Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2857. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan, stran 8003.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13, 32/16; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS,71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 16. redni seji dne 17. 10. 2017sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan 
1. člen
(1) V 5. členu, ki se nanaša na arheološka najdišča, se pri zap. št. 5, Škocjan – Arheološko najdišče Kolesniška hosta, pri parcelni številki 1723, katastrska občina Stara vas, doda »– del«.
(2) V 5. členu, ki se nanaša na arheološka najdišča, se pri zap. št. 8, Zloganje – Antična naselbina, pri katastrski občini Dole parcelna številka »297/1« nadomesti s parcelno številko »297/3-del«, parcelna številka »308« pa se nadomesti s parcelno številko »308/2-del«.
(3) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 11, Bučka – Cerkev sv. Martina, pri parcelnih številkah vplivnega območja, katastrska občina Bučka, črtata prva navedba parcelne številke »3449« ter parcelna številka »*7«.
(4) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 12, Bučka – Cerkev sv. Matije, za imenom enote doda »EŠD: 1681«. Pri parcelnih številkah vplivnega območja, katastrska občina Bučka, se črta parcelno številko »3439« ter doda parcelno številko »3450/1«.
(5) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 14, Dolnja stara vas – Cerkev sv. Trojice, pri parcelnih številkah vplivnega območja, katastrska občina Stara vas, črta parcelno številko »1286/2«.
(6) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 15, Gorenje Dole pri Škocjanu – Cerkev sv. Križa, pri parcelnih številkah vplivnega območja, katastrska občina Dole, črta parcelno številko »217«. Parcelno številko 2085, ki se je medtem delila na 2085/1 in 2085/2, se nadomesti s parcelno številko »2085/1«.
(7) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 17, Goriška vas pri Škocjanu – Znamenje, pri parcelni številki 11, katastrska občina Zagrad, doda »– del«. Pri parcelnih številkah vplivnega območja, katastrska občina Zagrad, se doda parcelno številko »11«.
(8) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 21, Stopno – Marijino znamenje, za imenom enote doda »EŠD: 18152«.
(9) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 22, Škocjan – Cerkev sv. Kancijana in tovarišev, pri parcelnih številkah vplivnega območja, katastrska občina Stara vas, črta parcelno številko »40/4«. Pri varovanih sestavinah spomenika se črta alinejo »– Spomenik zamolčanim žrtvam (EŠD 22702)«.
(10) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 23, Tomažja vas – Cerkev sv. Štefana, pri varovanih sestavinah spomenika črta alinejo »– Grob neznanega borca Gubčeve brigade na pokopališču«.
(11) V 8. členu, ki se nanaša na grafični del odloka, se v prvem odstavku črta »V primeru odstopanj med odlokom in RKD se upošteva prikaz v odloku«.
(12) V 8. členu, ki se nanaša na grafični del odloka, se v drugem odstavku za besedilom »V primeru interpretacije območij zaradi postopkov izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (natančnejše določitve koordinat urejenih meja, urejanje meja zemljiškega katastra...), se smiselno upoštevajo območja prikazana v izvirniku« postavi pika. Nadaljnje besedilo v tem delu drugega odstavka se črta.
(13) V 9. členu, ki se nanaša na priloge k odloku, se besedno zvezo »se hrani na Mestni občini Novo mesto« nadomesti z besedno zvezo »se hrani na Občini Škocjan«.
(14) V 16. členu, ki se nanaša na hrambo, se v prvem odstavku črta »V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika odloka«.
(15) Ker je 7. člen pomotoma naveden dvakrat, se številčenje odloka od vključno druge pojavitve besedne zveze »7. člen« poveča za ena (1).
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-0001/2017
Škocjan, dne 17. oktobra 2017
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.