Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

Št. 430-2032/2017-4 Ob-3307/17, Stran 2610
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2018
I. Namen in cilji razpisa
Namen javnega razpisa je izbira dejavnosti, ki jih bo Mestna občina Ljubljana sofinancirala v letu 2018 s področja obogatitvenih dejavnosti v vrtcih ter organizacijo občasnega varovanja otrok na domu. Z razpisom želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih ter razvijati posebno obliko varstva na domu – občasno varstvo, ki je dopolnilna in alternativna dejavna servisna storitev, namenjena staršem otrok, ki potrebujejo fleksibilno in hipno rešitev, ne pa dolgotrajnega varstva.
Cilji, ki jih ta javni razpis zasleduje, so: razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih – predvsem starejših, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah, negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja, spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, izvajanje učinkovitih pristopov in dobrih praks na področju občasnega varovanja otrok na domu.
II. Predmet razpisa
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci iz MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno.
V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme:
1. Zelena Ljubljana (razvoj urbanih zelenih okolij, ravnanje z odpadki, narava in biotska raznolikost, ravnanje in skrb za vodo, samooskrba, ekološke inovacije),
2. Ljubljana – mesto umetnosti (glasbene, plesne, likovne, gledališke, folklorne, umetnost književnosti),
3. Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi (druženje in vzajemno učenje),
4. Spoštovanje odnosa do drugačnosti (invalidi, begunci, ranljive skupine),
5. Jubileji vrtcev.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanciranje organizacije občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo izvajale neprofitne organizacije v MOL. Organizacija varstva otrok je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1 Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– Prijavljene dejavnosti so umeščene v eno izmed vsebinskih področij iz točke II., vsebina pa je skladna s predmetom razpisa.
– Vlagatelj zagotavlja vsaj še enega sofinancerja za prijavljene dejavnosti.
– Prijavljene dejavnosti morajo biti izvedene s strani prijavljenih izvajalcev v vlogi na javni razpis. Le-ti ne smejo prenesti izvajanje dejavnosti na tretje fizične ali pravne osebe.
– Vsi vlagatelji morajo za vsako posamezno vsebinsko področje zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
– Vlagatelj zagotavlja, da je izpolnil vse tekoče pogodbene obveznosti za leto 2017, v kolikor je bil pogodbeni partner MOL v okviru sofinanciranja dejavnosti za predšolske otroke iz MOL.
– Dejavnosti, ki so že v celoti financirane iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.
– Investicijski projekt ni predmet tega razpisa.
Velja za sklop A:
Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci iz Mestne občine Ljubljana.
Velja za sklop B:
Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje organiziranja občasnega varovanja otrok na domu, in so ustanovljene na podlagi enega od zakonov:
– Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
1.2 Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami v predmetu tega javnega razpisa (točka II. Predmet razpisa);
– dejavnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018;
– dejavnosti načrtujejo strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce;
– nosilec dejavnosti je vzgojitelj, v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo se lahko vključi zunanji izvajalec, ki je:
– strokovnjak oziroma ekspert s področja dejavnosti, ki to izkaže z ustreznimi referencami in/ali
– nevladna organizacija, ki ima sedež v MOL;
– število predvidenih ur neposrednega dela strokovnih delavcev vrtca in vključenih zunanjih izvajalcev je v razmerju:
– najmanj 70 % strokovnih delavcev vrtca in
– največ 30 % zunanjih izvajalcev;
– obogatitvene dejavnosti se za otroke izvajajo brezplačno. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča vrtca, npr. vstopnine, prevozi, lahko plačajo tudi starši. Pri tem pa je potrebno otrokom, za katere starši stroškov ne morejo kriti, zagotoviti brezplačno udeležbo;
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odseka za predšolsko vzgojo, ne sme presegati:
– 1.) Zelena Ljubljana, največ v višini 1.250,00 EUR,
– 2.) Ljubljana – mesto umetnosti, največ v višini 1.000,00 EUR,
– 3.) medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi, največ v višini 1.000,00 EUR,
– 4.) spoštovanje odnosa do drugačnosti, največ v višini 1.000,00 EUR in
– 5.) jubileji vrtcev (10 let, 20 let, 30 let …) – največ do 700,00 EUR za vrtec; za jubileje enot vrtcev (10 let, 20 let, 30 let …) največ 150,00 EUR na enoto vrtca in 1,00 EUR na otroka v tej enoti;
– posamezni vrtec kot celota (in ne posamezna enota vrtca) se lahko prijavi na celoten sklop sofinanciranja z največ štirimi vlogami, od tega:
– z največ tremi vlogami na teme od 1. do 4. točke II. Predmet razpisa in
– z eno vlogo za jubileje pod temo 5. točke II. Predmet razpisa v primeru, da bo vrtec v letu 2018 obeležil jubilej delovanja;
– posamezni vlagatelji oddajo vse vloge v eni ovojnici;
– posamezni vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
– vsebina vloge je v skladu s predmetom tega javnega razpisa (točka II. Predmet razpisa),
– organizacija občasnega varovanja otrok na domu se izvaja med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018,
– vlagatelj mora imeti sedež v MOL,
– organizacija varovanja otrok na domu je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL in varovanje otrok na domu mora biti dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji,
– članstvo v organizaciji, ki izvaja organizacijo občasnega varovanja otrok na domu, ali plačilo kakršnegakoli prispevka za organiziranje občasnega varovanja otrok na domu, ne sme biti pogoj za izvedbo storitve naročniku,
– organizator občasnega varstva otrok bo moral zagotoviti, da so izvajalci varstva otrok polnoletne osebe, ki imajo najmanj srednjo izobrazbo ali osebe, ki imajo vsaj pet let izkušenj v vzgojno izobraževalnem delu,
– organizator varovanja otrok na domu mora za izvajalce občasnega varovanja otrok na domu zagotoviti brezplačen tečaj o varovanju otrok (minimalno 24-urni tečaj),
– organizator občasnega varovanja otrok na domu mora imeti v času prijave na javni razpis sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z najmanj šestimi izvajalci, ki morajo biti sklenjene v skladu z določili Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– izbrani vlagatelj, ki bo sklenil z MOL pogodbo o sofinanciranju organizacije občasnega varovanja otrok na domu, mora v roku 45 dni od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z najmanj desetimi izvajalci in ves čas trajanja imeti sklenjene pogodbe z najmanj enakim številom izvajalcev,
– organizator občasnega varovanja otrok na domu ne sme imeti sklenjene pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na domu z osebo, ki je vpisana v evidenco oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano občasno varovanje otrok na domu,
– organizator občasnega varovanja otrok na domu mora zagotavljati občasno varovanje otrok na domu le z osebami, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o občasnem varovanju otrok na domu, in je odgovoren za škodo, ki jo povzročijo izvajalci varovanja otrok na domu, v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti,
– organizator mora imeti določeno kot spodnjo mejo trajanja posamezne storitve varovanja otrok na domu najmanj dve uri dnevno,
– vlagatelj mora imeti oblikovano ponudbo za izvajanje občasnega varovanja otrok na domu v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) in cenik storitev občasnega varovanja otrok na domu, ki ga sprejme njegov pristojni organ,
– cena storitve občasnega varovanja otrok na domu ne sme presegati 4,61 EUR na uro (Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (Uradni list RS, št. 27/17)) in cene iz cenika morajo biti fiksne za celo leto 2018,
– podatke o opravljenem varovanju otrok na domu se vpiše v obrazec napotnice, ki ga mora določiti organizator občasnega varovanja otrok na domu. Obrazec napotnice mora vsebovati naslednje podatke: ime, priimek in naslov naročnika, ime in priimek osebe, ki je opravila varovanje otrok na domu, datum in čas pričetka in zaključka varovanja otrok na domu in druge podatke, ki jih določi organizator občasnega varovanja otrok na domu. Podatke o začetku in koncu izvajanja storitev v napotnico vpiše naročnik, ostale podatke pa oseba, ki je storitev opravila. Izpolnjeno napotnico podpišeta naročnik in oseba, ki je opravila storitev. Za opravljeno storitev organizator varovanja otrok na domu naročniku na podlagi napotnice izstavi račun. Plačilo temelji na ceniku, ki ga je vlagatelj priložil v svoji prijavi na javni razpis,
– organizator mora voditi evidenco oseb, ki občasno varujejo otroke na domu, v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in tem osebam izdati izkaznico osebe, ki občasno varujejo otroke na domu v skladu 6. členom Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– organizator varstva in osebe, ki občasno varujejo otroke na domu, so dolžne varovati zaupnost vseh podatkov o družini in njihovih članih, kot tudi vseh ostalih dejstvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako družina živi,
– organizator varovanja otrok na domu mora zagotoviti izvedbo organizacije občasnega varovanja otrok na domu in izvajanje občasnega varovanja otrok na domu v skladu z določili tega razpisa in z veljavnimi predpisi s tega področja, zlasti pa z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in Pravilnikom o pogojih za občasno varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),
– na razpisu bomo vlagateljem dodelili sredstva, sorazmerna z doseženimi točkami glede na okvirna sredstva.
IV. Merila za izbor vlog: merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja vlog, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisano področje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL, so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine sredstev namenjenih realizaciji razpisanih dejavnosti ter do znižanja dodeljene višine sredstev za dejavnosti v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2018.
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji vseh petih razpisanih tem obogatitvenih dejavnosti, znaša 70.000 EUR.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji organizacije občasnega varovanja otrok na domu, znaša 40.000 EUR.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena do 31. 12. 2018. Izvajanje dejavnosti se ne sme zaključiti pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati.
VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih dejavnosti so upravičeni, če:
– so z dejavnostjo neposredno povezani,
– so nujno potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji dejavnosti,
– so določeni v prijavi prejemnika,
– so v skladu z načeli skrbnosti dobrega gospodarja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazila o plačilu,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi in se glasijo na vlagatelja,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev dejavnosti.
Neupravičeni so naslednji stroški:
Velja za sklop A:
– povračljiv davek na dodano vrednost,
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, fotoaparatov, teleskopov, nakup programske opreme, nakup pisarniške opreme itd.),
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova igrišč, prostorov, popravil),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja, zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja,
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev,
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot sofinancer,
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja),
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
Velja za sklop B:
– povračljiv davek na dodano vrednost,
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, fotoaparatov, teleskopov in delov za našteto opremo, nakup programske opreme, nakup pisarniške opreme itd.),
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. prostorov, popravil),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev,
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot sofinancer,
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja),
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
Prejemniki sredstev bodo morali spremljati porabo sredstev iz odobrenega programa ločeno na posebnem stroškovnem mestu, s čimer se bo zagotavljala transparentnost namenskosti porabe sredstev.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 6. 12. 2017 (velja datum poštnega žiga).
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na ovojnici.
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Ovojnica mora biti pri Sklopu A na prednji strani označena z:
Javni razpis 2018 – Sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2018
SKLOP A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL«
Obvezno morajo biti vse vloge vrtca (do največ 3 vloge in priloga obrazložitve jubileja) poslane skupaj v eni zaprti ovojnici.
Ovojnica mora biti pri Sklopu B na prednji strani označena z:
Javni razpis 2018 – sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2018
SKLOP B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Organizacija občasnega varovanja otrok na domu«
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna vloga:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena vsa obvezna dokazila in druge priloge, navedeni v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu MOL, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, kot je določeno v tej točki tega besedila javnega razpisa.
Obvezno mora biti do največ ena vloga poslana v eni zaprti ovojnici.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna strokovna komisija in ne bo javno, se bo pričelo dne 11. 12. 2017. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna strokovna komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na opredelitev v VIII. točki besedila tega javnega razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področne strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki besedila tega javnega razpisa,
– tistih vlagateljev, ki bodo v okviru tega javnega razpisa prijavili večje število vlog, kot je največje število vlog, ki jih vlagatelj lahko prijavi na ta javni razpis; vrstni red vlog, vzetih v nadaljnjo obravnavo, bo temeljil na evidentiranju s strani MOL,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, pa ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki pri ocenjevanju na podlagi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– tistih vlagateljev, ki bodo pri katerem od meril ocenjeni z 0 točkami,
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev pod točko III., ne bodo vključene v postopek ocenjevanja.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko se izteče rok za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za predšolsko vzgojo (1. nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana, soba 108.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 8.30 do 11.30 oziroma e-pošti, in sicer pri Violeti Logar:
– tel. 306-40-18,
– e-pošta: violeta.logar@Ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v sredo, 8. 11. 2017, ob 8.30, v Veliki sejni dvorani v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno in obvezno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana