Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

Št. 430-1999/2017-8 Ob-3305/17, Stran 2598
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020
I. Namen in cilji razpisa
Namen javnega razpisa je izbira tistih preventivnih programov za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana na področju različnih vrst zasvojenosti, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire, so pozitivno naravnani na krepitev moči udeležencev, poudarjajo alternativne pristope nezdravim izbiram in opremljajo udeležence s tistimi informacijami, znanji, veščinami, s pomočjo katerih se bodo lažje soočali in ustrezno odzivali na različne izzive.
Cilji, ki jih ta javni razpis zasleduje, so: prispevek k zdravju, varnosti in dobrobiti vsakega udeleženega posameznika, spodbujanje zdravega življenjskega sloga in dobrega počutja, krepitev osebnih in socialnih kompetenc ter samozavesti, izvajanje dokazano učinkovitih pristopov in dobrih praks na področju preprečevanja zasvojenosti različnih vrst.
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predvsem tistih preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov proti dejavnikom tveganja in nezdravim oblikam vedenja. Razpis je namenjen vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe na področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive na področju različnih vrst zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih in tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe na področju različnih vrst zasvojenosti za pedagoške delavce, starše in družine na območju Mestne občine Ljubljana.
Razpisani preventivni programi so navedeni v okviru naslednjih področij in sklopov:
Preventivni programi za otroke in mladostnike
1. Sklop A – Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju univerzalne preventive za cele skupine oziroma razrede otrok in mladostnikov v MOL.
1.1 Programi socialno-emocionalnega učenja, usmerjeni k zviševanju participacije in socialne ter čustvene kompetentnosti predšolskih, šolskih otrok in/ali mladostnikov.
1.2 Programi medvrstniškega izobraževanja, mentorstva, pomoči, mediacije, ki jih izvajajo mladi.
1.3 Programi izvajanja vrstniške mediacije, ki jih izvajajo javni zavodi.
1.4 Programi, usmerjeni na vsebine upravljanja z medosebnimi odnosi in preprečevanja vrstniškega nasilja (Bullying) in/ali nasilja v družini.
1.5 Programi izobraževanja in preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja (Cyberbullying).
1.6 Programi varne in odgovorne rabe interneta in/ali mobilne telefonije in/ali drugih sodobnih tehnologij, s poudarkom na metodah in tehnikah uravnotežene in omejene rabe elektronskih medijev ter spoznavanja spletne varnosti in učenja spletne pismenosti.
1.7 Programi informiranja in osveščanja na področju igranja računalniških iger, iger na srečo, spletne pornografije in drugih različnih vrst zasvojenosti z družabnimi omrežji.
1.8 Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom.
1.9 Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi in rabo novih psihoaktivnih snovi.
1.10 Programi preprečevanja nastanka motenj hranjenja.
2. Sklop B – Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju ciljne preventive za posamezne otroke in mladostnike, ranljive skupine otrok in mladostnikov ter otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL
2.1 Programi preprečevanja nezaključitve šolanja (drop-out) in spodbujanje izboljšanja učnega uspeha.
2.2 Programi zmanjševanja nasilja med in/ali nad otroki in mladostniki v družini.
2.3 Preventivni programi, namenjeni otrokom in mladostnikom, katerih starši ali skrbniki imajo težave v odnosu do psihoaktivnih snovi oziroma imajo težave z družbeno sprejemljivimi oblikami vedenja.
2.4 Preventivni programi, namenjeni posameznim otrokom in mladostnikom, kjer so že prepoznane psihosocialne in/ali zdravstvene težave zaradi rabe dovoljenih ali nedovoljenih psihoaktivnih snovi oziroma rabe novih psihoaktivnih snovi.
2.5 Preventivni programi, namenjeni posameznim otrokom in mladostnikom, kjer obstoji povečano tveganje za razvoj različnih vrst zasvojenosti, s poudarkom na prekomernem igranju računalniških iger, iger na srečo, spletni pornografiji ter drugih vrstah zasvojenosti z družabnimi omrežji.
2.6 Preventivni programi, namenjeni ranljivim skupinam otrok in mladostnikov, otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in/ali s težavami psihosocialnega prilagajanja.
2.7 Preventivni programi, namenjeni posameznim ranljivim otrokom in mladostnikom /otrokom in mladostnikom, ki so se prešolali, razvezanih staršev, mladostnikom 1. letnikov srednjih šol, otrokom in mladostnikom s kroničnimi zdravstvenimi težavami idr./.
2.8 Preventivni programi izvajanja terenskega dela.
Preventivni programi izobraževanja pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah
3. Sklop C – Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive pri otrocih in mladostnikih za pedagoške delavce v MOL.
3.1. Preventivni programi izobraževanja in pridobivanja ustreznih znanj, veščin in usmeritev s področja razvoja in učenja otrok z namenom zviševanja odnosne kompetentnosti kot temelja podpore otrokovemu samospoštovanju, kot varovalnem dejavniku pred različnimi vrstami zasvojenosti.
3.2. Programi usmerjeni v prepoznavanje in preprečevanje agresivnosti in nasilja ter potencialne radikalizacije ob vključevanju beguncev in migrantov v šolah in vrtcih na področju MOL.
3.3 Preventivni programi izobraževanja o zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom oziroma o zasvojenosti z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi ter rabi novih psihoaktivnih snovi pri otrocih in mladostnikih.
3.4 Programi prepoznavanja in preprečevanja nasilja in/ali usposabljanja za pomoč žrtvam nasilja in/ali programi, usmerjeni na vsebine upravljanja z medosebnimi odnosi in preprečevanja vrstniškega nasilja (Bullying) pri otrocih in mladostnikih.
3.5 Programi izobraževanja in opismenjevanja o spletni varnosti in zaščiti otrok in mladostnikov pri njihovi uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij, s poudarkom na metodah in tehnikah uravnotežene in omejene rabe elektronskih medijev ter dvigu zavesti o dogajanju v spletnem prostoru.
3.6 Programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja v času vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli (Cyberbullying).
3.7 Programi informiranja in osveščanja na področju igranja računalniških iger, iger na srečo, spletne pornografije in drugih različnih vrst zasvojenosti z družabnimi omrežji pri otrocih in mladostnikih.
3.8 Programi usposabljanja za sinergično komunikacijo in mediacijo ter programi prepoznavanja in svetovanja v primerih družbeno ekonomske prikrajšanosti otrok in mladostnikov.
3.9 Programi izobraževanja o motnjah hranjenja pri otrocih in mladostnikih.
3.10 Programi, ki so usmerjeni k zviševanju participacije in socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov ter seznanjajo z varovalnimi dejavniki in z dejavniki tveganja.
3.11 Programi usposabljanja mentorjev za preventivno delo z učenci.
3.12 Preventivni programi, ki seznanjajo z dejavniki tveganja in varovanja v vrtčevskem ali šolskem okolju za delo z otroki s posebnimi potrebami na področju komunikacije in socializacije ter za delo z ranljivimi skupinami otrok.
4. Sklop D – Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev in/ali družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju univerzalne preventive pri otrocih in mladostnikih za starše in/ali družine v MOL.
4.1 Programi preprečevanja zasvojenosti s tobakom in/ali alkoholom in/ali z nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi in/ali rabi novih psihoaktivnih snovi.
4.2 Programi preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo in/ali igranjem računalniških iger in/ali spletno pornografijo in/ali preventivni programi preprečevanja motenj hranjenja in samopoškodovanja.
4.3 Programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja (Cyberbullying) in/ali preventivni programi, ki so usmerjeni k dvigu zavesti o spletni varnosti in učenju spletne pismenosti in/ali programi preprečevanja zasvojenosti z družabnimi omrežji.
4.4 Programi informiranja, prepoznavanja in preprečevanja nasilja in/ali progami prepoznavanja in preprečevanja vrstniškega nasilja (Bullying).
4.5 Programi zviševanja socialne kompetentnosti, socialno-emocionalnega učenja, pridobivanja ustreznih socialnih veščin, znanj in vrednostnih usmeritev za starše in družine, z namenom zviševanja starševskih kompetenc.
4.6 Programi usposabljanja za učinkovito komunikacijo in mediacijo ter reševanje konfliktov.
4.7 Preventivni programi, usmerjeni v odgovorno potrošništvo.
4.8 Programi informiranja, izobraževanja in osveščanja o dejavnikih varovanja in tveganja za zdrav in napreden razvoj njihovih otrok.
4.9 Programi usmerjeni v informiranje, preprečevanje agresivnosti in nasilja ter potencialne radikalizacije ob vključevanju beguncev in migrantov v šolah in vrtcih na področju MOL.
4.10 Preventivni programi telefonskega in e-svetovanja družinam.
5. Sklop E – Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju ciljne preventive za starše in družine posameznih otrok in mladostnikov, za starše in družine ranljivih skupin otrok in mladostnikov ter starše in družine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL.
5.1 Preventivni programi za starše in družine otrok in mladostnikov ranljivih skupin s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi oziroma imajo težave z družbeno sprejemljivimi oblikami vedenja.
5.2 Preventivni programi, namenjeni staršem in družinam, kjer obstoji povečano tveganje za razvoj različnih vrst zasvojenosti.
5.3 Preventivni programi telefonskega in e-svetovanja družinam, kjer obstaja povečano tveganje za razvoj zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami.
5.4 Programi izobraževanja, usposabljanja in podpore staršem za preprečevanje nezaključitve šolanja (drop-out) in spodbujanje izboljšanja učnega uspeha pri njihovih otrocih.
5.5 Preventivni programi za posamezne ranljive skupine staršev po razvezi in/ali po smrti starša(ev) in/ali odvzemu otrok zaradi namestitve v rejništvo in/ali po namestitvi otrok v institucionalno varstvo in/ali staršem otrok in mladostnikov s kroničnimi zdravstvenimi težavami.
5.6. Programi izobraževanja, usposabljanja in podpore staršem priseljencem in/ali beguncem ob integriranju v kulturni prostor z namenom preprečevanja agresivnosti in nasilja, potencialne radikalizacije ter preprečevanja zasvojenosti.
Preventivni programi medgeneracijskega povezovanja
6. Sklop F – Preventivni programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja z namenom preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, spodbujanja medgeneracijskega druženja in vzajemnega učenja, vključenosti več generacij/ciljnih skupin istočasno ob obravnavi iste vsebine ter ločeno ob obravnavi specifičnih vsebin.
6.1 Preventivni programi medgeneracijskega druženja in vzajemnega učenja med različnimi generacijami na področju univerzalne preventive na področju različnih vrst zasvojenosti.
6.2 Preventivni programi medgeneracijskega druženja, namenjeni pomoči ranljivim skupinam otrok/mladostnikov, ki so vključeni v izobraževalni proces in imajo učne težave in/ali so v šoli neuspešni in/ali preprečevanja nezaključitve šolanja (drop-out).
6.3. Preventivni programi medgeneracijskega druženja, namenjeni begunskim družinam v namen uspešnejše integracije v kulturni prostor, preprečevanja agresivnosti, nasilja, potencialne radikalizacije in zasvojenosti.
6.4. Preventivni programi namenjeni družinam otrok s posebnimi potrebami s področja specialne celostne obravnave z namenom spodbujanja razvoja otrok ter podpore njihovim staršem.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1 Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova in osebe javnega prava, ki so ustanovljene in delujejo kot javni zavod ter so za dejavnost, ki jo prijavljajo na razpis, registrirane v Republiki Sloveniji, in je le-ta razvidna iz njihovega temeljnega akta, vpisa v sodni register oziroma so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih organih.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
1. Prijavljeni program je umeščen v eno izmed vsebinskih področij iz točke II., njegova vsebina pa je skladna s predmetom razpisa.
2. Vlagatelj zagotavlja vsaj še enega sofinancerja za prijavljeni program.
3. Program je zasnovan v okviru razpoložljivih virov: sredstev, zaposlenih, kompetenc (npr. spretnosti, znanje, izkušnje), materialov (npr. oprema) in strokovne mreže, na podlagi česar se utemeljeno predvideva, da bodo le-ti na voljo tudi v času izvajanja programa.
4. Cilji in vrednote prijavljenega preventivnega programa so v javnem interesu – v dobrobit posameznikov, skupin ali družbe kot celote.
5. Preventivni program pomaga udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire. Je pozitivno naravnan na krepitev moči udeležencev in poudarja alternativne pristope nezdravim izbiram.
6. Vlagatelj, ki je oseba javnega prava lahko kandidira na naslednja razpisna področja:
Sklop A.: 1.1, 1.3 in 1.4
Sklop B.: 2.1, 2.2, 2.6 in 2.7
Sklop C.: 3.2, 3.4, 3.8 in 3.11 in 3.12
Sklop D.: 4.4, 4.6 in 4.9
Sklop E.: 5.1, 5.3 in 5.6
Sklop F.: 6.2, 6.3
7. Vlagatelj, ki je oseba zasebnega prava ne more kandidirati na naslednja razpisna področja:
Sklop A: 1.3
Sklop F: 6.2
8. Prijavljeni program mora biti izveden s strani prijavljenih izvajalcev v vlogi na javni razpis. Le-ti ne smejo prenesti izvajanja programa na tretje fizične ali pravne osebe.
9. Vlagatelj zagotavlja, da prijavljen preventivni program predvideva upoštevanje etičnih načel pri samem izvajanju: zakonito ravnanje, spoštovanje pravic in avtonomije udeležencev programov, zagotavljanje resničnih koristi za udeležence, preprečevanje škodljivih učinkov in vplivov na udeležence, prostovoljno udeležbo, zagotavljanje zaupnosti, prilagajanje programa potrebam udeležencev.
10. Vlagatelj lahko kandidira pod pogojem, da izvaja preventivni program, ki je namenjen univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti.
11. Zagotavlja brezplačno sodelovanje javnih zavodov in udeležencev v preventivnih programih za otroke in mladostnike. Izjemoma je lahko v preventivnih programih za otroke in mladostnike prispevek za udeležence simboličen (s strani staršev ali skrbnikov), če vlagatelj to argumentirano obrazloži.
Zagotavlja brezplačno sodelovanje udeležencev v preventivnih programih za starše v javnih zavodih. Za udeležence preventivnih programov za starše, ki se izvajajo izven javnih zavodov, lahko predvidijo simboličen prispevek, če vlagatelj to argumentirano obrazloži.
12. Vlagatelj zagotavlja dostopnost preventivnih programov vsem otrokom, mladostnikom, staršem in pedagoškim delavcem pod enakimi pogoji na območju MOL.
13. Zagotavlja, da nihče od izvajalcev pri izvedbi programa ali aktivnosti, prijavljenih v sklopu A, B in F (otroci in mladostniki), ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
14. Vlagatelj lahko kandidira z istim programom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020.
15. Vlagatelj ni upravičen kandidirati na javnem razpisu s preventivnim programom, za katerega bo sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2018 še teklo.
16. Zagotavlja, da bo najmanj 90 % udeležencev v preventivnih programih sklopov A in B med 3. letom in dopolnjenim 16. letom starosti, s tem da je program lahko prijavljen le za 1. letnike srednješolskih programov.
17. Zagotavlja, da bo najmanj 90 % udeleženih staršev oziroma skrbnikov v preventivni programih sklopov D in E, katerih otroci oziroma mladostniki niso starejši od 16 let.
18. Vlagatelj zagotavlja, da je izpolnil vse tekoče pogodbene obveznosti za leto 2017, v kolikor je bil pogodbeni partner MOL v okviru sofinanciranja preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL.
19. Vlagatelj, ki bo pod različnimi sklopi prijavil vsebinsko enak program, bo z vsemi vlogami izločen iz obravnave.
20. Vlagatelj zagotavlja, da osrednji namen prijavljenega programa ni izvedba tabora in/ali letovanja oziroma ni zastavljen kot enkratni dogodek.
21. Preventivni program, ki je že v celoti financiran iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, ni predmet tega razpisa.
22. Investicijski projekt ni predmet tega razpisa.
23. Vlagatelj zagotavlja usposabljanje in izobraževanje izvajalcev prijavljenega programa pred začetkom izvajanja programa.
1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne pogoje:
a) Veljajo za vse sklope:
1. Vsebina prijavljenega programa mora biti skladna z namenom in vsebino sklopa, na katerega se vlagatelj prijavlja.
2. Vlagatelj, ki bo izvajal program v javnih zavodih, mora obvezno pridobiti soglasja odgovornih oseb za izvajanje programa v teh zavodih in jih priložiti k vlogi na javni razpis za leto za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020.
Originalno enoletno ali večletno Soglasje za izvajanje programa v javnem zavodu mora biti overjeno s podpisom odgovorne osebe in žigom javnega zavoda ter se mora glasiti izključno na prijavljeni program in velja za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020.
Iz obrazca za soglasje morajo biti razvidni natančni datumi in časovni obseg izvajanja programa za vsako posamezno ciljno skupino, kraj izvedbe, število razredov in oddelkov, število skupin pedagoških delavcev, koordinatorji v javnih zavodih in način obveščanja staršev o izvajanju preventivnih programov, ki potekajo v javnih zavodih ter morebitno sofinanciranje prijavljenega programa s strani javnega zavoda.
3. Vlagatelji, ki bodo v vlogi na javni razpis v tabeli 5. »Pričakovani odhodki za izvedbo programa v letu 2018« uveljavljali izdajo gradiv kot materialni strošek za neposredno izvedbo programa, morajo k vlogi na javni razpis predložiti vzorec gradiva, ki ga bodo prejeli udeleženci programa.
4. Vlagatelj, ki bo izvajal programe, pri katerih sodelujejo prostovoljci, mora pisno predložiti v skladu z 11. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) dokazilo o predhodno pridobljenih posebnih znanjih, izkušnjah in sposobnostih za prostovoljsko delo v vlogi navedenimi skupinami ljudi in drugimi osebami, ki se v skladu s predpisi štejejo za osebe s posebnimi potrebami in ranljive skupine prebivalstva in osnovne podatke o izvajalcu usposabljanja prostovoljcev in njegove strokovne reference.
5. Vlagatelji, ki bodo v vlogi na javni razpis v tabeli 4. »Viri financiranja prijavljenega programa za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 in njihovi deleži« uveljavljali kot morebitne sofinancerje prijavljenega programa različne donacije in pomoči fizičnih in pravnih oseb oziroma sponzorstva, morajo k vlogi na javni razpis pisno predložiti zavezujočo izjavo o sofinanciranju programa s točnim zneskom sofinanciranja (donacije, sponzorstva), podpisano in žigosano s strani predvidenega donatorja oziroma sponzorja programa, in sicer za vsak prijavljeni program posebej in za vsako leto posebej (velja za tiste, ki kandidirajo za večletno sofinanciranje).
6. Vlagatelj mora k vlogi priložiti potrdilo o prijavi na katerikoli drugi javni razpis izven MOL, tudi v kolikor gre za sredstva sofinanciranja Evropske skupnosti (za potrdilo velja Sklep o sofinanciranju ali kak drug ustrezen dokument, v nadaljnjem besedilu: Sklep), na katerega je prijavil ta program oziroma mora biti iz prijavnega obrazca jasno razvidno, kdaj bo zahtevano potrdilo o sofinanciranju (Sklep) lahko predložil, v primeru, da javni razpis, kamor je ta program prijavil, še ni zaključen.
Pri čemer velja prepoved dvojnega financiranja, in sicer za vsak prijavljeni program posebej in za vsako leto posebej (velja za tiste, ki kandidirajo za večletno sofinanciranje).
7. Vlagatelj ne sme kandidirati s preventivnim programom, katerega dejavnosti izhajajo s področja športa, umetnosti in kulture.
8. V primeru, da je prijavljeni program v vlogi na javni razpis prevzet iz tujine, je potrebno to v vlogi navesti in priložiti dokazila o načinu in rezultatih prilagajanja tega programa slovenskemu prostoru in slovenski kulturi.
9. Posamezni vlagatelj lahko prijavi v okviru tega javnega razpisa skupaj največ tri različne programe.
10. Program mora biti izveden med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018 (enoletni) oziroma med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2019 (dvoletni) oziroma med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2020 (triletni). Izvajanje programa se ne sme zaključiti pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati.
11. MOL bo priznala za uro neposredne izvedbe prijavljenega programa 25,00 EUR, za uro vsebinske priprave programa ali njegove vrednotenja 20,00 EUR, za organizacijo in koordinacijo pa 15,00 EUR.
12. Vlagatelj sme v okviru celotnega prijavljenega programa uveljavljati poleg ur neposredne izvedbe programa še največ do 20 % ur od neposredne izvedbe za vsebinsko pripravo programa, do 20 % ur od neposredne izvedbe za organizacijo in koordinacijo in do 20 % ur od neposredne izvedbe za vrednotenje.
b) Velja za sklop A
1. Vlagatelj lahko prijavi program za otroke in mladostnike, v katerem posamezni udeleženec aktivno sodeluje najmanj 4 ure.
2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 ne sme presegati 7.000,00 EUR v okviru posameznega programa.
c) Velja za sklop B
Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 ne sme presegati 5.000,00 EUR v okviru posameznega programa.
d) Velja za sklop C
1. Vlagatelj lahko prijavi program izobraževanja pedagoških delavcev v trajanju najmanj 4 ur in največ 24 ur.
2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2018 ne sme presegati 6.000,00 EUR v okviru posameznega programa, z izjemo programov, prijavljenih pod 3.11. in 3.12., kjer ne sme presegati 3.000,00 EUR.
3. Vlagatelj, ki bo kandidiral v okviru tega sklopa, ne more biti hkrati tudi uporabnik teh izobraževanj, z izjemo vlagateljev, ki bodo prijavili program pod 3.11. in 3.12.
4. Javni zavodi, ki bodo sofinancirali izvedbo programa, morajo znesek sofinanciranja vpisati na soglasje javnega zavoda.
5. Program izobraževanja pedagoških delavcev ne morejo izvajati prostovoljci.
6. Javni uslužbenci, ki so ustanovitelji zasebnega zavoda ali društva, ne morejo preko teh zavodov ali društev izvajati izobraževanja v javnem zavodu, v katerem so zaposleni.
7. Javni uslužbenci, ki so izvajalci v posameznih preventivnih programih, ne morejo izvajati teh preventivnih programov oziroma izobraževanj v javnem zavodu, v katerem so zaposleni, z izjemo izvajalcev, ki bodo izvajali program, prijavljen pod 3.11. in 3.12.
e.) Velja za sklop D
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 ne sme presegati 7.000,00 EUR v okviru posameznega programa.
2. Vlagatelj mora zagotoviti za prijavljene programe najmanj 4 izvedbe izobraževanja in usposabljanja za starše in/ali družine v koledarskem letu v trajanju 3 ur za posamezno izobraževanje.
f.) Velja za sklop E
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 ne sme presegati 5.000,00 EUR v okviru posameznega programa.
2. Vlagatelj mora zagotoviti za prijavljene programe najmanj 6 izvedb izobraževanja za starše v koledarskem letu v trajanju 3 ur za posamezno izobraževanje.
3. Vlagatelj, ki je v vlogi prijavil program pod točko 5.3, mora zagotoviti, da imajo vsi izvajalci ob ustrezni izobrazbi še znanja s področja psihologije, pedagogike, socialnega dela oziroma druge ustrezne smeri in hkrati najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju preventivnega ali psihoterapevtskega dela z otroki, mladimi ter starši. K vlogi je treba priložiti ustrezna dokazila.
4. Za program pod 5.3 je vlagatelj dolžan voditi natančno evidenco o opravljenih telefonskih pogovorih, prejetih e-vprašanjih ter posredovanih odgovorih, ki vsebuje podatke o klicatelju, vsebini pogovora ali e-vprašanja, čas trajanja razgovora, pri čemer je zavezan dosledno spoštovati določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in njegove morebitne naknadne spremembe ali dopolnitve.
g) Velja za sklop F
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 ne sme presegati 9.000,00 EUR v okviru posameznega programa.
2. Program, prijavljen pod 6.1. ali 6.3., mora za najmanj 20 ur neposredne izvedbe v koledarskem letu zagotavljati sočasno izvajanje za vsaj 2 različni ciljni skupini hkrati, s tem, da je vključenost ciljne skupine otroci in/ali mladostniki obvezna. V okviru programa mora biti dodatno predvideno še izobraževanje za pedagoške delavce v trajanju 6 ur ali/ter za starše v trajanju 3 ur, v te ure pa ne štejejo predstavitve programa pedagoškim delavcem in/ali staršem.
3. Program, prijavljen pod 6.2., mora za najmanj 8 ur neposredne izvedbe v koledarskem letu zagotavljati sočasno izvajanje za vsaj dve različni ciljni skupini hkrati, s tem, da je vključenost ciljne skupine otroci in/ali mladostniki obvezna. V okviru programa mora biti dodatno predvideno še izobraževanje za pedagoške delavce v trajanju 6 ur ali/ter za starše v trajanju 3 ur, v te ure pa ne štejejo predstavitve programa pedagoškim delavcem in/ali staršem.
4. Program, prijavljen pod 6.4., mora za najmanj 8 ur neposredne izvedbe v koledarskem letu zagotavljati sočasno izvajanje za otroke in starše. V okviru programa mora biti dodatno še predvideno izobraževanje za starše v trajanju 3 ur, v te ure pa štejejo predstavitve programa staršem.
5. Javni zavodi, ki bodo sofinancirali izvedbo programa, morajo znesek sofinanciranja vpisati na soglasje javnega zavoda.
6. Dodatnega programa za starše in pedagoške delavce ne morejo izvajati prostovoljci.
7. Javni uslužbenci, ki so ustanovitelji zasebnega zavoda ali društva, ne morejo preko teh zavodov ali društev izvajati izobraževanja v javnem zavodu, v katerem so zaposleni.
8. Javni uslužbenci, ki so izvajalci v posameznih preventivnih programih, ne morejo izvajati teh preventivnih programov oziroma izobraževanj v javnem zavodu, v katerem so zaposleni in so ti preventivni programi namenjeni pedagoškim delavcem.
IV. Merila za izbor preventivnih programov: merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisano področje preventivnih programov pri različnih vrstah različnih vrst zasvojenosti, so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev tega javnega razpisa, ki je namenjena izvedbi preventivnih programov na področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive pri različnih vrstah različnih vrst zasvojenosti, za leto 2018 znaša predvidoma 293.000,00 EUR, po posameznih področjih pa predvidoma:
Sklop A: 98.000,00
Sklop B: 58.000,00
Sklop C: 50.000,00
Sklop D: 39.000,00
Sklop E: 16.000,00
Sklop F: 32.000,00
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih programov, ter do znižanja dodeljene višine sredstev za programe v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2018.
Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti programa – velja za vse prijavljene programe v okviru vseh razpisnih sklopov.
Vlagatelj sme v okviru posameznega programa, ki spada v sklop A ali B, prijaviti le 1 tabor. MOL bo za njegovo izvedbo odobrila največ do 500,00 EUR, in sicer le za materialne stroške izvedbe tega tabora. Ostali del prijavljenega programa bo ovrednoten skladno z merili tega javnega razpisa.
MOL bo pri določitvi priznane vrednosti programa upoštevala dejstvi, da opravljanje javne službe oziroma stroški dela zanjo ter stroški za osnovno delovanje vlagatelja ne morejo biti sofinancirani, če je vlagatelj oseba javnega prava.
Prostovoljskega dela v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
Opravljeno prostovoljsko delo vlagatelj dokazuje z izpolnjenim evidenčnim listom po drugem odstavku 23. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) za vsakega prostovoljca, vključenega v program.
Pri določanju celotne vrednosti programa mora vlagatelj upoštevati, da so stroški sofinanciranih preventivnih programov upravičeni, če so s programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa, dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila o plačilu, so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi in se glasijo na vlagatelja.
V zvezi z izvajanjem preventivnih programov so upravičeni stroški: stroški dela oseb, ki izvajajo program, stroški storitev, materialni stroški, stroški za najem prostorov, stroški obratovanja.
MOL bo priznala za uro neposredne izvedbe prijavljenega programa 25,00 EUR, za uro vsebinske priprave programa ali njegovega vrednotenja 20,00 EUR, za organizacijo in koordinacijo pa 15,00 EUR.
Vlagatelj sme v okviru celotnega prijavljenega programa uveljavljati poleg ur neposredne izvedbe programa še največ do 20 % ur od neposredne izvedbe za vsebinsko pripravo programa, do 20 % ur od neposredne izvedbe za organizacijo in koordinacijo in do 20 % ur od neposredne izvedbe za vrednotenje.
Stroški za najem prostorov so upravičeni, kadar ni lastnica prostorov MOL ali če ni vlagatelj po pravno-organizacijski obliki javni zavod.
Stroški obratovanja (elektrika, voda, ogrevanje, telefonski računi ipd.) se lahko uveljavljajo do največ 10 % od zaprošene vrednosti za sofinanciranje programa s strani MOL.
V zvezi z izvajanjem preventivnih programov so neupravičeni stroški:
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– stroški obratovanja, če presegajo pavšal 10 % od zaprošene vrednosti za sofinanciranje programa s strani MOL;
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, fotoaparatov, teleskopov in delov za našteto opremo, nakup pisarniške opreme, nakup strokovne literature, nakup programske opreme itd.);
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja;
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri programu;
– izdaja gradiv, ki ni neposredno povezana z izvajanjem programa;
– stroški dela oseb, ki opravljajo vlogo supervizorjev za izvajalce prijavljenega programa;
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju izvajalcev;
– stroški promocije vlagatelja, stroški promocije prijavljenega programa;
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot sofinancer;
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja);
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
Prejemniki sredstev bodo morali spremljati porabo sredstev iz odobrenega programa ločeno na posebnem stroškovnem mestu, s čimer se bo zagotavljala transparentnost namenskosti porabe sredstev.
MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v programu je delo posameznikov v programu brez plačila, v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15)) upoštevala Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), ki v 21. členu določa, da je ocenjena vrednost 1 ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR.
Za vlagatelje sklopa C velja kot dokazilo o sredstvih, ki jih bo javni zavod doplačal do polne cene in s tem sofinanciral program, originalno pisno soglasje javnega zavoda o izvajanju programa, na katerem je znesek doplačila napisan.
Priznana vrednost programa s strani MOL bo izhodišče za izračun odobrenih sredstev vlagatelju.
MOL bo pri dodelitvi sredstev upoštevala tudi princip zagotavljanja enakomerne razpršenosti sofinanciranih preventivnih programov v javnih zavodih MOL.
VI. Rok izvedbe preventivnih programov: dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018.
VII. Rok in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 6. 12. 2017 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana priporočeno v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na ovojnici. Na ovojnici morata biti napisana naziv in naslov vlagatelja.
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev in/ali družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop E: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«
Sklop F: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: Preventivni programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«
Vsako vlogo je treba skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji ovojnici.
Vlagatelj lahko v okviru tega javnega razpisa vloži največ tri vloge. Vlagateljem, ki bodo vložili več kot tri vloge v okviru tega javnega razpisa, bomo upoštevali v nadaljnji obravnavi prve tri prispele vloge, ki jih bo kot takšne evidentirala MOL.
Področna strokovna komisija za izbor preventivnih programov bo v primeru, da program, ki vsebinsko bolj ustreza drugemu sklopu, v nadaljevanju le-tega obravnavala kot program v drugem sklopu, znotraj področja tega javnega razpisa.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– prijavni obrazec vloge na javni razpis,
– vsa obvezna dokazila in druge priloge, navedene v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov v MOL za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija) pričela 11. 12. 2017 in ne bo javno. Če se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– tistih vlagateljev, ki bodo prijavili v okviru tega javnega razpisa s področja preprečevanja različnih vrst zasvojenosti večje število vlog, kot je največje število vlog, ki jih vlagatelj lahko prijavi na ta javni razpis; vrstni red vlog, vzetih v nadaljnjo obravnavo, bo temeljil na evidentiranju s strani MOL,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih prilog, navedenih v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, pa ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa (razen v primerih iz III, 1.2 – Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, točki 9 in 10),
– ki pri ocenjevanju na podlagi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– tistih vlagateljev, ki bodo pri katerem od meril ocenjeni z 0 točkami,
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev pod točko III. in vlagatelji, ki niso upravičenci do udeležbe pod točko III., ne bodo vključene v postopek ocenjevanja.
MOL bo vse vlagatelje obvestila o izidu tega javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko se izteče rok za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, med 8. in 15. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Urad za preprečevanje različnih vrst zasvojenosti, Resljeva 18 (I. nadstropje, soba št. 102 in 103), 1000 Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– po tel. 306-40-35 ali 306-40-53 vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
– preko e-pošte na naslov: breda.primozic.novak@Ljubljana.si, ali eva.dolinar@Ljubljana.si.
Za vse zainteresirane bo dne 8. 11. 2017 od 12.30 do 15. ure organiziran sestanek v Veliki sejni dvorani v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana.
Opomba: V besedilu objave javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana