Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

Ob-3308/17, Stran 2588
Na podlagi 1. člena Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99) objavlja javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
javni razpis 
za razdelitev dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija v letu 2017
I. Ime in sedež naročnika razpisa: naročnik razpisa je javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje: pospeševanja usklajenega razvoja parka na področju kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: projekt).
III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev je: 15.000,00 EUR.
V skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se fizičnim osebam, ki so upravičeni do dodelitve sredstev na podlagi tega javnega razpisa, obračuna dohodnina v višini 25 %.
Upravičeni stroški so stroški materialnih investicij (npr. opreme, strojev, gradbenih del) od oddaje vloge dalje.
IV. Namen sredstev
Dejavnosti, ki pospešujejo usklajeni razvoj parka, so vse tiste dejavnosti, ki prispevajo k razvoju parka in niso v nasprotju s sprejetim programom varstva in razvoja parka.
Na področju kulturne dediščine se kot takšna dejavnost primeroma šteje: vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov in druge stavbne dediščine.
V. Pogoji
Na ta javni razpis se lahko prijavi fizična ali pravna oseba, ki:
– ima za izvedbo projekta prijavljeno oziroma registrirano ustrezno dejavnost na podlagi veljavnih predpisov ter ustrezno podlago za izvedbo projekta (lastništvo objekta oziroma dovoljenje lastnika),
– bo sredstva uporabila za izvedbo projekta,
– ima zagotovljeno lastno financiranje izvedbe projekta v višini vsaj 30 % vrednosti celega projekta in
– izpolnjuje s tem razpisom zahtevane pogoje.
VI. Merila za izbor
Sredstva se bodo dodelila enemu upravičenemu vlagatelju, ki bo na podlagi oddane prijavne vloge po oceni komisije in merilih, določenih s tem razpisom, prejel največ točk. Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega upravičenca, v kolikor nihče od vlagateljev ne doseže ocene v vrednosti vsaj 50 %.
Komisija bo upoštevala naslednje kriterije:
– trajnostna naravnanost projekta (25 %),
– prijavitelj je pravna oseba javnega prava (25 %),
– ogroženost dediščine (50 %).
VII. Vloga za prijavo in obvezne priloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in je zainteresiranim subjektom na voljo na sedežu uprave javnega zavoda ter
– elaborat izvedbe s popisom del in skico projekta in
– izjavo o zaprti finančni konstrukciji z dokazilom.
Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe del pridobiti kulturnovarstveno soglasje s strani ZVKD Nova Gorica.
VIII. Oddaja vloge: vloge za prijavo skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja na hrbtni strani kuverte in napisom na hrbtni strani kuverte »Prijava na javni razpis za razdelitev dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, v letu 2017« ter napisom na naslovni strani kuverte: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. Vlagatelji vlogo za prijavo pošljejo ali oddajo na upravi javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
IX. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo vlog je 8. 11. 2017 do 12. ure. Vloga mora prispeti v tajništvo javnega zavoda, Škocjan 2, 6215 Divača. Glede oddaje vlog velja prejemna teorija (kot pravočasna se šteje vloga, če je dostavljena v tajništvo javnega zavoda do izteka razpisanega roka).
X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela po roku za oddajo prijav.
Vlagatelj, ki bo vložil nepopolno vlogo, bo lahko pozvan k dopolnitvi vloge.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame, Slovenija najkasneje v petinštiridesetih dneh od roka za oddajo vlog izdal odločbe o odobritvi, zavrnitvi ali zavrženju vloge.
Zoper odločbo je dopustna pritožba pri svetu javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija. Pritožba se vloži v sedmih dneh na upravi javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za pritožbo.
XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z upravičenim vlagateljem za dodelitev sredstev bo javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do 30. 11. 2017.
Izplačilo se bo izvedlo po pričetku izvedbe del na podlagi izjave upravičenca o pričetku izvedbe del. V kolikor upravičenec ne bo izkazal lastnega vložka v višini vsaj 30 % skupne vrednosti projekta, bo javni zavod prekinil izplačevanje sredstev oziroma zahteval vrnitev že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko za izvedbo projekta.
V primeru, da projekt ne bo izveden v skladu z vlogo in pogodbo, bo javni zavod prekinil izplačevanje sredstev in zahteval vrnitev že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
XIII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bosta ta javni razpis in vloga za prijavo na voljo na sedežu javnega zavoda.
Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri Marku Požarju na tel. 05/70-82-110 in Poloni Kovačič na tel. 05/70-82-143.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija