Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2845. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017, stran 7982.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 105/15, 12/17, dalje: odlok) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Rebalans 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.981.389
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.768.515
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.571.815
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.427.994
703 Davki na premoženje 
98.421
704 Domači davki na blago in storitve 
45.400
706 Drugi davki 
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
196.700
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
119.200
711 Takse in pristojbine 
3.000
712 Globe in druge denarne kazni
21.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.500
714 Drugi nedavčni prihodki 
51.000
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
10.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
10.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.202.874
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
308.395
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
894.479
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.196.730
40
TEKOČI ODHODKI 
609.452
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
143.209
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
24.436
402 Izdatki za blago in storitve 
433.710
403 Plačila domačih obresti 
2.097
409 Rezerve 
6.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
847.296
410 Subvencije 
13.180
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
614.878
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
86.900
413 Drugi tekoči domači transferi 
132.338
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.699.968
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.699.968
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
40.014
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
20.032
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
19.982
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–215.341
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
–213.244
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
311.767
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
278.247
50
ZADOLŽEVANJE
278.247
500 Domače zadolževanje
278.247
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
70.973
55
ODPLAČILA DOLGA
70.973
550
Odplačila domačega dolga
70.973
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–8.067
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
207.274
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
215.341
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9.890
« 
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.
Št. 410-10/15
Sodražica, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.