Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

Št. 303-6-0/2017/21 Ob-3345/17, Stran 2578
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18«
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr. in 15/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov,
– Sheme državne pomoči »Programa izvajanja finančnih spodbud MSP (št. priglasitve: BE03-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 7. 7. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15),
– Sprememb Programa dela in finančnega načrta SPIRIT za leto 2017 in Programa dela in finančnega načrta za leto 2018, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 23. redni seji dne 6. 6. 2017 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 21. 6. 2017, št. 302-170/2016/59,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 314-3-0/2016/4 z dne 9. 5. 2016,
– Pogodbe št. SPIRIT-2017,2018/PROCESNE IZBOLJŠAVE – BU, IJ o izvajanju in financiranju javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018), sklenjena med SPIRIT in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 12. 7. 2017,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad (ODLOČITEV O PODPORI št. 3-1/2/MGRT/0 za javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018 z dne 26. 10. 2017).
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva ter izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP.«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management …) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.01.
1 http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.
V okviru javnega razpisa bomo podprli okvirno 75 podjetij.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, agencija odstopi od pogodbe in v primeru že izplačanih sredstev zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.
Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii) za katere se izda sklep o izboru in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. IV.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je mikro, malo ali srednje veliko podjetje ter je organiziran kot pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba2, samostojni podjetnik posameznik3 ali zadruga z omejeno odgovornostjo4. Prijavitelj je lahko tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici EU s poslovnim naslovom podružnice v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju predmetnega javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec« / »podjetje«). Velikost podjetja se določi v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, ki je dostopna na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651.
2Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15, ZGD-1).
3Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje ZGD-1.
4Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad).
2. V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji in v RS zaposlovati najmanj 2 osebi na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s prijaviteljem.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24), razen v primeru pomoči de minimis.
10. Da dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Da za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
13. Prejemniki sredstev iz Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« niso upravičeni do sredstev iz tega javnega razpisa.
4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
a) prijavitelj mora imeti na lokaciji izvajanja aktivnosti operacije na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge (v primeru podružnice podjetja iz druge države članice EU pa ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju) na predmetni javni razpis zaposleni5 vsaj 2 osebi za polni delovni čas,
5V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT in 33/16 – PZ-F), veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po predmetnem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005).
b) prijavitelj je oddal vlogo na predmetni javni razpis pred začetkom izvajanja operacije (spodbujevalni učinek v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014/EU),
c) v primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec ne krši pravila kumulacije pomoči, kar pomeni, da se pomoč za iste upravičene stroške lahko komulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč,
d) v primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec ne krši pravila, da se pomoč ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči oziroma zneski državnih pomoči,
e) v primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju ne nastopa v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem na predmetni javni razpis,
f) prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem ali svetovalcem/i,
g) prijavitelj lahko na predmetni javni razpis kandidira samo z eno vlogo v okviru posameznega odpiranja. V kolikor na posamezno odpiranje prispe več vlog istega prijavitelja, se obravnava le prvo prispelo vlogo, ostale pa se zavržejo. Prijavitelju se v okviru razpisa lahko odobri le ena vloga,
h) prijavitelj mora izvajalskemu organu v primeru izdaje sklepa o izboru v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe o sofinanciranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati po pošti ali dostaviti fizično kot je opredeljeno v 13. točki javnega razpisa) na naslov izvajalskega organa, skupaj s kopijo sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem, ki ne bo podpisana pred izdajo sklepa o izboru, sicer odstopa od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
4.3 Zunanji izvajalci in svetovalci
V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in svetovalca/e, ki bo/bodo storitev v imenu zunanjega izvajalca opravil/i. Zunanji izvajalec in svetovalec/i so dolžni o opravljenem delu pripraviti poročilo. Zamenjava zunanjega izvajalca in svetovalca/ev v času po oddaji vloge ni mogoča.
V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec (gospodarski subjekt) sodeluje z največ osmimi upravičenci hkrati (kvota svetovanj zunanjega izvajalca). V okviru predmetnega javnega razpisa lahko posamezni svetovalec sodeluje z največ tremi upravičenci hkrati (kvota svetovanj svetovalca). Zunanji izvajalec in svetovalec morata biti za potrebe izvedbe storitev procesnih izboljšav v okviru predmetnega javnega razpisa v pogodbenem odnosu (pogodba o zaposlitvi ali podjemna pogodba), razen v primeru, kadar je zunanji izvajalec s.p. in bo svetovanje opravil svetovalec, ki je nosilec tega s.p.-ja (v obrazcu št. 3 »Podatki o operaciji«, se označi »s.p.«).
V ta namen bo za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa komisija tega javnega razpisa, vzpostavila evidenco, iz katere bo razvidno, kateri zunanji izvajalci oziroma svetovalci so navedeni v vlogah, v katerem časovnem obdobju naj bi se svetovanje opravilo in ali so bile vloge odobrene za sofinanciranje ali ne. V primeru, da bo komisija v postopku obravnave vloge ugotovila, da je prijavitelj v vlogi navedel zunanjega izvajalca oziroma svetovalca, ki je že zapolnil kvoto svetovanj z upravičenci, se taka vloga v skladu z določili 12. točke predmetnega javnega razpisa zavrne. Na kvoto svetovanj v okviru prvega odpiranja vplivajo le podatki iz tistih vlog, ki dosežejo prag 60 in več točk. Na kvoto svetovanj v okviru drugega odpiranja vplivajo le podatki iz tistih vlog, ki dosežejo prag 60 in več točk in podatki iz tistih vlog, ki so v okviru iz prvega roka bile odobrene za sofinanciranje.
Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Svetovalec/i, ki bo/bodo v imenu zunanjega izvajalca opravil/i svetovanja upravičencem, bo/bodo moral/i biti v pogodbenem ali delovnem razmerju z zunanjim izvajalcem. Vsak svetovalec mora izkazovati izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov podjetjem z vsaj 8 zaposlenimi, in sicer vsaj tri reference od vključno 2011 leta dalje. Svetovalec bo moral na poziv agencije organa na vpogled predložiti pogodbe, sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4 (Reference svetovalca), in sicer za namen preverjanja resničnosti navedb v omenjenemu obrazcu. V primeru, da agencija, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ali drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organ (v nadaljevanju: nadzorni organi) po podpisu pogodbe o sofinanciranju z upravičencem ugotovi, da je svetovalec navajal neresnične podatke v Obrazcu št. 4, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Upravičenec bo moral ob oddaji zahtevka za izplačilo navesti, kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca (tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da je preveril tržne cene ter ustrezno pojasniti, zakaj ni bilo mogoče pridobiti vsaj treh ponudb). Postopek izbora izvajalca z vsemi zahtevanimi dokazili bo moral upravičenec izvesti do oddaje vloge in pri tem ustrezno uporabiti Prilogo 4 k poročilu upravičenca o izvedbi procesnih izboljšav: izbor storitve procesnih izboljšav 2017_2018, ki je del pogodbe o sofinanciranju. Upravičenec bo moral z zunanjim izvajalcem navedenem v vlogi skleniti pogodbo o izvedbi storitve, ki se nanaša na svetovalne storitve v okviru sofinancirane operacije na predmetni javni razpis (pogodba ne sme biti sklenjena pred datumom sklepa o izboru). Upravičenec bo moral ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju agenciji priložiti kopijo pogodbe z izbranim izvajalcem.
4.4 Pogoji za operacijo
Operacija mora biti skladna z namenom in predmetom javnega razpisa ter cilji v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP.«.
Aktivnosti operacije se morajo izvajati le na eni lokaciji (na sedežu ali podružnici upravičenca v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi).
Upravičenec bo moral vzpostaviti projektno skupino za izvajanje izboljšav poslovnih procesov, ki mora biti sestavljena iz najmanj dveh in največ osmih članov zaposlenih pri upravičencu. V projektni skupini mora sodelovati tudi predstavnik vodstva upravičenca. Projektna skupina se mora z izbranim/i svetovalcem/i sestajati vsaj enkrat mesečno in o tem voditi oštevilčene zapisnike sestankov, ki bodo sestavni del kontrole operacije. Na sestankih z izbranim/i svetovalcem/i mora biti prisotna vsaj polovica članov projektne skupine. Pri izvajanju operacije lahko poleg članov projektne skupine sodelujejo tudi drugi zaposleni.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij
5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki je bila imenovana s sklepom s strani odgovorne osebe agencije (v nadaljevanju: strokovna komisija).
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge strokovna komisija ugotovi skladnost z namenom in predmetom javnega razpisa ter skladnost s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Št. točk
1
Število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije
40
2
Število področij (poslovnih funkcij) na katere bo vplivala operacija
30
3
Število svetovalnih srečanj projektne skupine s svetovalcem v obdobju izvajanja operacije
20
4
Širši družbeni vpliv 
10
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
V skladu z Merili za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 z dne, 17. 4. 2015 za 3. prednostno os, prednostno naložbo 3.1. in specifični cilj 3.1.2 spadajo prva tri merila v kategorijo meril »Ocena kakovosti in izvedljivosti projekta (kot npr. sposobnost nosilcev za izvedbo projekta – človeški, materialni in finančni viri)«, četrto merilo pa v kategorijo meril »Širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive itd.«.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v točki III razpisne dokumentacije.
V postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstile le pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom in namenom razpisa, in ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu.
Vsako vlogo ocenita dva člana strokovne komisije (dve oceni na vlogo).
Preverjanje usklajenosti ocen in določanje končne ocene:
– v primeru, da se oceni ne razlikujeta za več kot 25 točk, se končna ocena izračuna kot povprečje obeh skupnih ocen
– v primeru, da se oceni razlikujeta za več kot 25 točk, se pridobi ocena tretjega člana strokovne komisije, končna ocena pa se izračuna kot povprečje najbližjih dveh skupnih ocen. V kolikor so ocene enako oddaljene, se za izračun upoštevata boljši oceni.
Prag števila točk, nad katerim bo vloga razvrščena na prednostno listo odobrenih operacij, je 60 točk.
V primeru, da končna ocena ne doseže potrebnega najmanjšega števila točk, bo vloga zavrnjena.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost operacije z višjim številom točk.
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se sofinanciranje odobri naslednji vlogi glede na doseženo oceno.
Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen, v kolikor ne zadošča za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
V primeru, da po končanem postopku izbora vlog in po roku za podpis pogodb s prijavitelji izbranih operacij v okviru posameznega odpiranja ostane na razpolago za naslednje odpiranje manj kot 20.000 EUR, se razpis zapre. Agencija bo objavila zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
5.2 Postopek izbora
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk in v vlogah navedeni zunanji izvajalec oziroma svetovalec/i, ki ne presegajo dovoljene kvote svetovanj.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij (»zaprošena višina subvencije« iz Obrazcev št. 3), ki so dosegle prag števila točk in pri katerih sodelujejo zunanji izvajalci in svetovalci, ki ne presegajo dovoljene kvote svetovanj, presega razpoložljiva razpisana sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija, bodo razpoložljiva razpisana sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo prejele višje število točk pri merilu št. 1. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 1, bodo imele prednost vloge, ki so prejele višje št. točk pri merilu št. 2. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 2, bodo imele prednost vloge, ki so prejele višje št. točk pri merilu št. 3. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 3, bodo imele prednost vloge, ki so prejele višje št. točk pri merilu št. 4. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 4, bodo imele prednost vloge, ki so bile oddane prej.
V kolikor znesek pod »Zaprošena višina subvencije« v vlogi prijavitelja, ki bi imela na osnovi meril naslednja možnost prejeti sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija in je hkrati v vlogi naveden zunanji izvajalec in svetovalec/i, ki ne presegajo kvote svetovanj, presega razpoložljiva sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija, sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija lahko ostanejo ne razporejena.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 1.500.000 EUR.
Proračunska postavka
Kohezijska regija
%
Leto 2018
160063 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
Vzhodna Slovenija
67
1.005.000
160065 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
Zahodna Slovenija
33
495.000
Skupaj
100
1.500.000
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije predstavljajo lastna sredstva upravičenca.
Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti upravičenec sam.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunsko leto 2018, oziroma traja do porabe sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa agencije za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija: 70 % / 30 % in za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 75 % / 25 %.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične z dnem izdaje sklepa o izboru. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne izdaje sklepa o izboru, nastali do datuma izstavitve zahtevka za sofinanciranje oziroma najkasneje do 10. 9. 2018. Javni izdatki za nastale upravičene stroške lahko nastanejo do 31. 12. 2018.
Financiranje po predmetnem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili Evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Upravičenost sofinanciranja bo agencija preverjala v okviru presoje zahtevka za izplačilo, in sicer ob upoštevanju vseh pravnih podlag navedenih v razpisni dokumentaciji.
Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih. Znesek subvencije je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani agencije. Agencija lahko zahteva, da upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki zajemajo dokazila, ki jih je potrebno priložiti v skladu z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopna na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in ostalimi navodili agencije.
Način financiranja in poročanja bo določen s pogodbo med agencijo in upravičencem. Vzorca pogodbe in zahtevka za izplačilo sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Upravičenec upravičene stroške uveljavlja tako, da prek informacijskega sistema organa upravljanja »eMA« (https://ema.arr.gov.si/ema-api/app/#/) do rokov navedenih v pogodbi o sofinanciranju posreduje e-zahtevek za izplačilo skupaj z zahtevanimi dokazili navedenimi v razpisni dokumentaciji. E-zahtevek za izplačilo avtomatično kreira informacijski sistem na podlagi podatkov in dokumentov, ki jih v informacijski sistem vnese upravičenec. V informacijski sistem mora upravičenec vnesti vsa dokazila za dokazovanje upravičenosti uveljavljanih stroškov in ostalo zahtevano dokumentacijo. Dostop do informacijskega sistema je mogoč z veljavnim slovenskim digitalnim certifikatom.
Dokumentacija, ki jo bodo morali upravičenci predložiti ob uveljavljanju sofinanciranja upravičenih stroškov, je navedena v točki I razpisne dokumentacije.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MSP – pomoč za svetovanje v korist MSP«, (št. sheme: BE03-2399245-2015/I) (v nadaljevanju shema državne pomoči) in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopne na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Pomoč ne daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega. Pomoč upravičencem ne omejuje možnosti izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Omejitve v skladu z uredbo o skupinskih izjemah:
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Skupne omejitve, veljajo za de minimis pomoč in pomoči v skladu z uredbo o skupinskih izjemah:
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so, oziroma bodo nastali in bili plačani do 10. 9. 2018.
Obdobje izvajanja operacije pomeni obdobje od izdaje sklepa o izboru do potrditve Priloge 3 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: Poročilo izvajalca in upravičenca o izvedenih procesnih izboljšavah. V tem obdobju morajo biti izvedena svetovalna srečanja projektne skupine s svetovalcem ter preostale aktivnosti operacije. Obdobje izvajanja operacije ne sme biti krajše od 120 dni.
Upravičenci bodo morali izstaviti eno vsebinsko poročilo in en zahtevek za izplačilo v obdobju, ki ni krajše od 120 dni od datuma izdaje sklepa o izboru na predmetni javni razpis do najkasneje 10. 9. 2018.
Po 10. 9. 2018 agencija zahtevkov za izplačilo iz naslova predmetnega javnega razpisa ne bo več sprejemala.
Če se bo operacija začela izvajati pred datumom izdaje sklepa o izboru, ne bo upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov ipd., se lahko izvršijo šele po datumu izdaje sklepa o izboru.
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih stroškov, katerih nastanek upravičenec dokazuje skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči v skladu s shemo državne pomoči je do vključno 50 % upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 20.000,00 EUR.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Roki za oddajo vlog so:
1. rok: 7. 12. 2017,
2. rok: 22. 2. 2018.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka IV.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do vključno z zadnjim dnem roka za oddajo vlog prispele v vložišče agencije oziroma bodo oddane priporočeno po pošti.
Stroški priprave in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.
Agencija vlog ne bo vračala prijaviteljem, razen v primerih, kot jih določa ta javni razpis.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018)«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno, ker se pričakuje veliko število vlog in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Informacija o številu pravočasno prispelih vlog bo objavljena na spletnih straneh agencije: www.spiritslovenia.si.
Prejete vloge na posamezen rok za oddajo vlog bo odprla strokovna komisija.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Vloge, ki ne bodo oddane v zaprti in pravilno opremljeni pisemski ovojnici, bodo s sklepom zavržene ter po pravnomočnosti sklepa praviloma6 neodprte vrnjene pošiljatelju.
6Neodprte pisemske ovojnice se bodo odprle v primeru, ko iz pisemske ovojnice ne bo razvidnega pošiljatelja ali podatkov, iz katerih se sklepa, da gre za prijavo na javni razpis.
Vloge, ki bodo oddane po zadnjem roku za oddajo vlog, bodo s sklepom zavržene ter po pravnomočnosti sklepa praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.
Pravilno opremljene in pravočasne vloge se bodo odpirale po vrstnem redu oddaje vlog na pošto (datum, ura, minuta poštnega žiga) oziroma osebno v sprejemno pisarno agencije (datum, ura, minuta). Vloge se bodo v vrstni red razvrstile od najzgodnejše do najkasnejše oddane vloge. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve na pošto, datum pa bo razviden, se kot ura in minuta upoštevata 23:59. V primeru, da na pisemski ovojnici ne bodo navedeni ne datum, ne ura in ne minuta predložitve na pošto, se kot datum, ura in minuta oddaje vloge upošteva datum, ura in minuta fizičnega prejema vloge na naslov agencije. Slednje velja tudi v primeru, če bo datum na pisemski ovojnici neberljiv.
Odprte vloge bo komisija obravnavala po naslednjem postopku:
– vloge, ki ne bodo pripravljene v slovenskem jeziku, bodo s sklepom zavržene,
– obravnava vlog z vidika formalne popolnosti. Vloga je formalno popolna, če vsebuje izpolnjene in podpisane ter žigosane (le v primeru, ko prijavitelj pri poslovanju uporablja žig) Obrazce št. 1, 2, 2.1, 3 in 4,
– obravnava prijavitelja z vidika izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev za kandidiranje. Komisija bo lahko pogoje preverjala v javno dostopnih in drugih evidencah ali zahtevala dodatne obrazložitve s strani prijavitelja. V primeru razhajanja med podatki v vlogi in podatki v javno dostopnih evidencah, komisija upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika ustreznosti izbranega zunanjega izvajalca in svetovalca/ev. V primeru, da iz vloge prijavitelja ne bo razvidno, da izbrani zunanji izvajalec in svetovalec/i izpolnjujejo določila 4.3. točke predmetnega javnega razpisa (razen v delu preverbe kvot svetovanj zunanjih izvajalcev in svetovalcev, ki se preverijo po ocenjevanju vlog), bo vloga prijavitelja s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika skladnosti s predmetom in namenom predmetnega javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«. Vloga prijavitelja, ki ne bo skladna s predmetom in namenom predmetnega javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, bo s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika upravičenih stroškov, intenzivnosti in zneska pomoči. V kolikor bo iz vloge prijavitelja razvidno, da želi pridobiti subvencijo za neupravičene stroške ali da želi pridobiti previsoko intenzivnost pomoči ali previsok oziroma prenizek pričakovan znesek pomoči (»Zaprošena višina subvencije«) ali da je obdobje izvajanja operacije v neskladju z določili predmetnega javnega razpisa, bo vloga prijavitelja s sklepom zavrnjena,
– ocenitev vloge na podlagi meril za ocenjevanje vlog, v kolikor pri odprti vlogi niso ugotovljene nepravilnosti kot jih opredeljujejo zgornje alineje tega odstavka,
– preverba kvote svetovanj zunanjih izvajalcev in svetovalcev iz vlog, ki so presegle prag števila točk, ki je opredeljen v 5. točki predmetnega javnega razpisa. Vloge se bodo v vrstni red za preverbo kvote svetovanj zunanjih izvajalcev in svetovalcev razvrstile na podlagi časa, ko je bila vloga oddana7 kot popolna. Prednost imajo vloge, ki so bile kot popolne oddane prej. Vloge, v katerih bodo navedeni zunanjih izvajalci in svetovalci, ki so zapolnili kvoto, bodo s sklepom zavrnjene.
7Čas oddaje popolne vloge se ugotavlja na način kot ga opredeljuje sedmi odstavek 12. točke javnega razpisa.
Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj mora pojasnilo posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru bo komisija o pomenu informacij odločala na podlagi informacij, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi oziroma po prostem preudarku.
Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj mora dokazila posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru komisija navedb v vlogi ne bo upoštevala.
Komisija bo predvidoma v roku 10 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Predmet dopolnitve ne bodo deli vloge, ki bi vplivali na oceno vloge po merilih določenih v predmetnem javnem razpisu8. V kolikor bo prijavitelj vlogo dopolnil v delu, za katerega ni bil pozvan na dopolnitev, se to obravnava kot brezpredmetno. Vloga, katero prijavitelj ne bo pravočasno dopolnil, oziroma je ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev (nepopolna vloga), bo s sklepom zavržena.
8Razen v primeru, če prijavitelj k vlogi ni priložil Obrazca št. 3.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izboru odloči zakoniti zastopnik agencije oziroma pooblaščena oseba s sklepom na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija. Prijavitelji bodo o izidu predmetnega javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni (instrukcijski rok) od izteka posameznega roka za oddajo vlog, na katerega so oddali vlogo.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih delovnih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv agencije pisno (po pošti ali elektronski pošti na procesneizboljsave@spiritslovenia.si) ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Prijavitelji podpisano pogodbo pošljejo po pošti ali dostavijo fizično v sprejemno pisarno agencije v času uradnih ur; šteje se, da je bila vrnitev podpisane pogodbe opravljena pravočasno, če je bila podpisana pogodba oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka s priporočeno pisemsko pošiljko oziroma oddana v sprejemno pisarno agencije v času njegovih uradnih ur najkasneje zadnji dan roka. V nasprotnem se šteje, da je prijavitelj umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se v takem primeru namenijo za sklepanje novih pogodb.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo agencija odstopila od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec v primeru izplačil dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije, ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si. Upravičenci so dolžni po zaključku operacije, ki je predmet sofinanciranja po predmetnega javnem razpisu, na poziv agencije, ministrstva ali organa upravljanja sodelovati pri promocijskih aktivnostih predstavitev dobrih praks.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahka domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, agencija zavrne zahtevek za izplačilo in odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
Upravičenec je po zaključeni operaciji dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njega zahtevali nadzorni organi. V primeru, da upravičenec takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko agencija zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o izboru ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro proračuna RS. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, agencija pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna RS. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost financiranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje oziroma zneska pomoči.
V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja operacije, da je znesek pomoči nižji pod 5.000,00 EUR, bo agencija zavrnila zahtevek za izplačilo in odstopila od pogodbe.
V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja operacije, da je znesek pomoči presegla maksimalno dovoljeno vrednost 20.000,00 EUR, bo agencija zahtevala dopolnitev zahtevka za izplačilo do navedene višine sofinanciranja.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija, ki vsebuje (i) navodila, (ii) besedilo javnega razpisa, (iii) podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje vlog, (iv) obrazce za pripravo vloge in (v) vzorec pogodbe s prilogami, je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov procesneizboljsave@spiritslovenia.si, s pripisom »Procesne izboljšave 2017/2018 – razpisna dokumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov procesneizboljsave@spiritslovenia.si. Zaprosilo naj bo označeno s »Procesne izboljšave 2017/2018 – vprašanje«. Agencija ni dolžna posredovati informacij v zvezi s predmetnim javnim razpisom, če iz pisnega zaprosila ni razvidne zahtevane označbe.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani www.spiritslovenia.si.
SPIRIT Slovenija, javna agencija