Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2806. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini Dolenjske Toplice, stran 7912.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 26. ter 86. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o prodaji blaga izven prodajaln v Občini Dolenjske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja prodaja blaga zunaj prodajaln, to je prodaja blaga na premičnih stojnicah ali s potujočimi prodajalnami v Občini Dolenjske Toplice, določajo se najemniki tržnice, njihove pravice in obveznosti ter opredelijo podrobnosti, povezane s prodajnimi mesti, prodajalci, pristojbine in proizvodi, ki se prodajajo v sklopu tržne dejavnosti.
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln in predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in varnost živil ter v skladu z določili tega odloka.
II. PRODAJA NA PREMIČNIH STOJNICAH ALI S POTUJOČO PRODAJALNO 
2. člen 
Prodaja blaga na premičnih stojnicah ali s potujočo prodajalno se na območju Občine Dolenjske Toplice opravlja na javnih površinah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina).
Občina, v skladu z odlokom, določi prostor in časovni termin prodaje blaga ter v primerih iz prvega odstavka tega člena tudi obveznost plačila pripadajoče takse ali najemnine. Soglasje se izda za občasno ali posamično prodajo, in sicer najdlje za obdobje enega leta.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah, vključno s sejmi, shodi in podobno. V teh primerih lahko organizator pridobi pisno soglasje za vse prodajalce.
Prodaja zunaj prodajaln lahko poteka samo na način, določen v soglasju, na lokaciji, na način in v rokih, ki so določeni v soglasju. Po koncu prodaje mora prodajalec odstraniti vso opremo, blago in odpadke ter povrniti površine v prejšnje stanje.
3. člen 
Prodajajo lahko:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
– posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,
– posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine),
– druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.
Pred pričetkom prodaje na premičnih stojnicah ali s potujočo prodajalno mora v primerih, določenih v drugem členu tega odloka, prodajalec pridobiti soglasje občine ali pa ga pridobi najemnik tržnice za vse prodajalce skupaj.
Vlogo mora občini oddati najmanj 7 dni pred začetkom nameravane prodaje. V vlogi mora navesti:
– podatke o prodajalcu, naslov, davčno številko, kontaktno telefonsko številko,
– vrsto blaga, ki se bo prodajala,
– lokacijo, kjer se bo prodaja opravljala,
– časovno obdobje prodaje (enkratna ali za daljše časovno obdobje).
Občina lahko odreče izdajo soglasja predvsem zaradi prostorske neprimernosti ali neustrezne namembnosti predlagane površine, če stranka nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti do občine, če je predlagani način prodaje neustrezen ali prodajno mesto neprimerno ali je bila podana kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij.
III. LOKACIJA IN OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE 
4. člen 
Tržnica (kmečka in mesečni sejem) s premično postavljenimi stojnicami posluje na ploščadi pred občinsko upravo in KKC-jem, na naslovu Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice, parc. št. 407/2, 407/5, 407/7, 961/1, vse k.o. Toplice.
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo in predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost in varnost živil ter v skladu z določili tega odloka.
5. člen 
Tržni red tržnice v Dolenjskih Toplicah sprejme in potrdi župan občine najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi odloka.
6. člen 
Tržnica obratuje po obratovalnem času, ki je določen v tržnem redu.
Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici.
Obratovalni čas tržnice se lahko glede na potrebe kupcev ali prodajalcev spremeni.
7. člen 
Prodajalci na tržnici so stalni ali občasni. Stalni prodajalci so tisti, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni vezano vsaj tri mesece. Drugi prodajalci so občasni.
8. člen 
Prodajno mesto se lahko najame za enkratno prodajo ali za daljše časovno obdobje.
Najemnik tržnice s stalnimi prodajalci sklene pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem najemnik tržnice določi prodajna mesta, v pogodbi se določi obratovalni čas in zahteve glede opremljenosti in urejenosti prodajnega mesta.
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku in na način, ki je naveden v soglasju.
Če prodajalec ne zasede pogodbenega prodajnega mesta do ure, določene v tržnem redu, lahko najemnik tržnice za tisti dan na ta prodajni prostor razporedi drugega prodajalca. Plačanega zneska najemnine se v takem primeru ne vrne.
Občasni prodajalec s plačilom najemnine in podpisom izjave, da izpolnjuje pogoje za prodajo na tržnici, pridobi prostor in pravico za prodajo.
Prodajalec se tudi s podpisom izjave zaveže, da bo spoštoval tržni red.
Prodajni prostori se oddajajo za določen čas.
IV. PRODAJA BLAGA 
9. člen 
Na tržnici se trguje z živilskimi in neživilskim izdelki:
Prednost prodaje imajo lokalno pridelani pridelki in živila.
Za prodajo živilskih in neživilskih izdelkov morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
Z dovoljenjem najemnika tržnice se lahko na tržnici prodaja tudi drugo blago.
10. člen 
Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati veljavno zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici in sejmu.
11. člen 
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRODAJALCEV 
12. člen 
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom prodajalca.
Prodajalci morajo biti oblečeni v skladu s predpisi, ki veljajo za prodajo izdelkov, ki jih tržijo. Skrbeti morajo za higieno in urejen videz prodajnega mesta, da niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja, vsiljivi do kupcev ali drugih prodajalcev na tržnici in da ne kršijo javnega reda in miru.
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku tržnega časa, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke pa ustrezno ločiti in odložiti v ustrezen zabojnik.
13. člen 
Prodajalec:
– je dolžan spoštovati določila tega odloka in tržnega reda,
– je dolžan plačati najemnino, razen če je to drugače odločeno s strani najemnika tržnice,
– je dolžan biti urejen na prodajnem mestu,
– ne sme prodajati izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– ne sme oddati prodajnega prostora drugemu prodajalcu brez predhodne potrditve s strani najemnika tržnice,
– ne sme postaviti svojega blaga ali embalaže na prehode med prodajnimi prostori, ker mora zagotavljati neoviran prehod,
– ne sme samovoljno zasedati in širiti prodajnega mesta.
VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI NAJEMNIKA TRŽNICE 
14. člen 
Najemnik tržnice:
– organizira in vodi poslovanje na tržnici,
– določi urnik delovanja tržnice v okviru določil tržnega reda,
– sklepa dogovore oziroma pogodbe s prodajalci na tržnici,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine oziroma prodajna mesta,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo,
– zagotavlja nemoten in neoviran promet na javni cesti št. 792251 med KKC-jem in ploščadjo.
15. člen 
Najemnik tržnice lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tega odloka, predvsem zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu,
– dajanja prodajnih mest drugim v najem,
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali najemnika tržnice,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta ali širitve prodajnega mesta,
– drugih kršitev tržnega reda, odloka, predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici.
VII. PRISTOJBINA 
16. člen 
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določa občinski svet občine in je določena v ceniku o najemu Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice in ostalih objektov ter opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice.
17. člen 
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača prodajalec ali najemnik cele tržnice v roku in na način, ki je naveden v odločbi o najemu prostora.
VIII. NADZOR 
18. člen 
Nadzor nad trgovanjem na tržnici opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in tržnega reda opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, izvaja najemnik tržnice, ki hrani tudi kopije dokumentacije.
Prodajalec je dolžan najemniku tržnice ali pooblaščenemu predstavniku lastnika tržnice na njegovo zahtevo predložiti dokumente, ki so potrebni za prodajo na tržnici.
19. člen 
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v čisti embalaži, ki preprečuje razsutje blaga.
Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po končanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s tržnih površin in tal.
20. člen 
Tržni red in obratovalni čas tržnice morata biti pritrjena na vidnem mestu na tržnici in skupaj s cenikom objavljena tudi na spletni strani lastnika prostora tržnice.
IX KAZENSKE DOLOČBE 
21. člen 
1. Z globo 100,00 € se kaznuje posameznika za posamezno kršitev, če:
– ne pridobi soglasja najemnika tržnice ali lastnika prostora;
– ne spoštuje določil tega odloga ali tržnega reda;
– samovoljno širi ali spreminja lokacijo svojega prodajnega prostora;
– oddaja svoj prodajni prostor drugemu prodajalcu brez predhodne potrditve s strani najemnika tržnice;
– po končani prodaji za seboj ne pospravi prodajnega prostora in ne odstrani svoje opreme in blaga skupaj z embalažo.
2. Z globo 300,00 € se kaznuje pravno osebo, samostojnega podjetnika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IX. KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-29/2017
Dolenjske Toplice, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.