Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

Št. 430-63/2017-1/jzu Ob-3300/17, Stran 2577
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč 
zaporedna št. 1
parc. št. 297/1, v izmeri 460 m2, k.o. 1885 – Potoška vas, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 16.836,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 192,76 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 297/1, k.o. 1885 – Potoška vas stojita dva objekta (stavba št. 173 in 174), ki nista last prodajalca in nista predmet prodaje.
zaporedna št. 2
parc. št. 785/3, v izmeri 3326 m2 in parc. št. 785/4, v izmeri 835 m2, obe k.o. 2104 – Suha, do deleža 3327/4162, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnini skupno znaša 137.970,77 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnini se prodajata v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin znaša 156,16 EUR (z vključenim 22 % DDV). Parc. št. 785/3, k.o. 2104 – Suha, do deleža 3327/4162, je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.
zaporedna št. 3
parc. št. 722/18, v izmeri 141 m2, k.o. 1178 – Rogatec, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 3.784,44 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 134,20 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017.
zaporedna št. 4
parc. št. 1438/4, v izmeri 248 m2, k.o. 2401 – Vipava, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 18.153,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 142,76 EUR (z vključenim 22 % DDV).
zaporedna št. 5
parc. št. 250/16, v izmeri 28 m2, k.o. 2641 – Zagorje, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 1.195,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 146,42 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču s parc. št. 250/16, k.o. 2641 – Zagorje stoji del objekta (stavba št. 684), ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.
zaporedna št. 6
parc. št. 531/5, v izmeri 2355 m2, parc. št. 532/5, v izmeri 1288 m2 in parc. št. 534/6, v izmeri 975 m2, vse k.o. 1938 – Mengeš, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnine znaša skupno 788.754,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin znaša 142,74 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnine so obremenjene z zakupom do 31. 12. 2017.
zaporedna št. 7
parc. št. 71, v izmeri 676 m2, k.o. 1605 – Rajndol, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 8.247,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 150,03 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 17. 11. 2017, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677 odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-63/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnika pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnika oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnika.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastnik na nepremičninah pod zaporedno številko 2 uveljavlja predkupno pravico. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnin po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku. O ponudbi se mora solastnik izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupil. Če solastnik ponudbe ne sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10), bo moral izbrani ponudnik za nepremičnino pod zaporedno številko 4 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 20. 11. 2017 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije