Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2797. Sklep o razglasitvi javnega dobra na dostopni poti do obale, t.i. območje »Gradis«, stran 7905.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) in 146. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 19. redni seji dne 17. oktobra 2017 sprejel
S K L E P 
o razglasitvi javnega dobra na dostopni poti do obale, t.i. območje »Gradis« 
1. Vzpostavi se status javnega dobra lokalnega pomena na zemljiški parceli 1040/3, k.o. Oltra in ureditvah, ki v naravi predstavljajo dostopno pot ter stopnišče, ki vodita do morske obale.
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe, se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 159
Ankaran, dne 17. oktobra 2017
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj l.r.
Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) e dell’articolo 146 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 50/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nell’ambito della sua 19ª seduta ordinaria del 17. 10. 2017, ha approvato la
D E L I B E R A 
Sull’acquisizione dello status di bene pubblico della strada di accesso fino alla costa, zona »Gradis« 
1. Si procede all'acquisizione dello status di bene pubblico di rilevanza locale del terreno 1040/3 c.c. Oltra e delle disposizioni che in natura fungono da sentiero accessibile e scalinata, garantendo l’accesso alla costa marina.
2. Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base alla decisione ricognitiva, rilasciata dall’ufficio dell’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 159
Ancarano, 17 ottobre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 
 
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj m.p