Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2801. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica, stran 7907.

  
Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US v nadaljevanju: ZPNačrt), 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C, ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Brezovica dne 12. oktobra 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora z oznako BR_23 objavljenega v Uradnem listu RS, št. 48/16 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Spremembe se nanašajo na:
– v 2. členu se omogoči tudi gradnjo stavb za potrebe šolstva: CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
– spremeni se prvi odstavek 6. člena in sicer tako, da se navede, da ureditveno območje zajema celotno območje enote urejanja prostora z oznako BR-23;
– v 9. členu se v tretji alineji prvega odstavka nadomesti z novim besedilom: »– C – Gradnja novih stavb,«;
– v 9. členu se prva alineja četrtega odstavka nadomesti z novim besedilom: »gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija stavb splošnega družbenega pomena (CC-SI 126)«;
– v 11. členu se v točki 11.4 briše prvi odstavek;
– 23. člen se na novo glasi:
»(1) Odstopanja pri izgradnji infrastrukture in stavb so naslednja:
– Dopustna so odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju stavb in zunanje ureditve poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbenotehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere in so k novim rešitvam pridobljena ustrezna soglasja.
– Zunanja ureditev objekta in interno cestno omrežje se lahko prilagajta arhitekturnim rešitvam objekta, pod pogojem, da nove rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in so zanje pridobljena ustrezna soglasja.
– Dopustne so prilagoditve tras in lokacij posameznih infrastrukturnih naprav in priključnih mest, če je zagotovljena ohranitev oziroma izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje upravljavcev in lastnikov zemljišč za spremembo.
– V skladu z zgornjim odstavkom je dopusten tudi potek posameznih infrastrukturnih vodov in naprav po drugih zemljiščih, kot je prikazano v grafičnem načrtu.
– Dopustno je odstopanje pri razporeditvi in številu parkirnih mest glede na ureditveno situacijo OPPN, pod pogojem, da je na parceli objekta zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za predvideno dejavnost.
(2) Odstopanja pri ureditvi intervencijskih dostopov in površin:
V skladu s projektno rešitvijo je dopustna sprememba dostopov do objektov in lokacij delovnih površin za intervencijska vozila, ki morajo biti zagotovljeni v skladu z veljavnimi predpisi.«
(3) Pobudo za izdelavo OPPN je podala Občina Brezovica.
(4) Razlog za pripravo OPPN je gradnja prizidka k obstoječi šoli zaradi povečanja števila učencev.
2. člen 
(območje OPPN) 
(1) Okvirno obravnavano območje OPPN se nahaja v naselju Brezovica, ter obsega enoto urejanja prostora z oznako BR_23.
(2) Skladno z OPN se meja OPPN lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih parcel.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte Občine Brezovica, podatke o prostoru in obstoječo komunalno opremo.
(2) OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPPN in ostalih občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.
(3) V postopku priprave OPPN se lahko izdelajo tudi druge ali dodatne strokovne podlage, ki jih lahko v fazi tega postopka zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
(1) Spremembe in dopolnitve OPPN se izvajajo po 61.a členu predpisa o prostorskem načrtovanju, zato se izvajajo spremembe po skrajšanem postopku:
(2) Okvirni terminski plan za OPPN:
– sklep o začetku priprave 
– priprava osnutka 
7 dni
– pridobivanje smernic in odločitev o CPVO
30 dni
– priprava dopolnjenega osnutka
7 dni
– sodelovanje javnosti – javna razgrnitev
15 dni
– priprava predloga (preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek, priprava stališč do pripomb) 
2 dni
– pridobivanje mnenj
15 dni
– priprava usklajenega predloga
7 dni
(3) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.
(4) V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:
(1) Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
(2) Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
(3) Direkcija RS za vode, Vojkova cesta 56, 1000 Ljubljana
(4) Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
(5) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
(6) Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
(7) Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana
(8) Javno komunalno podjetje Brezovica, d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
(9) Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
(10) Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
(11) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61.a člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo OPPN v celoti financira Občina Brezovica.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na strani Občine Brezovica www.brezovica.si.
Št. 350-12/2017-1
Brezovica, dne 18. oktobra 2017
 
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.