Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2846. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2018, stran 7983.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 18. seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Straža za leto 2018 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun za leto 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
4.834.967
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.389.892
70
DAVČNI PRIHODKI
2.582.946
700 Davki na dohodek in dobiček
2.056.940
703 Davki na premoženje
483.406
704 Domači davki na blago in storitve
42.600
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
806.945
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
362.405
711 Takse in pristojbine
5.831
712 Globe in druge denarne kazni
18.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
36.250
714 Drugi nedavčni prihodki
384.259
72
KAPITALSKI PRIHODKI
330.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. dolgor. sredstev
330.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.115.075
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
225.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
890.075
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.358.599
40
TEKOČI ODHODKI
1.084.370
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
330.728
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
53.621
402 Izdatki za blago in storitve
681.690
403 Plačila domačih obresti
6.331
409 Rezerve
12.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.086.569
410 Subvencije
76.380
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
593.353
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
137.829
413 Drugi tekoči domači transferi
279.007
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.150.860
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.150.860
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
36.800
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
34.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
2.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–523.632
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
7. 000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
7.000
750 Prejeta vračila danih posojil 
7.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
7.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
7.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
7.000
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
406.632
50
ZADOLŽEVANJE
406.632
500 Domače zadolževanje
406.632
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
40.000
55
ODPLAČILA DOLGA
40.000
550 Odplačila domačega dolga
40.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–150.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
366.632
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
523.632
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
150.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega glavnega programa, da prerazporeja sredstva med glavnimi programi do višine 20 % in da prerazporedi sredstva iz posameznega področja porabe v drugo področje porabe proračuna do višine 20 % posameznega področja.
Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo med podkonti v okviru iste proračunske postavke. Na posamezni proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v načrt razvojnih programov sprejema župan.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi odločitve župana.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Občina bo v letu 2018 vplačevala v en sklad, in sicer:
Sklad za štipendiranje v višini 5.000 EUR.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 5.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000 EUR. Župan o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(upravljanje s sredstvi) 
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi likvidnosti sredstev oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
10. člen 
(nakup nepremičnin) 
Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.
11. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 7.500 EUR.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
Župan lahko zahteva takojšne plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina se v letu 2018 lahko dodatno dolgoročno zadolži v višini 406.632 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnega zavoda katerega ustanoviteljica je Občina Straža, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 EUR.
13. člen 
(obseg zadolževanja javnega zavoda) 
Posredni uporabnik občinskega proračuna, javni zavod katerega ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2018 zadolži do skupne višine 100.000 EUR.
14. člen 
(likvidnostno posojilo) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, ki bo v skladu z zakonom in mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2018) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-4/2017
Straža, dne 20. oktobra 2017
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.