Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

Št. 152-01-0005/2017 Ob-3310/17, Stran 2614
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 40. člena Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo) in Sklepa župana o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenega programa »Center za brezdomne osebe« v Mestni občini Velenje za obdobje od 2018 do 2021, št. 152-01-0005/2017, z dne 2. 10. 2017, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje socialnovarstvenega programa »Center za brezdomne osebe« v Mestni občini Velenje za obdobje od 2018 do 2021
Namen javnega razpisa je sofinanciranje socialnovarstvenega programa »Center za brezdomne osebe« v Mestni občini Velenje za obdobje od 2018 do 2021. Z izbranim izvajalcem programa bo Mestna občina Velenje sklenila štiriletno pogodbo o izvajanju programa, sofinanciranje pa se bo dogovarjalo letno, z aneksi k pogodbi, ki se bodo sklenili le v primeru, da bodo zagotovljena sredstva v proračunu, da bodo potrebe po namestitvi uporabnikov in da bodo zagotovljeni prostorski pogoji za izvajanje programa.
I. Sofinancer: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje socialnovarstvenega programa »Center za brezdomne osebe« v Mestni občini Velenje za obdobje od 2018 do 2021 (v nadaljevanju: program). Mestna občina Velenje bo zagotavljala prostore za izvajanje programa.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljevanju: vlagatelj) je pravna oseba s statusom društva, zasebnega neprofitnega zavoda ali javnega zavoda, s šifro dejavnosti s področja socialnega varstva po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), oziroma ki ima v svojih aktih opredeljeno delovanje na razpisanem področju, na katerega se prijavlja.
2. Vlagatelj bo izvajal prijavljeni program na območju Mestne občine Velenje za občanke in občane (v nadaljevanju: občani) Mestne občine Velenje. Po dogovoru z Mestno občino Velenje pa tudi za občane drugih občin.
3. Vlagatelj mora razpolagati (na obligacijsko pravni ali na delovnopravni podlagi) s kadrom, in sicer z najmanj eno osebo z univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške ali delovno terapevtske smeri, ki je usposobljena za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, med katere sodijo: brezdomne osebe, invalidi, uporabniki psihiatričnih storitev, zasvojenci, post penala in drugi materialno in socialno ogroženi občani.
4. Vlagatelj mora razpolagati (na obligacijsko pravni ali na delovnopravni podlagi) z najmanj eno osebo, ki je kot strokovni sodelavec v zadnjih petih letih pred rokom za predložitev vlog neprekinjeno 2 leti kvalitetno in strokovno izvajal dela na področju izvajanja socialnovarstvenega programa za brezdomne osebe.
5. Program mora omogočati neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in osebno pomoč brezdomnim osebam. Uporabnikom programa mora biti nudeno zagotavljanje kakovostnih socialno varstvenih storitev 24 ur dnevno, vse dni v tednu.
6. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu s predmetom razpisa.
Opomba: za izpolnjevanje pogojev pod točkama 3. in 4. zadošča, da ju izpolnjuje ena oseba.
IV. Merila za izbor programa
Merila za izbor programa so naslednja:
MERILO
MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK (100)
1. Kvaliteta predloga
40
Vsebinska kakovost in relevantnost predloga, upoštevaje predmet razpisa. Jasnost in uresničljivost načrta aktivnosti. Praktičnost, ustreznost in usklajenost aktivnosti s splošnim ciljem, specifičnim namenom in pričakovanimi rezultati. Usklajenost predloga s predmetom razpisa. Sodelovanje z mediji.
40
2. Finančna konstrukcija
10
2.1. Viri sredstev
10
– Sredstva iz drugih virov v višini nad 50 % vseh upravičenih stroškov izvajanja
programa število točk: 10
– Sredstva iz drugih virov v višini od 30 % do 50 % vseh upravičenih stroškov
izvajanja programa število točk: 8
– Sredstva iz drugih virov v višini do 30 % vseh upravičenih stroškov izvajanja
programa število točk: 5
3. Referenca
50
Referenca vodje in sodelavcev programa. 
50
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni vlagatelj, je 100.
V postopku bodo iz nadaljnje obravnave izločeni predlogi vlagateljev, ki:
– bodo dosegli manj kot 50 možnih točk,
– katerih vsebina, prijavljena na javni razpis, ne bo v skladu s predmetom razpisa,
V kolikor vlagatelj prijavnega obrazca ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočem kriteriju vlagatelj dobil 0 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločene tudi vloge, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je vlagatelj navajal netočne podatke.
Izmed vseh prispelih programov, bo strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje programa, izbrala izvajalca programa, ki bo zbral najvišje število točk in z njim sklenila pogodbo.
V. Okvirna višina sredstev
Višina sredstev, namenjena za realizacijo programa z razpisnega področja tega javnega razpisa, se opredeli z vsakokratnim sprejetim oziroma veljavnim proračunom Mestne občine Velenje. Predvidena višina sredstev, namenjenih za program v letu 2018, je 55.600,00 EUR. Z izbranim izvajalcem bo Mestna občina Velenje po letu 2018 za vsako nadaljnje leto do vključno leta 2021 sklenila aneks k pogodbi.
Mestna občina Velenje si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.
Upravičeni stroški so dejansko nastali in plačani stroški (izdatki) za izvajanje programa, in sicer:
stroški nujno potrebni za uspešno izvajanje programa; stroški določeni v vlogi izvajalca programa; stroški v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; prepoznavni in preverljivi stroški ter stroški, podprti z izvirnimi dokazili.
V primeru, da izvajalec programa za izvajanje programa, ki je predmet tega razpisa, pridobi sredstva iz drugih virov, se višina sredstev zmanjša za znesek sofinanciranja iz drugih virov. Višina sredstev sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa znaša tako največ do višine razlike vseh upravičenih stroškov izvajanja programa in višine pridobljenih sredstev iz drugih virov sofinanciranja.
Izvajalec programa je dolžan v roku 30 dni od sklenitve pogodbe z drugim sofinancerjem o sofinanciranju programa, ki je predmet te pogodbe, sofinancerju poslati fotokopijo pogodbe o sofinanciranju.
VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, in sicer najkasneje do vključno 8. novembra 2017, do 12. ure.
Vsaka vloga mora biti oddana ali poslana v zaprti ovojnici in obvezno opremljena z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenega programa »Center za brezdomne osebe« v Mestni občini Velenje za obdobje od 2018 do 2021«.
VII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju pogojev ter v ocenjevanje na osnovi meril tega javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Če vlagatelj žiga ne uporablja na mestih v prijavnem obrazcu, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne osebe vlagatelja,
– ima priložene vse priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, in so objavljene na spletni strani www.velenje.si.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za odpiranje vlog, bo javno in se bo začelo v sredo, 8. novembra 2017, ob 13. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, soba št. 405, v 4. nadstropju, na naslovu Titov trg 1, Velenje.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki skladno s VII. točko tega javnega razpisa, niso formalno popolne, v roku, ki ga določi komisija in ki ni daljši od 15 dni, dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odločil župan Mestne občine Velenje, zoper naveden sklep pa je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za družbene dejavnosti, Titov trg 1, Velenje. O pritožbi odloča župan Mestne občine Velenje.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in katerih vloge ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev.
Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki tega javnega razpisa,
– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na osnovi meril iz točke IV. tega javnega razpisa, dosegli manj kot 50 možnih točk,
– vloge katerih vsebina, prijavljena na javni razpis, ne bo v skladu s predmetom razpisa.
Mestna občina Velenje bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. Izbrani prejemnik sredstev bo pozvan k sklenitvi pogodbe, v primeru, da se izbrani prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, pod rubriko: priložnosti, javne objave.
Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, ponedeljek in torek, od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Velenje, Glavna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte na naslovu: ines.gricar.locnikar@velenje.si,
– po tel. 03/89-61-741 – izključno v času uradnih ur, in sicer:
– ponedeljek in torek od 8. do 15. ure,
– sreda od 8. do 17. ure in
– petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Velenje