Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2825. Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno, stran 7941.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 16. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Predmet pravilnika je določitev pogojev, postopkov, meril in kriterijev za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: kulturnih programov in projektov), ki jih za ta namen določa letni program kulture in zagotavlja proračun Občine Mokronog - Trebelno.
2. člen 
(izvajalci) 
Izvajalci kulturnih programov in projektov v občini po tem pravilniku so lahko:
– društva, zveze, skladi, zavodi in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Mokronog - Trebelno),
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– lastniki ali upravljavci nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine Mokronog - Trebelno in ima status kulturnega spomenika,
– lastniki ali upravljavci javne infrastrukture na področju kulture in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti.
3. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
(1) Izvajalci kulturnih programov in projektov v občini morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih oziroma imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno dejavnost na področju kulture,
– da se prijavijo na javni razpis oziroma javni poziv na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Mokronog - Trebelno (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Mokronog - Trebelno, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Mokronog - Trebelno o čemer odloča strokovna komisija za kulturo),
– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
– da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Občina Mokronog - Trebelno,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Mokronog - Trebelno,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Mokronog - Trebelno,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
(2) Glede na vsebino razpisanih sredstev se pogoji za sofinanciranje kulturnih programov in projektov natančneje določijo v razpisni dokumentaciji.
4. člen 
(predmet sofinanciranja) 
(1) Po tem pravilniku se upravičenim izvajalcem sofinancira kulturne programe in projekte, in sicer:
I. Javni kulturni programi:
a) Redna kulturna dejavnost na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti (glasbena, vokalna in inštrumentalna glasba, folklorna, plesna, lutkovna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video in druga vizualna umetnost …), ki se izvaja v okviru kulturnih društev s sedežem v Občini Mokronog - Trebelno. Sem spada tudi izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture.
b) Materialni stroški vezani na delovanje društva (tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja, kadar je sofinanciran program).
II. Kulturni projekti:
a) Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti.
b) Varstvo kulturne dediščine (varovanje in ohranjanje kulturnih spomenikov državnega in lokalnega pomena), ki so povezani z umetniško ustvarjalnostjo ali zgodovinsko in kulturno dediščino kraja.
c) Javne kulturne prireditve: sem spadajo kulturne prireditve na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, za katere je izkazan javni interes.
d) Založništvo (izdaja avtorskih edicij, CD, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev).
e) Nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za izvajanje rednih programov in kulturnih dejavnosti.
(2) Predmet tega pravilnika ni dodelitev sredstev za:
– stroške, ki so sicer vezani na program dela, ni pa jih možno oceniti po merilih in kriterijih določenih v pravilniku,
– za programe in projekte, za katere so bila v proračunskem letu sredstva že dodeljena za isti namen iz drugih proračunskih postavk ali javnih razpisov Občine Mokronog - Trebelno.
(3) Izvajalec, ki je sofinanciran s strani občine, se zavezuje, da bo na poziv Občine Mokronog - Trebelno vsaj enkrat letno izvedel projekt ali prireditev v občini.
(4) Kolikor se izvajalec, sofinanciran s strani občine, brezplačno ne udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katere je vabljen s strani občine, izgubi pravico do financiranja po tem pravilniku v naslednjem letu.
(5) Izvajalci svoj letni program pripravijo v sklopu koledarja prireditev v občini.
II. LETNI PROGRAM KULTURE 
5. člen 
(letni program kulture) 
(1) Strokovna služba za družbene dejavnosti občine (v nadaljevanju: strokovna služba) predloži letni program kulture v sprejem Občinskemu svetu po sprejemu proračuna.
(2) Z letnim programom se določi programe in projekte, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter potrebna sredstva za izvedbo programov. S sprejemom občinskega proračuna se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa kulture.
(3) V letni program se uvrsti tiste dejavnosti, ki so pomembne za občino.
III. JAVNI RAZPIS 
6. člen 
(objava razpisa) 
(1) Občina Mokronog - Trebelno vsako leto po sprejemu proračuna in letnega programa kulture objavi javni razpis ali javni poziv za zbiranje prijav za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
(2) Razpis se objavi na spletni strani občine, v glasilu občine oziroma na drug krajevno običajen način.
(3) Postopek razpisa vodi strokovna služba.
7. člen 
(vsebina razpisa) 
Javni razpis oziroma javni poziv vsebuje elemente, ki jih določa zakon, med njimi pa mora zlasti vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi javni kulturni programi oziroma kulturni projekti,
– navedbo meril in kriterijev za ocenjevanje prispelih vlog, s pomočjo katerih se med prijavljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izberejo prejemniki proračunskih sredstev,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, ki so predmet javnega razpisa oziroma poziva,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– prevzem razpisne dokumentacije,
– razpisni rok, način pošiljanja oziroma dostave vlog,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa oziroma javnega poziva,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij.
8. člen 
(postopek razpisa) 
(1) V postopku dodelitve sredstev za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so predvidena naslednja dejanja:
– župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa oziroma javnega poziva,
– župan imenuje izmed uradnikov, zaposlenih v občinski upravi, komisijo za odpiranje vlog v postopku izbire kulturnih programov ali projektov,
– občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo in besedilo javnega razpisa oziroma javnega poziva,
– občinska uprava izvajalce, ki so v roku oddali nepopolne vloge, pozove k dopolnitvi le-teh v roku, ki je določen v javnem razpisu oziroma javnem pozivu,
– vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, občinska uprava zavrže s sklepom,
– strokovna komisija izbere predloge o sofinanciranju posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika,
– na podlagi predloga strokovne komisije župan izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta oziroma programa,
– župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbe o sofinanciranju,
– občinska uprava spremlja izvajanje ter realizacijo javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, dogovorjenih s pogodbami.
(2) Z dnem objave javnega razpisa oziroma javnega poziva je zainteresiranim omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo in dvig razpisne dokumentacije. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo pripravi strokovna služba.
9. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili zainteresiranim izvajalcem izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev ter vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati zainteresirani izvajalec, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:
– vsebino javnega razpisa,
– navedbo besedila, s katerim mora biti označena vloga zainteresiranega izvajalca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– merila za vrednotenje vlog,
– izjavo o verodostojnosti posredovanih podatkov,
– razpisne obrazce,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora zainteresirani izvajalec priložiti k vlogi kot dokazila, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in da je upravičenec do sredstev,
– navedbo osebe, pristojne za vodenje postopka.
10. člen 
(vloga) 
(1) Vloga mora biti dostavljena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu oziroma pozivu.
(2) Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, z navedbo razpisa oziroma poziva, na katerega se nanaša.
(3) Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne vlagatelju.
(4) Če isti prijavitelj prijavlja več programov oziroma projektov, mora:
– vsak program oziroma projekt prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu).
11. člen 
(odpiranje prejetih vlog) 
(1) Odpiranje prejetih prijav vodi komisija za odpiranje v roku, ki je določen v razpisu.
(2) V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
(3) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj:
– datum dospelih vlog,
– predmet razpisa oziroma poziva,
– imena in nazivi vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti vloge z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne prijave.
(4) Prijavitelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s sklepom zavržejo.
IV. IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV IN IZVAJALCEV 
12. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Za postopek dodelitve sredstev izvajalcem javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ter za izvajanje morebitnih drugih nalog s področja kulture, občinski svet imenuje strokovno komisijo na predlog župana za obdobje mandata župana.
(2) Strokovna komisija šteje tri člane in je sestavljena iz članov, ki s svojim večletnim delovanjem aktivno soustvarjajo kulturo na posameznih področjih v Občini Mokronog - Trebelno.
(3) Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije.
(4) Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednika izvajalcev, ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku.
13. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju, pristojni javni uslužbenec pozove izvajalce, katerih vloge formalno niso bile popolne, k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge.
(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
(3) Vloge, navedene v drugem odstavku tega člena pravilnika, občinska uprava zavrže s sklepom. Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan občine.
14. člen 
(predlog izvajalcev do finančnih sredstev) 
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji ter o tem vodi zapisnik.
(2) Na podlagi dodeljenih ocen in višino proračunskih sredstev, strokovna komisija pripravi predlog izvajalcev do finančnih sredstev, ki se ga predloži direktorju občinske uprave.
(3) Predlog izvajalcev do finančnih sredstev se predloži direktorju občinske uprave.
15. člen 
(izdaja odločbe upravičencem) 
(1) Direktor občinske uprave, na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, z odločbo odloči o višini odobrenih sredstev v roku, določenem v javnem razpisu.
(2) Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan občine. Odločba, ki jo na podlagi pritožbe izda župan, je dokončna.
(3) Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vloge.
V. SKLEPANJE POGODB Z IZBRANIMI IZVAJALCI ZA IZVEDBO JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
16. člen 
(pogodba) 
(1) Župan sklene z izbranimi izvajalci za izvedbo javnih kulturnih programov in kulturnih projektov pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov občine in prejemnika sredstev,
– namen, za katerega se sredstva dodelijo,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev,
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora prejemnik predložiti občini za nakazilo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– dolžnost občine za preverjanje realizacije dodeljenih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Izvajalcu, ki so mu bila odobrena sredstva, se pošlje pogodbo v podpis ter se mu določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo.
(3) V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.
VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
17. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
(1) Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov, vključno z dokazili, do datuma opredeljenega v pogodbi.
(2) Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, nadzorni odbor občine ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
(3) V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, se sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva. O nepravilnostih se obvesti komisijo.
(4) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
VII. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE 
18. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Merila in kriteriji za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
(2) Višina sofinanciranja kulturnih programov in projektov je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti. Izračun višine sofinanciranja posameznega kulturnega programa oziroma projekta se izvede na osnovi Meril za vrednotenje in izbor programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno.
(3) V merilih se posamezni programi in projekti vrednotijo v točkah. Določitev višine sofinanciranja je odvisna od skupnega števila točk vseh prijavljenih programov oziroma projektov, višine sredstev, določene v proračunu ter na podlagi določene vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega upravičenca.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08).
(2) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
20. člen 
(veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0004/2017
Mokronog, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.