Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2829. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2017, stran 7961.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A in 84/14 – ZIPRS1415-B) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 16. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2017 
1. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16), se 2. člen spremeni v celoti in se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
3.224.166,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.900.151,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.682.051,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.374.151,00
7000 Dohodnina 
2.374.151,00
703 Davki na premoženje 
212.900,00
7030 Davki na nepremičnine 
160.400,00
7032 Davki na dediščine in darila 
10.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 
42.500,00
704 Domači davki na blago in storitve 
94.000,00
7044 Davki na posebne storitve 
2.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 
92.000,00
706 Drugi davki in prispevki 
1.000,00
7060 Drugi davki in prispevki 
1.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
218.100,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
193.100,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 
84.000,00
7103 Prihodki od premoženja 
109.100,00
711 Takse in pristojbine 
3.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine 
3.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 
8.000,00
7120 Globe in druge denarne kazni 
8.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
14.000,00
7141 Drugi nedavčni prihodki 
14.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
40.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
40.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 
40.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
284.015,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
284.015,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
264.015,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
20.000,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
3.441.527,87
40
TEKOČI ODHODKI 
996.001,87
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
229.959,00
4000 Plače in dodatki 
192.430,00
4001 Regres za letni dopust 
7.290,00
4002 Povračila in nadomestila 
9.900,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
8.300,00
4004 Sredstva za nadurno delo 
350,00
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 
11.400,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim 
289,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
35.307,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
18.800,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
14.890,00
4012 Prispevek za zaposlovanje 
133,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo 
214,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 
1.270,00
402 Izdatki za blago in storitve 
639.117,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
97.490,00
4021 Posebni material in storitve
4.200,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
99.327,00
4023 Prevozni stroški in storitve 
2.340,00
4024 Izdatki za službena potovanja 
1.500,00
4025 Tekoče vzdrževanje 
294.090,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 
22.370,00
4027 Kazni in odškodnine 
45.170,00
4029 Drugi operativni odhodki 
72.630,00
403 Plačila domačih obresti 
37.688,87
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam 
27.088,87
4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam 
3.200,00
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem 
7.400,00
409 Rezerve 
53.930,00
4090 Splošna proračunska rezervacija 
15.000,00
4091 Proračunska rezerva 
37.730,00
4093 Sredstva za posebne namene 
1.200,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.167.471,00
410 Subvencije 
27.400,00
4100 Subvencije javnim podjetjem 
1.800,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 
25.600,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
275.000,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 
6.600,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
3.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom 
265.400,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
93.640,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
93.640,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
771.431,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 
36.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode 
735.431,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.208.120,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.208.120,00
4202 Nakup opreme 
3.500,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
330.983,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
744.600,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
14.500,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 
114.537,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
69.935,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
67.700,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
52.500,00
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 
12.200,00
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 
3.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
2.235,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
2.235,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 
–217.361,87
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 
–179.673,00
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 
736.678,13
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) 
476.523,00
50
ZADOLŽEVANJE 
476.523,00
500 Domače zadolževanje 
476.523,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
400.000,00
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 
76.523,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551) 
259.161,13
55
ODPLAČILA DOLGA 
259.161,13
550 Odplačila domačega dolga 
259.161,13
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 
217.761,13
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 
41.400,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
217.361,87
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
217.361,87
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
22.593,15
2. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16), se 11. člen spremeni v celoti in se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Mozirje za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 476.523 eurov).
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Mozirje, v letu 2017 ni predviden.
3. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16), se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina Mozirje lahko v letu 2017 zadolži do višine 1.560.000,00 eurov (zapis stanja glavnic obstoječih kreditov na dan 20. 9. 2017, zmanjšan za poplačila v oktobru in novembru, ki se bodo nadomestili z novim kreditom).
4. člen 
(ostale določbe) 
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.
5. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2017
Mozirje, dne 17. oktobra 2017
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.