Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

Št. 430-2008/2017-6 Ob-3306/17, Stran 2605
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
I. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je izbor projektov in/ali programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2018. Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti ter zagotoviti prostočasne in preventivne aktivnosti v času šolskih počitnic.
II. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
A) Mladinski raziskovalni projekti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole, dijakom in njihovim mentorjem na območju MOL.
Cilji mladinskih raziskovalnih projektov so:
– usmerjanje in spodbujanje otrok in mladostnikov k raziskovalnem delu,
– ponuditi otrokom in mladostnikom možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje, kako jasno in javno izražati svoja mnenja in predloge,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja,
– izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka.
MOL bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje, in sicer:
– raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– raziskovalne tabore za srednješolce,
– raziskovalne tabore za učitelje osnovnih in srednjih šol,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije, v primeru izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa za otroke in mladostnike od 6. do 15. leta starosti. S tem želimo podpreti projekte, ki otrokom in mladim ponujajo možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo pa tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja.
Projekti za otroke in mladostnike so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki se izvajajo po metodah organiziranega neformalnega učenja, nanašajo pa se na naslednja področja:
– zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa,
– dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov skozi aktivnosti za ozaveščanje o zdravem načinu življenja,
– preprečevanje socialne izključenosti in ozaveščanje o otrokovih pravicah,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki,
– razvijanje ustvarjalnosti,
– ekološko ozaveščanje,
– delo z otroki s posebnimi potrebami.
Predmet tega vsebinskega področja niso športni programi, opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), saj je športnim programom namenjen poseben razpis.
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke in mladostnike od 1. do 5. razreda osnovne šole na območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije ali osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL. Z razpisom želimo otrokom in mladostnikom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic, poudarek je na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) ter na zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.
V okviru tega vsebinskega področja so zagotovljena sredstva za izvedbo najmanj 9-urnega dnevnega programa organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole na območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, v času šolskih počitnic.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov dopolnilnih dejavnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.
V okviru tega vsebinskega področja bomo sofinancirali programe s področja:
1. konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja,
2. izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje o znanosti in tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca.
III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji so pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL in delujejo na območju MOL najmanj eno leto.
Vsebina vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom tega javnega razpisa.
Vlagatelji morajo za vsak posamezen program ali projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ali projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih vsebinskih področij MOL za leto 2018. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi in projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji ne smejo pridobiti sredstev MOL za pokrivanje stroškov oziroma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani drugih sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri ali finančni instrumenti Evropske skupnosti).
Vlagatelji ne morejo kandidirati s projektom ali programom, ki se bo časovno zaključil pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati, razen v primeru, ko kandidirajo s sosledjem več projektov ali programov, od katerih bo vsaj en projekt izbran za sofinanciranje s strani MOL in se bo izvajal v obdobju po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju.
Prijavljeni program ali projekt mora biti izveden s strani prijavljenih izvajalcev v vlogi na javni razpis. Le-ti ne morejo prenesti izvajanja programa na tretje fizične ali pravne osebe, ki niso predvidene v vlogi na javni razpis.
Vlagatelj zagotavlja dostopnost programov in projektov vsem ciljnim skupinam pod enakimi pogoji na območju MOL.
Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posameznega programa ali projekta.
Vlagatelji morajo za program ali projekt zagotoviti lastna sredstva v višini najmanj 20 % deleža celotne vrednosti posameznega programa ali projekta.
Pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prostovoljstvu in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku. Skladno s 14. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) prostovoljskega dela ni mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovoljskega dela v programu (prostovoljsko delo v programu je delo posameznikov v programu brez plačila) upoštevala Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), ki v 21. členu določa, da je ocenjena vrednost ene ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in za opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR.
Vlagatelj je v letu 2017 – v kolikor je bil pogodbeni partner MOL na področju sofinanciranja programov in/ali projektov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok – izpolnil vse tekoče pogodbene obveznosti.
Prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018.
A) Mladinski raziskovalni projekti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov.
Vlagatelji ne morejo biti zasebne šole.
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.),
– Zakon o zavodih ((Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov, izjema od tega so osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.).
IV. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) Mladinski raziskovalni projekti
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti. Vsak projekt mora biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota, projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati. V primeru podvajanja projektov bo MOL ocenjevala le prvi projekt, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 1.000,00 EUR za posamezen projekt.
– Udeleženci so učenci od 6. do 9. razreda osnovne šole z območja MOL, dijaki srednjih šol z območja MOL, učitelji osnovnih in srednjih šol z območja MOL.
– Raziskovalni tabori so aktivnost, ki je vsaj dvodnevna in poteka vsaj dva dni zapored.
– Mladinski raziskovalni projekti ne smejo biti del obveznega predmetnika v šolah, temveč so nadstandardni programi, ki niso financirani iz rednih programov šol.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda.
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema projektoma. Vsak projekt mora biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota, projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati. V primeru podvajanja projektov bo MOL ocenjevala le prvi projekt, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 2.500,00 EUR za posamezen projekt.
– Projekti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v Ljubljanskih osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL, in/ali izven institucionalnih okvirjev.
– Projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja obveznega programa v šolah. Izvedba v času izvajanja obveznega programa v šolah je dovoljena le v primeru, da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo teh znanj ali sposobnosti. V tem primeru mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole, da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo znanj ali sposobnosti za njegovo izvedbo v času obveznega programa v šolah (glej priloženo dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B).
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za projekt in ne za izvajanje celotnega programa vlagatelja.
– Udeleženci so otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole z območja MOL, v primeru izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa za otroke in mladostnike od 6. do 15. leta starosti.
– Sodelovanje v projektu je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom na območju MOL pod enakimi pogoji.
– MOL bo sofinancirala projekte, kjer aktivnosti z otroki potekajo kontinuirano v obliki delavnic, prireditev, in ne bo podprla projektov, ki so zastavljeni kot enkratni dogodki.
– Sodelovanje prostovoljcev v projektu je obvezno in mora predstavljati vsaj 5 % vrednosti celotnega projekta. Pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prostovoljstvu in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku.
– Vlagatelji, ki bodo projekt izvajali v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda.
– Projekt se ne sme izvajati v Javnem zavodu Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, ker je zavodu namenjen poseben razpis.
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni program počitniškega varstva v času šolskih počitnic:
1. zimske počitnice (19. 2. 2018 – 23. 2. 2018);
2. poletne počitnice (26. 6. 2018 – 31. 8. 2018);
3. jesenske počitnice (29. 10. 2018 – 2. 11. 2018).
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ enim programom za posamezne počitnice. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot en program za posamezne počitnice, bo MOL ocenjevala le prvi program, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis. Za vsake počitnice je potrebno uporabiti samostojen prijavni obrazec, vlagatelj pa z enako vsebino oziroma prijavo ne more kandidirati na več programov počitniškega varstva.
– Vlagatelj mora skupaj s programom za počitniško varstvo v času zimskih šolskih počitnic hkrati kandidirati z najmanj enim programom in/ali projektom, ki se bo izvajal tudi v obdobju po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. MOL ne bo sofinancirala programov za počitniško varstvo v času zimskih šolskih počitnic, v kolikor je to edini projekt oziroma program, ki ga vlagatelj prijavlja za sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa.
– Vlagatelj mora zagotoviti program za najmanj 20 otrok in največ 28 otrok na dan izvajanja počitniškega varstva ter najmanj dve odrasli osebi. V primeru izvajanja ali drugih aktivnosti, za katere so predpisani drugačni normativi, pa mora vlagatelj upoštevati veljavne normative.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 12,00 EUR na udeleženca programa na dan. Ob tem najvišja zaprošena vrednost ne sme presegati:
– v času zimskih počitnic 1.680,00 EUR za program najmanj 9-urnega varstva,
– v času poletnih počitnic 1.680,00 EUR za 1 teden izvajanja programa najmanj 9-urnega varstva,
– v času jesenskih počitnic 1.008,00 EUR za program najmanj 9-urnega varstva.
– Sodelovanje v programu počitniškega varstva je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju MOL. Vlagatelj lahko zahteva doplačilo staršev največ v višini 5,00 EUR na otroka dnevno.
– Sredstva za programe se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni).
– V posamezen program počitniškega varstva je posamezen otrok lahko vključen največ en teden.
– Vsi izvajalci poletnega počitniškega varstva pričnejo z zbiranjem prijav za programe isti dan. Datum po objavi rezultatov javnega razpisa določi MOL.
– Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom po standardih zdrave in raznovrstne prehrane, ki veljajo v vrtcih in šolah, ponuditi kosilo in dve malici, od katerih mora biti ena sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke, ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja programa.
– Sodelovanje prostovoljcev v programu je obvezno in mora predstavljati vsaj 5 % vrednosti celotnega projekta. Pri opredelitvi prostovoljskega dela in njegovem vrednotenju se upoštevata veljavna Zakon o prostovoljstvu in Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku.
– Za posamezen program počitniškega varstva se iz proračuna MOL lahko sofinancira stroške dela izvajalcev programa, neposredne materialne stroške izvajanja programa, del fiksnih materialnih stroškov vlagatelja, stroške didaktičnega materiala in stroške prehrane za otroke.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva med poletnimi počitnicami mora v enem tednu otrokom brezplačno organizirati vsaj dva obiska zunanjih institucij (npr. živalski vrt, Hiša eksperimentov, bazen, obisk predstave v kulturni ustanovi itd.).
– Udeleženci so učenci od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, v primeru vključitve oseb s posebnimi potrebami pa tudi mladostniki do 18. leta starosti. MOL sofinancira samo stroške za tiste udeležence programa, ki imajo stalno prebivališče v MOL.
– V času poletnih počitnic mora vlagatelj izvesti najmanj 3-tedenski program, pri jesenskih in zimskih počitnicah pa program v času vseh delovnih dni trajanja počitnic.
– Prednost pri izboru vlagateljev – izvajalcev programov počitniškega varstva bodo imeli vlagatelji, ki bodo omogočili brezplačno udeležbo otrokom iz socialno ogroženih družin.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki ter stalnim prebivališčem otrok), ki jo mora ob koncu izvajanja programa priložiti h končnemu poročilu.
– Program počitniškega varstva mora biti izveden v času, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali program v sodelovanju z javnimi zavodi, ustanovljenimi s strani MOL, morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali program. Soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda in žigosano z žigom javnega zavoda in se mora nanašati na prijavljen program.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ enim programom.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 30.000,00 EUR.
– Udeleženci programov dopolnilnih dejavnosti so otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole, ki se izobražujejo v MOL.
– Sodelovanje v programu je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju MOL. Vlagatelj lahko zahteva doplačilo staršev največ v višini 2,00 EUR na delavnico za otroka.
– Programi dopolnilnih dejavnosti se morajo izvajati tekom celega leta v obliki kontinuiranih delavnic/aktivnosti.
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoletni program in ne za posamezno dejavnost.
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa izvesti najmanj 20 delavnic/aktivnosti.
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa zagotoviti udeležbo najmanj 500 učencev.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali programe dopolnilnih dejavnosti v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali dejavnost. Soglasje se mora nanašati na prijavljen program in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega ter žigosano z žigom javnega zavoda.
V. Splošna merila za izbor programov in projektov
Merila za izbor programov in projektov so naslednja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
VI. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in programov za potrebe MOL za leto 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, je največ do višine 364.000,00 EUR.
Oznaka vsebinskega področja
Vsebinsko področje razpisanih projektov/programov za potrebe MOL
za leto 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
Okvirna višina sredstev glede na vsebinsko področje
A
Mladinski raziskovalni projekti
28.000,00 EUR
Komisija bo za sofinanciranje izbrala največ 40 projektov tega vsebinskega področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.
B
Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
100.000,00 EUR
Komisija bo za sofinanciranje izbrala največ 40 projektov tega vsebinskega področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.
C
Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
140.000,00 EUR
Za izvedbo programa zimskih počitnic bo izbranih največ 10 vlagateljev, za izvedbo programa poletnih počitnic največ 20 vlagateljev, za izvedbo programa jesenskih počitnic pa največ 10 vlagateljev, glede na število doseženih točk.
Komisija si pridružuje pravico, da, ne glede na prejšnji odstavek, dodatno izbere enega ali več vlagateljev za izvedbo posameznih počitnic, če niso pokriti vsi tedni oziroma dnevi počitnic po zaključenem izboru iz prejšnje alineje. Pri tem se izbere tistega vlagatelja, ki je dosegel naslednje najvišje število točk, pa je bila dana prijava za manjkajoči termin in je s tem zagotovljeno počitniško varstvo za ves čas trajanja šolskih počitnic.
D
Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja 
96.000,00 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja sredstva dodelila največ petim vlagateljem, katerih programi bodo ocenjeni z največjim številom točk.
Skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev v okviru JR 2018
364.000,00 EUR
Komisija lahko pri posameznem vsebinskem področju izbere manj projektov, če so porabljena vsa razpoložljiva sredstva v okviru posameznega vsebinskega področja. V postopku ocenjevanja vlog se bodo projekti/programi razvrščali po vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila točk. Sredstva se bodo dodeljevala do porabe razpoložljivih sredstev, predvidenih na posameznem vsebinskem področju. Število doseženih točk, ki jih bo dosegel zadnji izbrani vlagatelj na posameznem vsebinskem področju, predstavlja spodnjo mejo točk, ki jo mora doseči posamezen vlagatelj za uvrstitev v sofinanciranje. V primeru, da na posameznem vsebinskem področju ne bodo dodeljena sredstva v predvideni višini iz zgornje tabele, se lahko le-ta prerazporedijo na druga vsebinska področja v okviru tega razpisa.
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in programov, ter do znižanja dodeljene višine sredstev za projekte in programe v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2018.
VII. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018.
VIII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov in projektov so upravičeni, če:
– so s projektom oziroma programom neposredno povezani;
– so nujno potrebni za njegovo/njihovo izvajanje;
– so v skladu s cilji projekta oziroma programa;
– so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis;
– dejansko nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, vlagatelj oziroma prejemnik sredstev pa hrani dokazila o plačilu ter jih predloži k zahtevku za izplačilo sredstev;
– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah, ki se glasijo na prejemnika sredstev;
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev programov in projektov.
V zvezi z izvajanjem programov in projektov so upravičeni naslednji stroški:
– materialni stroški, ki nastanejo ob izvajanju projekta/programa;
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt oziroma program, v višini:
 
bruto urna postavka
delo izvajalca s VII. ali nižjo stopnjo izobrazbe
do 11,94 EUR
delo izvajalca z VIII. stopnjo izobrazbe
do 20 EUR
– administrativni stroški (elektronska pošta in internetni dostop, telefonija, poštnina in poštne storitve, pisarniški material) v višini do 10 % od zaprošene vrednosti sofinanciranja projekta oziroma programa s strani MOL;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta oziroma programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– administrativni stroški, če presegajo pavšal 10 % od zaprošene vrednosti sofinanciranja projekta oziroma programa s strani MOL;
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov in računalniške opreme, telefonov, televizorjev, fotoaparatov, kamer, teleskopov in delov za našteto opremo, nakup programske opreme, nakup pisarniške opreme itd.);
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja;
– stroški, namenjeni izobraževanju in usposabljanju izvajalcev;
– stroški promocije vlagatelja;
– izdaja publikacij;
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot sofinancer;
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja);
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
Priznana vrednost programa in/ali projekta bo izhodišče za izračun zneska odobrenih sredstev.
IX. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vlagatelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oziroma programov) za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 6. 11. 2017 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu https://erazpisisubvencije.Ljubljana.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani MOL (www.ljubljana.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge za projekte in/ali programe mora vlagatelj prijavni obrazec za vse projekte in/ali programe skupaj natisniti iz aplikacije in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.
Vlagatelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami poslati po izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 6. 12. 2017 (velja datum poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z vsemi prijavljenimi projekti oziroma programi.
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Obvezno morajo biti prijave za vse projekte oziroma programe istega vlagatelja poslane skupaj v eni zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2018 – »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok«.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog bodo od 6. 11. 2017 dalje na voljo na spletnem naslovu https://erazpisisubvencije.Ljubljana.si/si/pomoc/.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko vlagatelj svoje vloge v celoti izpolni v dokumentu, ki bo objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem odstavku, in jih na MOL pošlje s priporočeno pošiljko na način, opredeljen v razpisni dokumentaciji. Samo v tem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne in pravočasne ter jih bo MOL upoštevala. O morebitnih tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– vloga vsebuje elektronsko izpolnjen in natisnjen prijavni obrazec;
– vloga vsebuje vsa dokazila in druge sestavine, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije:
– dokazila o najmanj 20 % sofinanciranju prijavljenega projekta oziroma programa iz lastnih sredstev (dokazila se morajo glasiti na prijavljeni naziv projekta oziroma programa in morajo vsebovati točen znesek sofinanciranja);
– dokazila o morebitnem sofinanciranju s strani drugih sofinancerjev (dokazila se morajo glasiti na prijavljeni naziv projekta oziroma programa in morajo vsebovati točen znesek sofinanciranja);
– v kolikor se bodo projekti oziroma programi izvajali v javnih zavodih, soglasja javnih zavodov, ki se nanašajo na posamezen prijavljen projekt oziroma program, in so podpisana s strani odgovornih oseb javnih zavodov ter žigosana z žigom javnega zavoda;
– izjave, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo ustreznih znanj ali sposobnosti v primerih, ko se posamezni projekti izvajajo v času obveznega predmetnika v šolah (velja za vsebinsko področje B);
– vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, z vsemi prijavami projektov oziroma programov istega vlagatelja v eni zaprti ovojnici, kot je določeno v tej točki besedila tega javnega razpisa;
– vloga mora biti poslana na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji;
– v ovojnici mora biti vsa dokumentacija predložena v vezani mapi (lahko je zvezana z vrvico), in sicer tako, kot je natisnjena iz aplikacije.
V primeru, da vlagatelj posreduje več kot eno vlogo (ovojnico), se v nadaljnjem postopku upošteva vloga (ovojnica), ki je bila prej oddana. V primeru, da tega ni mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa bo komisija z žrebom izbrala tisto vlogo (ovojnico), ki jo bo upoštevala v nadaljnjem postopku. Če bo vlagatelj oddal več prijavnic za projekte oziroma programe za posamezno vsebinsko področje, kot je določeno v tem javnem razpisu, bo komisija pri točkovanju upoštevala le tiste, ki bodo zložene po vrstnem redu do največjega dovoljenega števila projektov oziroma programov za posamezno vsebinsko področje. Če tega ne bo mogoče ugotoviti, bo komisija z žrebom določila, katere projekte oziroma programe bo obravnavala.
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti kot priporočena pošiljka v predpisanem roku in na predpisan način, bodo zavržene.
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija, ne bo javno in se bo pričelo 11. 12. 2017. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na opredelitev v IX. točki tega javnega razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo.
XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v IX. točki besedila tega javnega razpisa;
– vloge, ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih prilog, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, pa navedene vloge ne bodo dopolnjene na ustrezen način in/ali v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, katerih vloge ne bodo v skladu s predmetom razpisa, določenim v II. točki besedila tega javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in/ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu, določenih v III. in IV. točki besedila tega javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejele zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje;
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene;
– tistih vlagateljev, ki bodo v procesu ocenjevanja pri katerem izmed izključujočih meril prejele 0 točk.
MOL bo vlagatelje vlog obvestila o izidu tega javnega razpisa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu oziroma programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL http://www.Ljubljana-si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer:
– tel. 01/306-40-45 (mag. Melita Oven)
– e-pošta: melita.oven@Ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane s podrobnejšimi navodili o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v sredo, 8. 11. 2017, ob 10. uri, v Veliki sejni dvorani v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana. Dodatnega informativnega dne ne bomo organizirali.
Mestna občina Ljubljana