Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2808. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018, stran 7915.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/17) se spremeni drugi odstavek drugega člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.802.079
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.241.798
70
DAVČNI PRIHODKI
2.515.233
700 Davki na dohodek in dobiček
2.216.638
703 Davki na premoženje
177.245
704 Domači davki na blago in storitve
121.250
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
726.565
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
438.215
711 Takse in pristojbine
2.000
712 Globe in druge denarne kazni
22.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
23.500
714 Drugi nedavčni prihodki
240.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
126.000
721 Prihodki od prodaje zalog
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
121.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.431.781
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
390.595
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
1.041.186
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
6.498.594
40
TEKOČI ODHODKI 
1.167.175
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
315.329
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
47.817
402 Izdatki za blago in storitve
774.030
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.164.308
410 Subvencije
70.150
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
759.450
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 
109.050
413 Drugi tekoči domači transferi 
225.658
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.079.411
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.079.411
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
87.700
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
42.000
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
45.700
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) 
–1.696.516
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
72.644
50
ZADOLŽEVANJE
72.644
500 Domače zadolževanje
72.644
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.696.516
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
72.644
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.–VIII.–IX.) 
1.769.160
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
707.888
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-29/2017
Dolenjske Toplice, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.