mesečno za pretekli mesec pri naslednjem izplačilu sejnin, in sicer najkasneje do 15. dne v mesecu.
(2) Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo istočasno s plačilom za opravljanje funkcije oziroma dela.
16. člen 
Plače in plačila za opravljanje funkcije oziroma dela se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
17. člen
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo plačil za opravljanje funkcije – sejnin poveljniku in članom štaba za civilno zaščito, članom uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
(2) Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada plačilo za opravljanje funkcije – sejnina v dvojnem določenem znesku, njihovim namestnikom pa izplačilo sejnine v višini 67,10 EUR bruto.
(3) Do izplačila sejnin v skladu s tem pravilnikom niso upravičeni tisti člani komisij, odborov in drugih teles, ki so zaposleni v občinski upravi Občine Sežana.
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejnin in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnin za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 17/11 in 51/12).
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2017-7
Sežana, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.