Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2872. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8031.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 26. redni seji dne 12. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 17/3 in 17/4 k.o. 2141 Podljubelj,
– parc. št. 998/21 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,
– parc. št. 917 k.o. 2148 Senično,
– parc. št. 628/9 k.o. 2149 Žiganja vas,
– parc. št. 381/1 k.o. 2150 Zvirče.
3. 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in postanejo last Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-23/2017/10(206)
Tržič, dne 16. oktobra 2017
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.