Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2823. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017, stran 7939.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 23. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2017
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
288.273.043
70
DAVČNI PRIHODKI
214.980.461
700 Davki na dohodek in dobiček
133.751.948
703 Davki na premoženje
73.642.969
704 Domači davki na blago in storitve
7.585.544
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
43.215.911
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
27.217.905
711 Takse in pristojbine
281.000
712 Globe in druge denarne kazni
3.742.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
439.006
714 Drugi nedavčni prihodki
11.536.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
26.323.331
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6.928.676
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
19.394.655
73
PREJETE DONACIJE
424.532
730 Prejete donacije iz domačih virov
424.532
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.063.490
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.387.068
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
676.422
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
265.318
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
265.318
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
286.100.828
40
TEKOČI ODHODKI
45.783.002
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
14.843.461
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.274.171
402 Izdatki za blago in storitve
24.708.649
403 Plačila domačih obresti
1.546.711
409 Rezerve
2.410.010
41
TEKOČI TRANSFERI
182.097.848
410 Subvencije
11.034.430
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
58.449.522
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
14.958.752
413 Drugi tekoči domači transferi
97.655.145
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
44.371.017
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
44.371.017
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
13.848.961
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.638.373
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
12.210.587
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
2.172.215
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
3.935
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
3.935
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
3.935
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
1.050.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.050.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
1.050.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–1.046.065
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
10.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
10.000.000
500 Domače zadolževanje
10.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
11.323.522
55
ODPLAČILA DOLGA
11.323.522
550 Odplačila domačega dolga
11.323.522
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–197.372
X.
NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)
1.323.522
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–2.172.215
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 se določa v višini 298.474.350 eurov.«.
2. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 10.000.000 eurov.
Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2017 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 200.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.675.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o., pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 873.200 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-176/2017-31
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.