Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2813. Pravilnik o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo, priznanja in darila Občine Hrpelje - Kozina, stran 7922.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 20. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo, priznanja in darila Občine Hrpelje - Kozina
1. člen 
(namen pravilnika) 
S tem pravilnikom se opredeljuje sredstva za protokol, reprezentanco, promocijo, priznanja in darila Občine Hrpelje - Kozina (občina) ter omejitve teh stroškov.
2. člen 
(sredstva za protokol in reprezentanco) 
(1) Na proračunski postavki »Drugi operativni odhodki – reprezentanca« se zagotavljajo sredstva za:
– stroške protokola,
– stroške reprezentance.
(2) Stroški protokola
a) Stroški protokola obsegajo stroške:
– priprave protokolarnih in drugih podobnih dogodkov,
– nakupa žalnih aranžmajev in sveč,
– nakupa protokolarnih daril,
– nakupa zastav.
b) Strošek pogostitve na protokolarnem ali drugem podobnem dogodku na osebo lahko znaša do 40 EUR z DDV.
c) Strošek posameznega žalnega aranžmaja ali sveč lahko znaša do 45 EUR z DDV.
d) Strošek posameznega protokolarnega darila lahko znaša do 42 EUR z DDV.
(3) Stroški reprezentance
a) Stroški reprezentance obsegajo stroške pogostitve:
– pri uradnih ali delovnih sestankih in sejah organov občine,
– pri uradnih ali delovnih obedih in sprejemih.
b) Na uradnih ali delovnih sestankih in sejah organov občine lahko stroški pogostitve na osebo znašajo do 7 EUR z DDV.
c) Ob organizaciji uradnih ali delovnih obedov in sprejemov lahko stroški pogostitve na osebo znašajo do 30 EUR z DDV.
3. člen 
(sredstva za promocijo občine) 
(1) Na proračunski postavki »Drugi operativni odhodki – promocija občine« se zagotavljajo sredstva za:
– predstavitev občine v medijih,
– sodelovanje na natečajih,
– sodelovanje na dogodkih z namenom promocije,
– nakup knjig,
– nakup promocijskih daril.
(2) Vrednost posameznega promocijskega darila ne sme presegati 49 EUR z DDV.
4. člen 
(sredstva za občinska priznanja in darila) 
(1) Na proračunski postavki »Občinska priznanja in darila« se zagotavljajo sredstva za:
a) občinska priznanja in darila občinskim nagrajencem,
b) priznanja in darila ob posebnih jubilejih in dosežkih:
– jubileji in obletnice delovanja društev,
– sodelovanje pri projektih,
– posebni dosežki na športnem, kulturnem, znanstvenem področju,
– drugo.
c) druga darila:
– odličnim učencem Osnovne šole Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje v obdobju 9 let,
– učencem Osnovne šole Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje za opravljen kolesarski izpit,
– prvošolčkom za vstop v šolo,
– darila starejšim občanom nad 90 let,
– darila ob prireditvah občine in drugih priložnostih,
– drugo.
(2) Vrednost posameznega darila se prilagaja pomenu dogodka, ne sme pa presegati 100 EUR z DDV.
(3) Darilo se podeli na posameznih sprejemih, dogodkih, prireditvah ali obiskih.
5. člen 
(evidenca) 
Evidenca kupljenih in oddanih daril vodi občinska uprava Občine Hrpelje - Kozina.
6. člen 
(interni akt) 
Podrobnejša navodila za izvedbo tega pravilnika se lahko uredijo z internim aktom.
7. člen 
(veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017-2
Hrpelje, dne 19. oktobra 2017
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.