Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

VL 38543/2017 Os-3144/17, Stran 2635
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. Odvetnik Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku Gregi Pukšič, Ruška cesta 71, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. odv. mag. Nina Brumen, Meljska cesta 1, Maribor – dostava, zaradi izterjave 213,84 EUR, sklenilo:
Dolžniku Gregi Pukšič, Ruška cesta 71, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. mag. Nina Brumen, Meljska cesta 1, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2017