Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2818. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Kočevje, stran 7925.

  
Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16, 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 30. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določajo podrobnejša merila in pogoji za določitev podaljšanega obratovanja gostinskih obratov, v katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Kočevje, razloge za preklic soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, enodnevno (izjemno) podaljšanje obratovalnega časa ter nadzor nad obratovanjem v podaljšanem času.
2. člen 
(1) Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati), obratujejo v rednem obratovalnem času, ki ga določa veljavni državni Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
(2) Obratovanje gostinskih obratov izven rednega obratovalnega časa se šteje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Gostinski obrat lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to predhodno pridobi soglasje upravnega organa Občine Kočevje, ki o tem odloča na podlagi vloge, v skladu z določili tega odloka.
II. PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS 
3. člen 
Merila za določitev podaljšanega obratovanja gostinskega obrata so:
1. območje, kjer se gostinski obrat nahaja,
2. vrsta gostinskega obrata,
3. gostinski obrat v večnamenskih objektih,
4. predhodne kršitve s področja javnega reda in miru, posredovanje policije ali inšpekcijskih služb.
4. člen 
Gostinskim obratom, ki opravljajo gostinsko dejavnost v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj (območja podrobne namenske rabe SS, SB, SK, SP), katerih redni obratovalni čas je med 6.00 in 22.00 uro, se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa, in sicer:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije ter letni vrtovi in terase v sklopu le-teh
a) od nedelje do četrtka do 24.00 ure,
b) v petek in soboto do 1.00 ure naslednjega dne;
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter letni vrtovi in terase v sklopu le-teh
a) od nedelje do četrtka do 23.00 ure,
b) v petek in soboto do 24.00 ure.
5. člen 
Gostinskim obratom, iz prve in druge točke prejšnjega člena, ki opravljajo gostinsko dejavnost izven območij navedenih v prejšnjem členu, katerih redni obratovalni čas je med 6.00 in 2.00 uro naslednjega dne oziroma med 6.00 in 24.00 uro, se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa, in sicer:
1. restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, ter letni vrtovi in terase v sklopu le-teh od ponedeljka do nedelje do 2.30 ure naslednjega dne;
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter letni vrtovi in terase v sklopu le-teh od ponedeljka do nedelje do 00.30 ure naslednjega dne;
Ne glede na določbe 1. in 2. točke prejšnjega odstavka, se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa gostinski obrati ter letni vrtovi in terase v sklopu le-teh, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples, nočni bar, diskoteka oziroma nudijo družabni program, od ponedeljka do nedelje do 2.30 ure naslednjega dne.
6. člen 
Gostinskim obratom, ki opravljajo gostinsko dejavnost, v večnamenskih objektih (trgovsko poslovni objekti, kulturne ustanove ipd.) lahko obratujejo v okviru podaljšanega obratovalnega časa, kot ga določa ta odlok in soglasja lastnikov oziroma upravljavcev teh objektov k podaljšanemu obratovalnemu času, ki ne sme biti v nasprotju s tem odlokom.
7. člen 
Gostinski obrati, ki opravljajo gostinsko dejavnost v okviru bencinskega servisa, lahko obratujejo med 00.00 in 24.00 uro oziroma v času obratovanja servisa.
8. člen 
(1) Gostinec mora upravni organ Občine Kočevje zaprositi za podaljšanje obratovalnega časa na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Občine Kočevje.
(2) K obrazcu mora gostinec priložiti:
– pogodbo za najem prostorov in zunanjih površin, če ni lastnik le-teh,
– soglasje lastnika ali upravljalca objekta, če se obrat nahaja v večnamenskem objektu,
– po potrebi druga dokazila.
9. člen 
(1) Upravni organ Občine Kočevje izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času v skladu z določili tega odloka, če:
– izpolnjuje vse pogoje za obratovanje v rednem obratovalnem času,
– je obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času skladen z merili iz 4. do 7. člena tega odloka,
– v preteklih dvanajstih mesecih pri poslovanju gostinskega obrata ni bilo s strani pristojnega organa ugotovljenih dveh ali več kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa, motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi okolici.
(2) Če upravni organ Občine Kočevje ugotovi, da gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
(3) Z odločbo iz prejšnjega odstavka pristojni organ Občine Kočevje določi tudi spremenjen obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
10. člen 
(1) Soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času se izda za obdobje do enega leta.
(2) Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prejšnjega odstavka gostinski obrat izgubi pravico do poslovanja v podaljšanem obratovalnem času.
III. ENODNEVNI (IZJEMOMA) PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS 
11. člen 
(1) Gostinskim obratom se lahko odobri enodnevno podaljšanje obratovalnega časa v primerih:
– javne prireditve širšega pomena (glasbeni koncert, festival, občinski praznik, športni dogodek ipd.) do 3.00 ure naslednjega dne;
– dogodkov zaprtega tipa (praznovanje, poroka, obletnica, degustacija, srečanja ipd.) do 6.00 ure naslednjega dne.
(2) Enodnevno podaljšanje je vezano na točno določen datum.
12. člen 
(1) Gostinec mora pristojni organ Občine Kočevje zaprositi za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa s posebno vlogo vsaj 5 dni prej. Vloga lahko zajema do največ 6 enkratnih podaljšanj obratovalnega časa.
(2) Soglasje za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa iz prejšnjega odstavka se lahko izda za gostinske obrate, ki imajo prijavljen redni oziroma podaljšani obratovalni čas.
IV. PREKLIC SOGLASJA 
13. člen 
(1) Pristojni organ Občine Kočevje lahko že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata ali izdano soglasje k enodnevnemu podaljšanju obratovalnega časa, z odločbo prekliče, če sta v tekočih dvanajstih mesecih s strani pristojnega organa ugotovljeni dve ali več kršitev obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu oziroma njegovi okolici.
(2) V primeru izdaje odločbe o preklicu iz prejšnjega odstavka tega člena lahko gostinec po preteku šestih mesecev od dokončnosti odločbe ponovno zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa (in za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa) v kolikor v tem času ni bilo ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev rednega obratovalnega časa.
(4) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena lahko pristojni organ Občine Kočevje določi spremenjen obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
V. NADZOR 
14. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni državni inšpekcijski organ.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov (Uradni list RS, št. 77/98, 17/00, 3/01, 68/04, 4/08 in 108/10).
(2) Podaljšani obratovalni časi, ki so bili s strani pristojnega organa Občine Kočevje potrjeni do uveljavitve tega odloka, veljajo do izteka veljavnosti.
(3) Postopki začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se zaključijo po do sedaj veljavnem Sklepu o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov (Uradni list RS, št. 77/98, 17/00, 3/01, 68/04, 4/08 in 108/10).
16. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2017-622
Kočevje, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.