Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2826. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mokronog - Trebelno, stran 7954.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 29/95 – ZPDF, 44/96 – odl. US, 40/99, 36/00 – ZPDZC, 110/02 – ZGO-1, 101/05, 60/07, 26/14 – ZKme1B, 52/16) in 18. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 16. seji dne 18. 10. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mokronog - Trebelno
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za primere, ko se gostinska dejavnost opravlja izven lokacije gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
2. člen 
Gostinski obrat oziroma kmetija obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega z 2. in 3. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
3. člen 
(1) V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo sledeč pomen:
– Stanovanjsko območje je območje, ki zajema stavbe s stanovanji, objekte na območju stanovanj, ki so namenjeni bivanju in spremljajočim dejavnostim in izletniške kmetije na teh območjih;
– Območja stanovanj in območja osrednjih centralnih dejavnosti določa Občinski prostorski načrt Občine Mokronog - Trebelno;
– Druga območja so vsa območja razen stanovanjskega območja po tem odloku, če ni določeno drugače.
(2) Gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, smejo obratovati v rednem obratovalnem času le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd). Za obratovanje izven tega časa morajo pridobiti soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU 
4. člen 
Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo:
1. območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
2. vrsta gostinskega obrata in
3. vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo.
5. člen 
(1) Gostincu oziroma kmetu, ki opravlja gostinsko dejavnost na kmetiji, se izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata in območje, kjer se nahaja, in sicer:
1. Restavracijam, gostilnam, kavarnam in izletniškim kmetijam se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med 22. in 1. uro naslednjega dne, vse ostale dni pa med 22. in 24. uro,
– na drugih območjih do 2. ure naslednjega dne.
2. Slaščičarnam, okrepčevalnicam, barom, vinotočem in podobno se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med 22. in 1. uro naslednjega dne, vse ostale dni pa med 22. in 24. uro,
– v osrednjem območju centralnih dejavnosti (razen stavbe s stanovanji) ob petkih in sobotah med 24. in 1. uro naslednjega dne, vse ostale dni do 24. ure,
– na drugih območjih med 24. in 1. uro naslednjega dne.
3. Za gostinske obrate, ki opravljajo tudi storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma obrate, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med 22. in 5. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 1. uro naslednjega dne,
– na drugih območjih med 24. in 5. uro naslednjega dne.
Obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program mora imeti: prostor za ples, ki mora biti označen in oddvojen od sedežev, proti hrupu zaščiten prostor tako, da glasba ne moti bližnje okolice, prostor za nastopajoče, garderobni prostor za nastopajoče ter na vidnem mestu označeno največje število obiskovalcev, ki jih obrat lahko hkrati sprejme (kapaciteta). V času obratovanja mora biti zagotovljeno tekoče spremljanje trenutnega števila obiskovalcev gostinskega obrata.
4. Vsem gostinskim obratom ali kmetijam se lahko obratovalni čas podaljša od 5. do 6. ure zjutraj, ne glede na to, v katerem območju se nahaja.
6. člen 
(1) Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih ipd.), lahko obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.
(2) Obratovalni čas, določen s hišnim redom, se lahko določi v skladu s 5. členom tega pravilnika.
7. člen 
(1) Ne glede na določbe 5. člena tega pravilnika lahko občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu ali kmetiji na podlagi vloge odobri dodatno podaljšanje obratovalnega časa ob raznih dnevnih priložnostih in prireditvah, in sicer:
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med 22. in 3. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 1. uro naslednjega dne,
– v osrednjem območju centralnih dejavnosti ob petkih in sobotah do 3. ure naslednjega dne, vse ostale dni do 1. ure naslednjega dne,
– na drugih območjih do 5. ure naslednjega dne.
(2) Soglasje se izda vedno za posamezno prireditev, ki jo gostinec oziroma kmet organizira in se opravlja v samem gostinskem obratu.
8. člen 
Ne glede na določbe 5., 6. in 7. člena tega pravilnika lahko občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu ali kmetiji na podlagi vloge odobri podaljšanje do 4. ure naslednjega dne v času večje tradicionalne prireditve v Občini Mokronog - Trebelno (veselice, silvestrovanje, lokalni prazniki, plesi, proslave društev in podobno), za prireditev, ki je priglašena s strani organizatorja na upravni enoti in so zanjo pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja.
9. člen 
(1) Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata in kmetije občinska uprava praviloma izda za obdobje enega koledarskega leta.
(2) Gostinski obrati oziroma kmetije lahko brez soglasja občinske uprave obratujejo dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), v skladu z določbami 6. in 7. člena tega pravilnika.
III. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
10. člen 
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu lahko prekliče, zavrne oziroma skrajša na redni obratovalni čas v primeru, da je v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa:
– policija ali drug pristojen organ dvakrat ugotovil kršitev javnega reda in miru ali
– je bila dvakrat ugotovljena prekoračitev dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa ali
– v primeru pisne pritožbe sosedov ali
– zaradi preklica soglasja lastnika gostinskega obrata ali nosilca gostinske dejavnosti.
(2) Pritožba iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se upošteva v primeru, če je podpisana s strani najmanj petih lastnikov oziroma najemnikov sosednjih objektov, kolikor se gostinski obrat nahaja v samostojnem objektu ali stanovanjski hiši v stanovanjskem naselju, oziroma v primeru, če je podpisana s strani najmanj tretjine lastnikov oziroma najemnikov stanovanjskih enot, če se gostinski obrat nahaja v objektu z večstanovanjskimi enotami. Podpisniki pritožbe morajo imeti na lokaciji, kjer se nahaja gostinski obrat, stalno prebivališče, na pritožbi pa morajo biti imena podpisnikov napisana čitljivo. Pritožba zoper obratovalni čas se upošteva, če je pritožbi priložen seznam podpisnikov, potrjen s strani pristojne upravne enote.
(3) Pristojni organ v primerih iz prvega odstavka tega člena z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi, terase ipd.) v podaljšanem obratovalnem času ter določi ustrezno spremenjen obratovalni čas. Odločba se pošlje tudi pristojni inšpekcijski službi. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(4) V primeru, da je bilo stranki soglasje preklicano iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, se v obdobju enega leta od dneva izdaje odločbe o preklicu soglasja, vloga te stranke za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času zavrne.
(5) Gostincu, ki sam prijavi kršitev javnega reda in miru v njegovem lokalu, se taka prijava ne šteje kot kršitev iz tega člena.
IV. NADZOR 
11. člen 
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravlja pristojni tržni inšpekcijski organ in pristojni občinski prekrškovni organ.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 46/15).
(2) Gostinec oziroma kmet je dolžan obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje do 1. 1. 2018.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2017
Mokronog, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.